Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Artikel 1 : belastbaar feit en tarief

Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven ten voordele van de gemeente Knokke-Heist vastgesteld op duizend honderdzesennegentig (1196).

Art. 2 : invordering

Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van de Vlaamse Overheid.

Art. 3 : algemene bepalingen

Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende vaststelling voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt opgeheven vanaf 1 januari 2018.

Datum beslissing : 30/11/2017
Datum bekendmaking : 01/12/2017