Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Retributiereglement op technische prestaties

Artikel 1 : doel

Met ingang vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op technische prestaties voor :

 • interventies op verzoek of interventies welke noodzakelijk worden geacht door het gemeentebestuur;
 • het herstellen van schade aangebracht door derden aan gemeentelijk patrimonium;
 • het verwijderen van (potentieel) vervuilende of hinderlijke substanties op plaatsen met een openbaar karakter;
 • het verwijderen en stockeren van strandcabines die niet tijdig van het strand verwijderd worden of die geplaatst worden in strijd met het reglement voor het plaatsen van strandcabines op het strand.

Art. 2. : retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door elke natuurlijke- of rechtspersoon die

 • prestaties aanvraagt, of in voorkomend geval van degene die aan de oorzaak ligt van de uitvoering van de prestaties en als begunstigde kan worden aangeduid;
 • veroorzaker is van aangebrachte schade;
 • eigenaar of veroorzaker is van de vervuilende of hinderlijke substanties;
 • vergunninghouder is van een strandcabine.

Art. 3 : tarieven

§1. Volgende tarieven zijn van toepassing :

 

 

Uurloon personeelsleden

Verhoging uurloon :

 • voor interventies bij nacht tussen 22u en 6u
 • voor interventies op zaterdag
 • voor interventies op zondag en feestdagen

30,00 EUR/uur

 

met 25%

met 50%

met 100%

Gebruikte materialen en huren materialen bij private ondernemingen

aan kostprijs

Bulldozer

95,00 EUR/uur

Camionette met laadbak

50,00 EUR/uur

Vorklift

35,00 EUR/uur

Vrachtwagen

70,00 EUR/uur

Veegmachine

75,00 EUR/uur

Wiellader

85,00 EUR/uur

Kleine wiellader

60,00 EUR/uur

Manitou

60,00 EUR/uur

Stockeren en afhalen strandcabine bij de Technisch Uitvoerende Dienst

Indien de strandcabine na 2 maanden nog niet werd opgehaald, wordt het bedrag per begonnen maand verhoogd met 

250,00 EUR

 

 

100,00 EUR

Stockage van divers materiaal (stoelen, tafels, koopwaar, …)

20,00 EUR/m²

per week met een minimum van 1m²

 

§2. Voor elk gebruik of geleverde prestatie zal minimum één uur worden aangerekend. Elk begonnen uur telt voor een volledig uur.

 

§3. Elke begonnen m² wordt als een volle m² beschouwd.

 

§4. De tarieven worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsindex. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven verschuldigd zijn, te delen door het indexcijfer van de maand december 2013 :

 

Formule : Tarief   x    nieuw indexcijfer = nieuw tarief

               Indexcijfer  december 2013

 

§5. Indien de gemeente zelf niet de technische prestaties zoals vermeld in artikel 1 kan verrichten, zal dit door de aangestelde aannemers werkzaam voor de gemeente uitgevoerd worden tegen de eenheidsprijzen voorzien in de desbetreffende aanbestedingen.

 

§6. Indien gestockeerd materiaal, binnen de 3 maanden vanaf datum van stockage, niet wordt opgehaald bij de Technisch Uitvoerende Dienst, gaat het gemeentebestuur ervan uit dat er afstand wordt gedaan van het materiaal. De retributie voor het ophalen, stockeren en verwijderen van het materiaal blijft wel verschuldigd.

Art. 4. : betaling

De retributie en de kostprijs worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Knokke-Heist, zoals vermeld op de factuur.

Art. 5. : invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten bepaald in art. 94, 2° 2e lid van het gemeentedecreet.

Art. 6. : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit houdende de vaststelling van een retributie op technische prestaties van 18 december 2013 wordt opgeheven vanaf 1 juli 2015.