Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Belasting op bouwen en verbouwen - vergunningen vanaf 01/01/2015

Artikel 1 : definitie
Gebouw : elk in harde materialen opgetrokken bouwwerk rechtstreeks of onrechtstreeks van een dak voorzien alsook het houten gebouw met harde materialen gedekt en zodanig opgericht dat het een bestendig karakter heeft.

Art. 2 : belastbaar feit
Er wordt voor de periode 1 juni 2017 t/m 31 december 2019 een belasting gevestigd op het bouwen, her- en verbouwen van gebouwen;
Huidig reglement is van toepassing op stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen afgeleverd vanaf 01/01/2015.

Art. 3 : belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de houder van de bouwvergunning/omgevingsvergunning en solidair door de eigenaar.

Het verkopen van het op te richten of opgericht onroerend goed of een gedeelte ervan ontslaat de vergunninghouder niet van het betalen van de belasting.

Art. 4 : berekeningsgrondslag en tarieven
Het belastbare bouwvolume wordt berekend op basis van een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning.

De eigendommen gelegen op de grenslijn, worden slechts belast voor het gedeelte dat op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist is gelegen.

Elk gedeelte van een kubieke meter wordt beschouwd als een gehele kubieke meter.

Het belastbare bouwvolume wordt als volgt berekend voor :

  1. voor een gebouw :
  • bouwvolume t/m 750m³ = 0,00 EUR/m³
  • bouwvolume > 750m³ = 2,50 EUR/m³

 

  1. voor uitbreiding van een bestaand gebouw :
  • het uitgebreide gebouw blijft < 750m³ = 0,00 EUR/m³
  • het bestaande gebouw is < 750m³ = het volume dat 750m³ overschrijdt aan 2,50 EUR/m³
  • het bestaande gebouw is > 750m³ = enkel de uitbreiding aan 2,50 EUR/m³.

Art. 5 : vrijstellingen
Er is vrijstelling van belasting voor :

a) instellingen die bij wet van belasting zijn vrijgesteld;

b) de woningen gebouwd door bemiddeling van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;

c) de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen;

d) elke huisvesting die behoort tot de sociale- of tot de verzorgingssector en waarvan de bouwheer behoort tot de non-profit sector;

e) het herbouwen van door oorlogsgeweld vernielde gebouwen ten aanzien van het gedeelte dat niet als vergroting van de vernielde gebouwen kan worden aangezien ongeacht de plaats in dezelfde gemeente waar het terug wordt gebouwd;

f) de constructies waarvan het dak op pijlers rust en die geen zijwanden hebben;

g)serres, loodsen en stallingen, met uitzondering van het bewoonbaar gedeelte;

h) horeca uitbatingen, met uitzondering van het bewoonbaar gedeelte.

Art. 6 : invordering
Op het ogenblik van de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning is de belastingplichtige verplicht een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring te geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt en ten opzichte van de belastingplichtige met een kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt, uiterlijk de dag vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken nl. de dag dat het gebouw onder dak is.

Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd en is ze eisbaar overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Art. 7 : bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art. 8 : algemene bepalingen
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende vaststelling van de contantbelasting op bouwen en verbouwen wordt opgeheven vanaf 1 juni 2017.

Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur

Datum beslissing : 31/05/2017
Datum bekendmaking : 01/06/2017