Milieuvergunning en/of -melding (informatie)

Algemene informatie:

Een milieuvergunning is een wettelijk document dat u toelaat een bedrijf of zaak uit te baten (= exploiteren). Dit kan bv. zijn: een garage, een bakkerij, een schrijnwerkerij, een benzinestation, een ambachtelijk of industrieel bedrijf. Al deze bedrijven worden aangeduid met de term hinderlijke inrichtingen.

Elke hinderlijke inrichting moet zich in regel stellen met de Vlaamse milieuwetgeving. Om zeker te zijn dat deze reglementering ook wordt toegepast, werd een vergunningensysteem ontwikkeld. Dit systeem houdt in dat de uitbater van een hinderlijke inrichting het bevoegde bestuur (Gemeente of Provincie) op de hoogte brengt van zijn of haar activiteiten

U kunt begrijpen dat een groot industrieel bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert, strengere milieuvoorwaarden zal moeten respecteren dan een drogist die slechts enkele liters gevaarlijke stoffen in zijn winkelruimte te koop aanbiedt. De wetgever heeft daarom een onderscheid gemaakt tussen de zwaar milieubelastende bedrijven en de bedrijven die slechts in geringe mate het milieu belasten. In de terminologie van de wetgeving spreken we over een klassenindeling.

De lijst met hinderlijke inrichtingen en hun bepalingen is opgenomen in de VLAREM-tekst (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning). Alle relevante informatie omtrent de reglementering van milieuvergunningen (VLAREM-wetgeving) is te raadplegen via volgende website:

 

Rubrieken

Uw aanvraag heeft steeds betrekking op 1 of meerdere specifieke rubriek(en) binnen de VLAREM-wetgeving. Een bedrijf of activiteit wordt in deze context pas als hinderlijke inrichting beschouwd, als het bedrijf te maken heeft met minstens 1 rubriek binnen de Vlarem-wetgeving. Deze rubrieken vindt u terug in bijlage 1 van Titel I van het VLAREM via

Een handige tool om na te gaan welke rubrieken er mogelijks in aanmerking komen voor uw bedrijf of uw activiteiten is de milieuvergunningenwegwijzer (www.milieuinfo.be/wegwijzer).

 

Aanvraagformulier

Het correcte aanvraagformulier (klasse 1, 2 of 3) kunt u downloaden (www.lne.be/formulieren) en invullen (manueel of per computer).

Gelieve, zoals vermeld in het aanvraagformulier, het dossier te voorzien van de nodige bijlagen.

 • Specifieke beschrijving van de rubrieken, de rubriekenlijst te melden alsook de gevraagde vermogens, hoeveelheden, ...
 • Bijvoegen van de nodige plannen (liggingsplan + uitvoeringsplan), ...

Formulieren voor een klasse 2 en klasse 3 dient u meestal in bij de gemeente, klasse 1 dossiers meestal bij de provincie (let op, er zijn uitzonderingen).

 

Voorwaarden

 • Naast de administratieve procedure bepaalt de VLAREM ook de milieuvoorwaarden, zowel algemene, sectorale als bijzondere voorwaarden. Deze zijn terug te vinden binnen de wetteksten onder Titel II van het VLAREM.
 • Mogelijks dient er naast een milieuvergunning ook een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden (afhankelijk van de aanvraag).

 

Hulp nodig bij aanvraag

 • U kan terecht:

 

Enkele voorbeelden

U bent bijvoorbeeld aannemer en dient een bronbemaling uit te voeren in het kader van bouwwerken, dan kunnen volgende rubrieken in aanmerking komen:

 • Rubriek 12.1. Elektriciteitsproductie
  • Bij bouwwerven wordt er vaak gebruik gemaakt van elektrogroepen (dieselgeneratoren).
  • Het geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van de generator bepaalt onder welke klasse (1, 2  of 3) de inrichting valt.

 

 

Beroep tegen een beslissing

Wanneer uw milieuvergunning geweigerd wordt, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven met een tijdelijke klasse 1: beroep aantekenen bij de Deputatie van de provincie.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Deputatie van de provincie.

 

Links

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be