Politieverordening op de openbare weg

 

 HOOFDSTUK 1. ALGMEENHEDEN.

Artikel 1

Voor de toepassing van onderhavig politiereglement wordt verstaan onder openbare weg: de wegen die feitelijk voor het verkeer open staan of door het publiek worden gebruikt (o.a. rijbanen, rijwielpaden, parkeerstroken, voetpaden, wandelweg Zeedijk, wandelpaden en al dan niet gelijkgrondse bermen), de openbare pleinen, parken en plantsoenen.

 

HOOFDSTUK 2. VERBOD ACHTERLATEN VAN VOORWERPEN OP DE OPENBARE WEG.

Art. 2.

Het is verboden :

  1. 1.    tapijten of matten te kloppen of het stof uit te schudden zodat dit op de openbare weg terechtkomt.
  2. 2.    voertuigen te wassen op de openbare weg tussen 12 en 20 uur. Buiten deze tijdspanne, is het de eigenaars toegelaten deze voertuigen te wassen, voor hun woonst of garage, op voorwaarde dat zij alle nodige maatregelen treffen om het verkeer niet te hinderen.
  3. 3.    pluimvee of andere neerhofdieren op de openbare weg te laten lopen.


Art. 3.

Het verkopen van de producten is niet toegestaan langs de gevelzijde, doch dient te gebeuren vanuit een ingang van minstens 1 meter diepte en een breedte gelijk aan de helft van de winkelbreedte met een minimum van 3 meter, zodat de wachtende klanten het verkeer niet hinderen. Bestaande gebouwen die niet aan deze voorwaarden voldoen moeten bij het uitvoeren van nieuwbouw-, verbouwings- of veranderingswerken ervoor zorgen dat aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.

 

HOOFDSTUK 3. BESCHERMING OPENBAAR GROEN.

Art. 4.

Het is verboden :

a) over de omheiningen der parken en openbare hovingen te klimmen of deze te beschadigen.

b) in de parken en openbare hovingen:

1° op de grasperken te lopen, te spelen of deze te beschadigen.

2° banken, bomen, planten of struiken te beschadigen of takken en bloemen af te rukken.

3° ieder ander voorwerp te beschadigen.

4° wegen of paden te schaden.

 

HOOFDSTUK 4. ONDERHOUD VAN VOETPADEN EN GOTEN.

Art. 5.

§1. Bij vorst is het verboden water op de openbare weg te laten lopen, te sproeien of te gieten.

Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd worden. Bij ijzel of gladheid der wegen zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht de ijzel op het voetpad te bestrijden door bestrooiing met passende producten.

§ 2. De zorg voor het reinigen van de voetpaden en straatgoten langs de voetpaden vóór de onbewoonde, alsmede vóór de onbebouwde goederen komt toe aan de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers ervan.

§ 3. Voor de woningen door verschillende gezinnen betrokken, vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het gelijkvloers, en zo dit niet is bewoond, van deze van de verdiepingen, te beginnen met de laagstgelegen, en zo verder.

§ 4. Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen, valt deze plicht te laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

 

HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN DE EIGENAAR.

Aanleggen voetpad.

Art. 6.

Vóór iedere eigendom in de bebouwde kom, zal met het oog op de veiligheid der voetgangers, door de zorgen van de eigenaar overeenkomstig de aanwijzingen van het gemeentebestuur, een voetpad aangelegd worden dat de gehele breedte zal omvatten dit over de ganse lengte van het bouwperceel.

Maximum hoogte hagen.

Art. 7.

Het is verboden langs de openbare weg, de hagen hoger te laten groeien dan 1,50 m. Aan de kruispunten wordt deze hoogte beperkt tot 1,20 m over een afstand van 10 meter.

Afsluiting braakliggende of onbebouwde gronden.

Art. 8.

De eigenaars van braakliggende of onbebouwde gronden dienen deze af te sluiten volgens de modaliteiten bepaald in de bouwverordening op de afsluitingen.

 

HOOFDSTUK 6. KELDERS UITGEVEND OP DE OPENBARE WEG.

Art. 9.

De ingangen der kelders, die op de openbare weg uitgeven, moeten op een veilige en degelijke wijze afgesloten zijn. Men mag de val of de steen vóór deze keldergaten niet wegnemen of openen, hetzij bij dag en slechts op het ogenblik dat er voorraden of andere voorwerpen ingevoerd worden.

 

HOOFDSTUK 7. SPELEN OP DE OPENBARE WEG.

Art. 10.

Niemand mag op de openbare weg en op de openbare plaatsen spelen uitvoeren, die de voetgangers of weggebruikers kunnen hinderen of ongevallen veroorzaken.

Uitzondering wordt gemaakt voor de spelen waartoe voorafgaandelijk toelating bekomen werd van de Burgemeester.

Art. 11.

Het is verboden op de openbare weg en de openbare plaatsen vuurkeien, springstoffen, voetzoekers of andere dergelijke voorwerpen te werpen of te verkopen.

Art. 12.

Openbare feesten en vermakelijkheden mogen geen plaats hebben op de openbare weg tenzij mits voorafgaandelijke machtiging van de Burgemeester of zijn afgevaardigde.

 

HOOFDSTUK 8 - TOESTAND OPENBARE WEG BIJ UITVOERING VAN BOUWWERKZAAMHEDEN OF HANDELINGEN AAN EN IN GEBOUWEN.

AFDELING 1.

Art. 13.

Het is verboden bouwmaterialen, aarde, puin, materieel en gereedschappen op de openbare weg buiten de afsluiting te plaatsen of te verwerken. Die zaken mogen enkel binnen de grenzen van de bouwwerfafsluiting worden geplaatst. Ook voor het lossen en stapelen van bouwmaterialen moet binnen de bouwwerfafsluiting een vrije ruimte worden voorzien.

Art. 14.

Bij afbraakwerkzaamheden moeten alle materialen en puin afkomstig van die werkzaamheden binnen 24 uur verwijderd worden.

Bij afbraakwerkzaamheden, het reinigen van gevels, het afkappen van gevels, restauratiewerkzaamheden, het aanbrengen van gevelbekledingen en alle andere werkzaamheden waarbij stof of andere hinder kan worden verwekt, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om die hinder te voorkomen.

De straatkolken moeten steeds schoon gehouden worden.

 

AFDELING 2 - PROCES-VERBAAL VAN PLAATSTOESTAND BIJ DE AANVANG DER BOUWWERKZAAMHEDEN.

Art. 15.

Vooraleer de werkzaamheden mogen worden aangevat, kan de bouwheer op eigen initiatief en op zijn kosten, het gemeentebestuur verzoeken om een proces-verbaal van plaatstoestand, tegensprekelijk laten vaststellen. In dit geval wordt de toestand van de wegenis en de nutsvoorzieningen nagegaan in het bijzijn van een aangestelde van het Gemeentebestuur en dit rekening houdend met hetgeen bepaald is in artikel 20 inzake het opnieuw aanleggen van het trottoir.

Foto's worden terzelfder tijd genomen op kosten van de bouwheer en door beide partijen getekend voor conform.

Bij ontstentenis van een door de bouwheer tot het Gemeentebestuur gericht verzoek tot het opmaken van het tegensprekelijk proces-verbaal, wordt de toestand van de wegenis en de bijhorende nutsvoorzieningen geacht in goede staat geweest te zijn bij de aanvang van de bouwwerkzaamheden.

 

AFDELING 3 - TOESTAND OPENBARE WEG NA EINDE BOUWWERKZAAMHEDEN.

Art. 16.

Onverminderd hetgeen hierna in het tweede lid wordt bepaald moeten bij het optrekken, het afbreken of het herstellen van de woningen of gebouwen de eventueel beschadigde openbare weg en bijkomende nutsvoorzieningen, na de beëindiging van de werkzaamheden, in hun oorspronkelijke toestand hersteld worden, binnen de termijn bepaald door het Gemeentebestuur.

Na nieuwbouw of grondige verbouwingswerkzaamheden moet binnen de termijn bepaald door het Gemeentebestuur een volledig nieuw trottoir aangelegd worden, ongeacht de toestand van het trottoir bij de aanvang of het einde der werkzaamheden.

Als grondige verbouwingswerkzaamheden worden beschouwd die werkzaamheden waarvan het te slopen gedeelte of te verbouwen gedeelte 1/3 van het bestaande bouwvolume overtreft.

 

AFDELING 4 - STELLEN VAN EEN BORGSOM.

Art. 17.

Bij het eerste verzoek van de gemeenteontvanger, moet de bouwheer de bij reglement vastgestelde borgsom stellen. Deze som wordt na de werkzaamheden vrijgegeven, na aftrek van de kosten gemaakt door het Gemeentebestuur tot naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk.

 

HOOFDSTUK 9. ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 18.

In geval van overtreding van deze politieverordening kunnen de politie en/of de toezichthoudende ambtenaar of de bevoegde persoon, elk voor hun bevoegdheid, maatregelen nemen zoals voorzien in de wetgeving.

Art. 19

Iedere inbreuk op de bepalingen van dit reglement wordt gestraft met politiestraffen.

Art. 20.

Het gemeenteraadsbesluit van 16 februari 2012 houdende de politieverordening betreffende de openbare weg wordt opgeheven.

Art. 21.

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Art. 22.

Afschrift van dit politiereglement zal overgemaakt worden aan :

  • de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
  • de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;
  • de procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;
  • de korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

Datum goedkeuring: 29 maart 2012

Datum bekendmaking: 3 april  2012

 

Bijlage: