Belasting op leegstaande en verwaarloosde gebouwen.

Artikel 1 : definities

De volgende definities worden gebruikt:

 1. administratie: de gemeentelijke dienst die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de inventarissen en het leegstandsregister bedoeld in art. 5;
 2. besluit houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, en latere wijzigingen;
 3. beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningwijzen, hetzij een aangetekend schrijven, hetzij een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 4. college: college van burgemeester en schepenen van de Knokke-Heist;
 5. decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen;
 6. gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder artikel 1.19 en niet valt onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 7. inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of de woning niet uit de inventaris of het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving;
 8. kamer: woning waarvan één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: WC, bad of douche, kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;
 9. leegstaand gebouw: een leegstaand gebouw zoals gedefinieerd in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten;
 10. leegstaande woning: een leegstaande woning zoals gedefinieerd in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten;
 11. leegstaande kamer: een leegstaande kamer zoals gedefinieerd in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten;
 12. leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals bedoeld in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten;
 13.  onafgewerkte woning of gebouw: een woning of gebouw waarvan de werken zijn aangevat en die niet winddicht is binnen de drie jaar na de aanvang van de werken, waardoor de stedenbouwkundige vergunning ervan is komen te vervallen, in overeenstemming met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen. Een onafgewerkte woning en/of gebouw wordt beschouwd als een verwaarloosde woning en/of gebouw;
 14. onbewoonbaar verklaarde woning: een woning die op grond van veiligheids- en/of gezondheidsaspecten niet meer mag bewoond worden en die door de bevoegde instantie als dusdanig onbewoonbaar werd verklaard conform artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet, of het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen en het decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 22 december 1995 en latere wijzigingen;
 15. ongeschikt verklaarde woning: een woning die niet beantwoordt aan de veiligheids-, gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd door het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen en het decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 22 december 1995 en latere wijzigingen, en die door de bevoegde instantie als dusdanig ongeschikt werd verklaard;
 16. ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 3§1, en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bv. brand, gasontploffing, blikseminslag, …;
 17. ruïne of restant van een woning en/of gebouw: gebouw of een woning waarvan niet alle gebouwelementen nog aanwezig zijn. Een ruïne of restant van een woning of gebouw wordt beschouwd als een verwaarloosde woning en/of gebouw;
 18. tweede verblijfplaats: een tweede verblijf is een private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.
  Dient niet tot hoofdverblijfplaats: een private woongelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters van Knokke-Heist op 1 januari van het aanslagjaar. Ten aanzien van de gebruiker van het tweede verblijf wordt geen rekening gehouden met verdere onderverhuring, tijdelijke verhuring of gratis gebruiksverlening van het woonverblijf. De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar.
 19. verwaarloosde woning en/of gebouw: een woning en/of gebouw of een gedeelte van een gebouw met duidelijke tekenen van verval zoals bepaald in het technisch verslag en/of beschreven in artikel 10 en 11;
 20. woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande, met inbegrip van kamers.

 

Art. 2 : belastbaar feit

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op woningen en gebouwen die voorkomen op een van de gemeentelijke inventarissen of in het leegstandsregister zoals bedoeld in art. 6;

§2. De belasting is voor de eerste maal verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen op één van de inventarissen of in het leegstandsregister zoals bedoeld in art. 6;

§3. Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit de desbetreffende inventaris of leegstandsregister, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.

Art. 3 : belastingplichtige

§1. Als belastingplichtige wordt beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van een van de hierna vermelde zakelijke rechten met betrekking tot een gebouw en/of woning op de inventarisatiedatum met betrekking tot de in art. 5 bedoelde inventarissen of leegstandsregister:

-           de volle eigendom;

-           het recht van opstal of van erfpacht;

-           het vruchtgebruik.

§2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

§3. Degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in 3§1., overdraagt, moet de verkrijger ervan uiterlijk op het ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht via een beveiligde zending in kennis stellen van de opname van het gebouw, de woning en/of het perceel in de inventaris of leegstandsregister. Deze kennisgeving kan vervangen worden door een vermelding in de notariële akte.

§4. Degene die het zakelijk recht, zoals bedoeld in 3§1., overdraagt is tevens verplicht om binnen de maand na het verlijden van de notariële akte, per beveiligde zending aan de administratie een kopie van de notariële akte over te maken. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens:

-           naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel;

-           datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;

-           nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw.

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3§1. als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.

Art. 4 : berekeningsgrondslag en tarieven

De belasting bedraagt:

Voor een volledig gebouw of woning:

* € 2500,00 per belastbare entiteit die werd opgenomen in het leegstandsregister

* € 5000,00 per belastbare entiteit die werd opgenomen in de inventaris “ongeschikt en/of onbewoonbaar”

* € 5000,00 per belastbare entiteit die werd opgenomen in de inventaris “verwaarlozing”

De belasting wordt vermeerderd met € 1000,00 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris of leegstandsregister staat.

Voor elke overige woongelegenheid (met inbegrip van kamers) :

* € 1000,00 per belastbare entiteit die werd opgenomen in het leegstandsregister

* € 2000,00 per belastbare entiteit die werd opgenomen in de inventaris “ongeschikt en/of onbewoonbaar”

* € 2000,00 per belastbare entiteit die werd opgenomen in de inventaris “verwaarlozing”

De belasting wordt vermeerderd met € 500,00 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de woongelegenheid op de inventaris of leegstandsregister staat.

Indien een woning of gebouw is opgenomen op verschillende inventarissen en/of het leegstandsregister zoals in artikel 6 is de voormelde belasting verschuldigd per afzonderlijke opname in een inventarislijst.

Art. 5 : vrijstellingen

Er is vrijstelling van belasting :

1° voor de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling;

2° voor de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing;

3° voor de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.

4° indien het gebouw of de woning gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;

5° indien het gebouw of de woning geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;

6° indien het gebouw of de woning die opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument, deze vrijstelling is geldig tot op de datum van definitieve opname op de lijst van beschermde monumenten;

7° indien het gebouw of de woning die opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, deze vrijstelling is geldig tot op de datum van definitieve opname op de lijst van beschermde stads- of dorpsgezicht of landschap;

8° indien het gebouw of de woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;

9° indien het gebouw of de woning onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;

10° indien het gebouw of de woning gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van twee jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning; Het College van Burgemeester en Schepenen kan deze periode van vrijstelling verlengen op uitdrukkelijke vraag van de belanghebbende, waarbij betrokkene dient aan te tonen dat de werken een verlenging van deze vrijstelling kan rechtvaardigen;

11° indien het gebouw of de woning het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18§2, van de Vlaamse Wooncode;

12° indien het gebouw of de woning het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode;

13° indien het gebouw of de woning het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met een gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente Knokke-Heist;

14° indien het gebouw of de woning een nieuwe woning is waarvan de stedenbouwkundige vergunning geen 7 jaar oud is;

Voormelde vrijstellingen worden toegekend op voorlegging van de vereiste bewijsstukken door de zakelijk gerechtigde.

Art. 6 : de inventarissen

§1. De administratie maakt een leegstandsregister op, samengesteld uit een inventaris leegstaande woningen en een inventaris leegstaande gebouwen, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond-en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

§2. De administratie maakt een inventaris ‘ongeschikt-onbewoonbaar’ op.

§3. De administratie maakt een inventaris ‘verwaarlozing’ op.

§4. De administratie is bevoegd om de leegstand van een woning en/of gebouw op te sporen en in een administratieve akte vast te stellen, in overeenstemming met de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

§5. De administratie is bevoegd om de verwaarlozing van een woning en/of gebouw op te sporen en in een administratieve akte vast te stellen.

§6. Onverminderd de toepassing van art. 89bis van het wetboek van strafvordering en overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, hebben de ambtenaren van de Gemeente Knokke-Heist, aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, toegang tot de gebouwen en/of woningen om alle voor de inventarisatie noodzakelijke opsporingen en vaststellingen te verrichten wanneer het vermoeden bestaat dat een gebouw en/of woning verwaarloosd is of leeg staat.

Art. 7 : opname in de inventaris van woningen die worden beschouwd als ongeschikt en/of onbewoonbaar

§1. De inventarisatie van een ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woning gebeurt op datum van het respectieve besluit van de burgemeester of van de bevoegde Vlaamse minister.

§2. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 3§1., bij beveiligde zending kennis van de inventarisatie.

Art. 8 : betwistingen betreffende de opname op de inventarisatie “ongeschikt en/of onbewoonbaar”

De opname op de inventaris‘ongeschikt en/of onbewoonbaar’, kan niet in het kader van dit reglement inhoudelijk betwist worden, behoudens een fiscaal bezwaar bedoeld in artikel 23. De inhoudelijke betwisting is niet mogelijk aangezien de beroepsprocedure tegen een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring wordt behandeld door de bevoegde Vlaamse minister of door de bevoegde rechtbank.

Art. 9 : schrapping uit de inventaris van woningen die worden beschouwd als ongeschikt en/of onbewoonbaar

De ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen worden geschrapt uit de inventaris ‘ongeschikt en /of onbewoonbaar’ op de datum van het Besluit van de Burgemeester tot opheffing van de onbewoonbaar- en/of ongeschiktverklaring.

Art. 10 : opname in de inventaris van gebouwen en/of woningen die worden beschouwd als verwaarloosd

De administratie maakt een inventaris ‘verwaarlozing’ op voor:

-          verwaarloosde woningen en / of gebouwen;

-          ruïnes of restanten;

-          onafgewerkte woningen en / of gebouwen.

Art. 11 : beoordeling van de verwaarlozing

§1. De verwaarlozing wordt beoordeeld aan de hand van het model van technisch verslag volgens het model opgenomen als bijlage 1 bij dit reglement.

§2. Een woning en/of een gebouw vertoont ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval zoals bedoeld onder artikel 1.19 als het volgens dat verslag een eindscore behaalt van 18 punten en meer.

§3.De ambtenaar die de gebreken of tekenen van verval vaststelt, geeft de houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 3§1., kennis van het verslag. De kennisgeving gebeurt bij beveiligde zending. Alle houders van een ander zakelijk recht dan vermeld in art. 3§1. ontvangen per beveiligde zending een afschrift van deze kennisgeving.

§4. Het verslag vermeldt de naam van de bevoegde ambtenaar die het verslag heeft opgesteld, het adres van de afdeling of de gemeentelijke dienst en de datum en de plaats van de opmaak ervan.

Art. 12 : betwisting betreffende beoordeling verwaarloosd

De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 3§1., beschikt over een termijn van 6 maanden vanaf de datum van kennisgeving om de vastgestelde gebreken en tekenen van verval te herstellen.
Om de juistheid van het verslag te weerleggen beschikt de houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 3§1., over een termijn van 1 maand vanaf de datum van kennisgeving.
De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 3§1., die de juistheid van het verslag wenst te betwisten dient hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college en minimaal de volgende gegevens te bevatten:

-          de identiteit en adres van de indiener;

-          de aanwijzing van het verslag en van het gebouw of de woning waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;

-          één of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van dit reglement en van het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten;
Het college doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing aan de indiener. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. Bij ontstentenis van kennisgeving wordt het bezwaar geacht te zijn aanvaard.

Art. 13 : vaststelling van de verwaarlozing

De vaststelling van de verwaarlozing en/of de leegstand van een gebouw en/of woning gebeurt aan de hand van een technisch verslag zoals bedoeld onder artikel 11§1.

Art. 14 : opname in de inventaris “verwaarlozing”

Indien de beslissing tot opname in de inventaris ‘verwaarlozing’ niet of niet tijdig betwist wordt, worden de verwaarloosde gebouwen en/of woningen opgenomen in de inventaris ‘verwaarlozing’ op de datum van vaststelling van de verwaarlozing.

Art. 15 : schrapping uit de inventaris “verwaarlozing”

§1. Het goed, waarvan “de verwaarlozing” onderwerp uitmaakt, wordt geschrapt uit de inventaris ‘verwaarlozing’ op de datum van de vaststelling door de administratie dat de voorwerpen van inventarisatie volgens de criteria van het technisch verslag niet meer als verwaarloosd of onafgewerkt of als ruïne of restant kan beschouwd worden.

§2. Het controleonderzoek gebeurt op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige aan de administratie.

Art. 16 : de inventaris van de woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand

§1. De administratie maakt een leegstandsregister op, samengesteld uit een inventaris leegstaande woningen en een inventaris leegstaande gebouwen, in overeenstemming met de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

§2. Een gebouw of woning dat voorkomt op de inventaris ‘leegstand’ kan eveneens geïnventariseerd worden op de inventaris ‘verwaarlozing’ en omgekeerd.

§3. Woningen of gebouwen die voorkomen op de inventaris ‘ongeschikt en /of onbewoonbaar’, kunnen niet worden opgenomen in het leegstandsregister of op de inventaris ‘verwaarlozing’.

Art. 17 : vaststelling van leegstand

§1. Het vermoeden van leegstand van de geheel leegstaande woningen, de geheel of gedeeltelijk leegstaande gebouwen alsook de geheel leegstaande woningen in gebouwen gebeurt op basis van het technisch verslag van onderzoek naar leegstand (bijlage 2);

§2. Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard als zijnde gebruik van de woning, tenzij het gaat om een door een andere door de Vlaamse regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten. Als effectieve bewoning geldt zowel het effectief gebruik als hoofdverblijfplaats als het effectief gebruik als tweede verblijfplaats.

§3. De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om de leegstand van een gebouw en/of woning op te sporen en vast te stellen in een administratieve akte , overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

§4. De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 3§1. wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van deze administratieve akte, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

Art. 18 : betwisting betreffende vaststelling leegstand

§1. De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art 3§1., kan de administratieve akte van leegstand binnen 30 dagen ingaand de dag na deze van het ontvangen van de administratieve akte van leegstand betwisten en met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed, het bewijs leveren dat een leegstaand gebouw en/of de woning effectief gebruikt wordt, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

§2. De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 3§1., die de inventarisatie wenst te betwisten dient hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister, dient het beroepschrift, dat ingediend wordt bij beveiligde zending, gedagtekend te zijn en minimaal de volgende gegevens te bevatten:

-          de identiteit en adres van de indiener;

-       de aanwijzing van de administratieve akte van leegstand en van het gebouw of de woning waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;

-          één of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van dit reglement en van het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten.-           

§3. De gegrondheid van een beroep kan worden nagegaan door een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

§4. Het college doet uitspraak over het bezwaarschrift en betekent zijn beslissing aan de indiener binnen een termijn van 90 dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt bij beveiligde zending betekend. Bij ontstentenis van kennisgeving wordt het beroep geacht te zijn aanvaard.

Art. 19 : opname in het leegstandsregister

Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de administratie het gebouw en/of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum vanaf de opmaak van de administratieve akte tot vaststelling van de leegstand, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

Art. 20 : schrapping uit het leegstandsregister

§1. Een woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister als ze meer dan 6 maanden ononderbroken wordt aangewend in overeenstemming met de functie, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.  De datum van de schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid enhaar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

§2. Een gebouw wordt geschrapt uit het leegstandsregister indien meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van het gebouw, na de periode van leegstand, meer dan 6 opeenvolgende maanden effectief wordt gebruikt overeenkomstig de functie, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.  De datum van de schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

§3. Een woning en/of gebouw, waarvoor een bestemmingswijziging werd aangevraagd en vergund, wordt geschrapt uit het leegstandsregister op datum van de opmaak van het verslag ter controle van de bestemmingswijziging, dat de wijziging bevestigt, op voorwaarde dat het gebruik in overeenstemming is met de nieuwe functie. De bestemmingswijziging moet door de belastingplichtige gemeld worden aan de administratie en gestaafd worden met een kopie van de stedenbouwkundige vergunning tot bestemmingswijziging.

§4. Het controleonderzoek gebeurt op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige aan de administratie, op de wijze, vermeld in art. 17§3. van het reglement. De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping kan worden voorafgegaan door een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek, overeenkomstig de bepalingen in het decreet grond- en pandenbeleid en haar uitvoeringsbesluiten en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Het verzoek tot schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

§5. De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping. De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing bij beveiligde zending.

Art. 21 : invordering

De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art. 22 : bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk, of via een duurzame drager worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de  derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art. 23 : overgangsmaatregelen

Woningen die werden geïnventariseerd als ‘ongeschikt-onbewoonbaar’ en woningen en/of gebouwen die werden geïnventariseerd als verwaarloosd of als ‘leegstaand’ in overeenstemming met de bepalingen van het belastingreglement op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt aangenomen in de gemeenteraad van 17/12/2010, en die op datum van inwerkingtreding van het besluit nog niet zijn geschrapt, blijven opgenomen op de inventarissen met behoud van de oorspronkelijke inventarisatiedatum.

Art. 24 : algemene bepalingen

§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

§2. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2010  houdende de vaststelling van een gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§3. Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie naar de provinciegouverneur gestuurd.

 
Datum goedkeuring : 28/11/2013

Datum bekendmaking : 29/11/2013

Bijlage : belasting_op_leegstaande_en_verwaarloosde_gebouwen.pdf