Gemeentelijk reglement - Exploiteren van een kinderpark op het strand

BESLUIT :

Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definitie

Kinderpark: Het is een afgesloten strandgedeelte waar speeltoestellen worden opgesteld.  Daar kunnen kinderen spelen tegen betaling en kunnen de begeleiders genieten van een drankje. Echter mag dit maar in ondergeschikte orde deel uitmaken van de uitbating.

Art. 2. – Duur

De duur van de concessieovereenkomst is bepaald onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de concessie zeedijk en strand, die het bestuur bij toepassing van het Besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen voor het privatieve gebruik van het domein van de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken, dient te verkrijgen, verder toegestaan wordt.

In negatief geval eindigt de concessieovereenkomst van rechtswege op de datum waarop de aan het bestuur verleende concessie verstrijkt en zulks zonder dat deze voortijdige stopzetting de concessieovereenkomsthouder enig recht op schadevergoeding kan verlenen.

Domeinvergunning start 15 maart en stopt 15 oktober van hetzelfde jaar.

Art. 3. - Concessievergoeding

Betalen van de concessievergoeding.

De uitbater dient de concessievergoeding te vereffenen ten laatste 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving op reknr. BE65 0910 1212 2096 van het gemeentebestuur.

Ingeval van niet betaling binnen de gestelde termijn, leveren de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder verdere aanmaning ten voordele van het gemeentebestuur verwijlintresten op, berekend naar pro rata van het aantal dagen vertraging (kalenderdagen), tegen het gewoon tarief van de voorschotten in rekening courant vastgesteld door de nationale bank en geldig op de twintigste dag van de voorafgaande maand aan deze waarin de vertraging optreedt.

 

De concessievergoeding bestaat uit:

a) een standgeld voor de inname van een subconcessie op het strand;

b) een schenkingsvergoeding voor de verkoop van drank op de concessie (raamverkooppunt).

 • § 1.         Standgelden.

Voor de bepaling van het standgeld wordt het strand van Knokke-Heist ingedeeld in drie sectoren, nl.:

Sector 1 :

Stranduitbatingen gelegen op het strand vanaf de Swolfsstraat tot aan de Zeehelling.

Sector 2 :

Stranduitbatingen gelegen op het strand vanaf de Anemonenlaan tot de Swolfsstraat en tussen de Zeehelling en de Belgisch-Nederlandse grens.

Sector 3 :        

Stranduitbatingen gelegen op het strand vanaf de Zeebrugse grens tot de Anemonenlaan.

Het standgeld voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt bepaald:

Ligging

 

Tarief per m² uitbating

Per strandcabine

Sector 1

0,75 EUR

220,00 EUR

Sector 2

0,50 EUR

190,00 EUR

Sector 3

0,25 EUR

160,00 EUR

met dien verstande dat geen standgeld verschuldigd is voor vijf strandcabines met elk een oppervlakte van maximaal 4 m² per subconcessie.

 

 • § 2.         Schenkingsvergoeding.

Voor de verkoop van drank is overeenkomstig de in paragraaf 1 opgegeven sectorindeling per raamverkooppunt volgende schenkingsvergoeding verschuldigd:

Ligging

 

Raamverkooppunt

Sector 1

8000,00 EUR

Sector 2

6000,00 EUR

Sector 3

4000,00 EUR

 

Art. 4. – Verlenging van de concessieovereenkomst

De concessiehouder moet per aangetekend schrijven, drie maanden vooraleer zijn concessieovereenkomst verloopt, een verlenging aanvragen.

Bij onthouding ervan komt de concessieovereenkomst vrij.

 

Art. 5. – Locaties

Voor het uitbaten van een kinderpark op het strand worden volgende locaties voorzien:

 • locatie 1:

Albertstrand t.h.v. de Sterrenlaan

: 32 meter breed en 50 meter diep.

 • locatie 2:

Zoutestrand t.h.v. het Albertplein

: 42 meter breed en 58 meter diep.

De juiste inplanting wordt ter plaatse aangeduid.

 

Toewijzing

Art. 6. – Vrije locatie

De toewijzing van de vrijgekomen locatie gebeurt bij wijze van loting onder diegenen die zich kandidaat stellen.  Dit ten laatste tot op de oproepdag die het bestuur vastlegt.  De bekendmaking verloopt via de plaatselijke pers gedurende de maand november en december, laatste twee maanden van de lopende concessieovereenkomst.  De concessieovereenkomst kandidaten dienen zich via aangetekend schrijven en zoals vermeld in de oproeping kandidaat te stellen voor de mogelijke uitbating. 

De kandidaat-concessieovereenkomsthouder moeten de zitting bijwonen om aan de loting deel te nemen.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor de vrije concessieovereenkomst niet te weerhouden voor de loting en de niet toegewezen concessieovereenkomst opnieuw toe te wijzen.

 

UITBATING VAN DE DOMEINVERGUNNING

 

Art. 7. – Termijn seizoensuitbating

De concessieovereenkomst mag uitgebaat worden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober van hetzelfde jaar.

De concessieovereenkomst dient volledig ontruimd te zijn op 15 oktober van het lopend dienstjaar. Alle constructies dienen te worden verwijderd.

Wanneer dit niet is geschied dan kan het bestuur zonder voorafgaande verwittiging de exploitatie ontruimen en dit op kosten van de concessieovereenkomsthouder.

 

Art. 8. – Toegelaten en verboden verkoop

De verkoop van dranken is toegelaten op voorwaarde dat de concessie, die het gemeentebestuur bij toepassing van het Besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen voor het privatieve gebruik van het domein van de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken, dient te verkrijgen, verder toegestaan wordt.

Het is de concessieovereenkomsthouder verboden eetwaren op de locatie te bereiden.

Dagverse koude belegde broodjes - aangemaakt en geleverd door gevestigde etablissementen - en versnaperingen kunnen op de locatie verbruikt worden.  De naam van de leverancier mag op de prijslijst vermeld worden en enkel aan voornoemd raamverkooppunt – niet zichtbaar vanaf de zeedijk - aangebracht worden.

Er mogen geen warme maaltijden worden toegeleverd en/of opgediend.

Een niet-verhard zandterras, zijnde lossen stoelen en tafels in het zand, wordt toegelaten met beperking in grootte en met een maximale oppervlakte van 200m².

Op het zandterras wordt geen bediening toegelaten.

Het is de concessieovereenkomsthouder verboden hiertoe publiciteit te voeren noch met deze dranken te leuren op en buiten de concessieovereenkomst locatie. Een prijslijst mag enkel aan voornoemd verkooppunt – niet zichtbaar vanaf de zeedijk – aangebracht worden.

De verkoop van alle andere bad- en strandartikelen (kleding, speelgoed, zonnecrème, …) is verboden.

Het is de concessieovereenkomsthouder verboden ijscrème te verkopen.

Voor de verkoop van drank mag slechts één verkooppunt per concessieovereenkomst locatie worden ingericht.

De bergruimte niet-inbegrepen mag het verkooppunt maximaal 20 m² bedragen vermeerderd met een bergruimte van 20 m² en sanitaire voorziening van 20 m².

Er dient steeds een vrije zone van 8 meter tussen het verkooppunt en de bestaande terrassen palend aan de wandeldijk voorzien te zijn.

De verkoop van alcoholische dranken is slechts toegelaten tijdens de uren van uitbating, maar nooit vóór 10.00 uur ’s morgens en na 20.00u.

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN

 

Art. 9. - Uitbating van de locatie.

De concessieovereenkomsthouder moet de hem toegewezen locatie en het verkooppunt zelf uitbaten op zijn concessieovereenkomst locatie. Zij mogen zich echter laten bijstaan door aangestelden.

Alle activiteiten op de locatie dient gestopt te zijn om 20 u. zodat tegen 21 u. de locatie ontruimd alsook gesloten is.

De uitbating van de locatie dient volledig ontruimd te zijn op 15 oktober van het lopend dienstjaar. Alle constructies dienen van het strand te worden verwijderd. De nutsleidingen dienen ingegraven op 2 meter onder het maaiveld en de septische put dient omheind te zijn met strandhagen.

 

Art. 10. - Niet-uitbating van de concessieovereenkomst

Wanneer, om welke reden ook, de locatie niet uitgebaat wordt, heeft het college het recht, na een aanmaning bij aangetekend schrijven, een andere concessieovereenkomsthouder aan te duiden, zonder dat de huidige concessieovereenkomsthouder zich daartegen kan verzetten of schadevergoeding kan eisen. De concessieovereenkomsthouder heeft geen recht op terugbetaling, zelfs niet van een gedeelte.

 

Art. 11. - Overdracht van de concessieovereenkomst

Het is de concessieovereenkomsthouder verboden zijn concessieovereenkomst aan derden over te dragen of af te staan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Indien het college van burgemeester en schepenen niet akkoord gaat met het ingediende voorstel tot overdracht kan de vrijgekomen concessie via openbare kandidatuurstelling worden toegewezen. In dit geval wordt de procedure gevolgd zoals bepaald in Art. 12.

Het college zal vrij mogen beschikken over iedere domeinvergunning die zonder zijn toestemming aan derde personen afgestaan werd, zonder dat de huidige concessieovereenkomsthouder zich daartegen kan verzetten of schadevergoeding eisen.

Art. 12. – Toekenningsprocedure

*      De kandidaat concessieovereenkomsthouder moeten voor 15 januari van het komende concessiejaar, bij aangetekend schrijven, een gedetailleerd plan van de inrichting van het kinderpark aan het gemeentebestuur bezorgen.

*             Dit plan vermeldt de nodige bergruimte, de diverse voorzieningen, al de attracties die zullen uitgebaat worden met hun inplanting in de locatie, alsook een beschrijving van de te plaatsen afsluitingen met detail van de wegneembaarheid, alles met het nodige fotomateriaal.

*             Dit plan moet aangevuld worden met een gedetailleerd financierings- en investeringsplan.

*             Enkel de kandidaat- concessiehouders , waarvan het plan door het College van Burgemeester en Schepenen werd weerhouden, mogen aan de lottrekking deelnemen.

*             Wanneer de concessieovereenkomsthouder nadien wijzigingen wil aanbrengen, dan is dit aan de voorafgaandelijke goedkeuring van het gemeentebestuur onderworpen.

*             In negatief geval behoudt het College zich het recht voor om de toewijzing in te trekken zonder dat hiertegen enig verhaal mogelijk is en moet niet gemotiveerd worden.

Art. 13. - Verbreken van de concessieovereenkomst

Ingeval de concessieovereenkomsthouder gedurende de exploitatie niet voldoet aan de bepalingen van de concessieovereenkomst, heeft het College het recht om deze te verbreken en latere kandidatuurstellingen niet te weerhouden.

De tekortkomingen of nalatigheden worden bij proces-verbaal vastgesteld door het bestuur dat de verbreking zal uitspreken. De verbreking wordt hem betekend per aangetekend schrijven, en heeft de inhouding van de gestorte belasting voor de concessieovereenkomst voor gevolg zonder dat het bestuur enige schadevergoeding verschuldigd is.

Art. 14. - Belastingen

De concessieovereenkomsthouder draagt alle rechtstreekse en onrechtstreekse betalingen van welke aard, omslag en vorm zij ook zijn, die ten bate van de staat, het gewest, de gemeenschap, de provincie of de gemeente ingevoerd zijn of worden en in verband staan met de uitbating.

Art. 15. - Verzekeringen

Binnen vijftien kalenderdagen na de dag waarop hem kennis is gegeven van de toewijzing van zijn concessieovereenkomst, legt de concessieovereenkomsthouder aan het bestuur de bewijsstukken voor waaruit blijkt dat hij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten.

Telkens als dit van hem wordt gevraagd, levert hij het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn.

Art.16. Houding ten aanzien van het publiek, toezichthoudende ambtenaren en politie

De concessieovereenkomsthouder moet over bevoegd en voldoende talrijk personeel beschikken om de bediening op perfecte wijze en met de vereiste snelheid te kunnen verzekeren.

De concessieovereenkomsthouder en hun personeel dienen de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken na te leven.

De concessieovereenkomsthouder en hun personeel dienen steeds tegenover het publiek, toezichthoudende ambtenaren en politie de meest hoffelijke en correcte houding aan te nemen, het is hen onder meer ten strengste verboden het publiek lastig te vallen.

Art. 17. – Beslissingsrecht over de concessieovereenkomst voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van de concessieovereenkomst voorwaarden en de verleende concessieovereenkomst op te heffen of niet te verlengen.

Art. 18. – Schadevergoeding

De concessieovereenkomsthouder kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vermindering van de belasting/prijs door:

*      schade wegens onweer, overstromingen, storm of welk geval ook van overmacht.

*      verbod, beperking of schorsing van de exploitatie opgelegd door het bestuur of de hogere overheid omwille van het algemeen belang of om redenen vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 betreffende de strandconcessies.

*      een tijdelijke ingebruikname van het strand en de zeedijk voor het houden van feesten, plechtigheden, culturele, toeristische en sportevenementen georganiseerd door of met medewerking van het bestuur of de hogere overheid.

*     het tijdens de exploitatie in concessie geven van bijkomende en/of gelijkaardige standplaatsen door het bestuur.

Art. 19. - Veiligheid en toezicht

*      Alle attracties moeten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

*             Alle kinderattracties staan onder bestendig toezicht en verantwoordelijkheid van de concessieovereenkomsthouder of zijn aangestelde(n).

*             Ingeval er kinderbootjes aangewend worden in de kinderparken dan dienen deze te voldoen aan de voorwaarden van het technisch reglement van de vereniging der elektriciteitsbedrijven in België. De batterijen mogen niet op het strand geladen worden.

*             De bootjes moeten voldoende stabiel zijn. Het water in de badzone dient steeds zuiver te zijn.

Art. 20. – Nutsvoorzieningen

*      De kosten voor verbruik van elektriciteit en water zijn ten laste van de concessieovereenkomsthouder.


 

Art. 21. - Uitzicht uitbating

*      De paviljoenen dienen volledig in het wit geschilderd en voorzien van een zinken dak.

*             Het oprichten van paviljoenen en andere attracties is aan voorafgaande vergunning van het Bestuur der Waterwegen, Dienst der Kust onderworpen.

*             Het is verboden enige koopwaar te koop te stellen en enige publiciteit te maken op de concessie locatie of in de nabijheid ervan.

Art. 22. – Geluidsnormen

 • § 1.         Definities.
 • Achtergrondmuziek: muziek die bedoeld is om niet direct of bewust naar te luisteren, maar die louter tot doel heeft sfeerverhogend te werken, om ongewenste geluiden of juist stilte te maskeren en een kalmerend effect te bereiken;
 • Evenement: een gebeurtenis van tijdelijke aard waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, educatie, promotie of een combinatie daarvan centraal staat, een openbaar karakter heeft en vrij toegankelijk is voor het publiek en beperkt blijft tot de standplaats(en) van de uitbater(s) die de nodige toelating ertoe heeft/hebben bekomen.

 § 2.  Volgende geluidsnormen zijn van toepassing.

 

1° De kinderparken kunnen op hun standplaats achtergrondmuziek produceren tussen 12 uur en  20 uur.

2°. De geluidsinstallatie(s) mag/mogen zich uitsluitend bevinden in of aan het raamverkooppunt en moet(en) van die aard zijn dat de emissie uitsluitend gericht is naar de standplaats en niet naar de zeedijk.

3° Het geluidsniveau van al dan niet versterkte muziek mag nooit hoger zijn dan 80 dB(C) slow.

 

 § 3.  Inbreuken op de exploitatievoorwaarden kunnen worden vastgesteld door gemeentelijke ambtenaren van minstens niveau C en leden van de lokale politie.

Voor geluidsmetingen wordt gebruik gemaakt van een meet- en registratieapparatuur die minstens voldoet aan de nauwkeurigheidseisen gesteld voor klasse 2-meetingsinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 – 1996). Daarbij wordt de C-weging toegepast gedurende minstens 3 minuten, dit ter hoogte van de kruin van de zeedijk aan de strandzijde en binnen de grenzen van de uitbating.

 § 4.  De overeenkomstig §4 gedane vaststelling van overschrijding van het maximaal muziekniveau van 80 dB(C) slow wordt onweerlegbaar geacht hinderlijk te zijn voor de omliggende uitbatingen van horeca- en andere handelszaken, voor de bewoners van de appartementsgebouwen en voor de gebruikers van de zeedijk en dus geen achtergrondmuziek meer te zijn. Zij wordt geacht bewijskracht te hebben tot bewijs van het tegendeel.

 § 5.  De uitbater mag evenmin door andere geluidsbronnen hinder of overlast veroorzaken en/of laten veroorzaken voor de omgevende handelszaken, bewoners van de appartementsgebouwen en gebruikers van de zeedijk. Dit is in zijnen hoofde een resultaatsverbintenis.

Art. 23 – Maatregelen

 • § 1.         Wanneer de uitbater gedurende de exploitatie inbreuken begaat op de onderhavige bepalingen, zal de toezichthoudende dienst hiervan een schriftelijk verslag overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.
 • § 2.         Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing, gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen of de gedelegeerde schepen. De waarschuwing zal via elektronische post bezorgd worden en per aangetekend schrijven bevestigd worden aan de betrokkene of door een bevoegd ambtenaar afgegeven tegen ontvangstbewijs of bij weigering van in ontvangstname, tegen attestering door betrokken ambtenaar.

 

 

 • § 3.         In geval van een tweede en volgende overtreding kan het College één of meerdere passend geachte maatregelen opleggen, zoals een tijdelijke sluiting, het tijdelijk beperken van de openingsuren, het tijdelijk sluiten van de bar of een tijdelijk muziekverbod. Naar omstandigheden kan het College deze maatregelen eveneens verbinden aan de verlenging van de subconcessie. 
 • § 4.         In het geval van § 3, zal de betrokkene per elektronische post, bevestigd door een aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht. Dit aangetekend schrijven kan worden vervangen door een afgifte tegen ontvangstbewijs door een gemeentelijk ambtenaar of bij weigering van in ontvangstname, tegen attestering door betrokken ambtenaar en waarin worden vermeld :
  • ·       de datum en aard van de (bij herhaling) vastgestelde inbreuk(en);
  • waar en wanneer hij van het dossier inzage kan nemen;
  • de dag en uur waarop hij zal gehoord worden, welke hoorzitting niet vastgesteld zal worden vóór 10 kalenderdagen verstreken zijn sedert de verzending van het aangetekend schrijven waarvan hoger sprake en welke hoorzitting zal gehouden worden door het college, of een gedelegeerd lid ervan, desgewenst in aanwezigheid van een raadsman, zal gehoord worden, tenzij hij verkozen heeft voorafgaandelijk zijn verweer per elektronische post, bevestigd door een aangetekend schrijven, te laten gelden;
  • § 5.      Per elektronische post, bevestigd bij aangetekend schrijven, zal het college van burgemeester en schepenen , of het gedelegeerd lid ervan, kennis geven van de beslissing die werd genomen.  Dit aangetekend schrijven kan worden vervangen door een afgifte tegen ontvangstbewijs door een gemeentelijk ambtenaar of bij weigering van in ontvangstname, tegen attestering door betrokken ambtenaar. De betrokken uitbater dient er onmiddellijk gevolg aan te geven, bij gebreke waaraan de gemeente, op kosten van de betrokken uitbater, alle nodige maatregelen zal kunnen treffen om de sanctie dwangmatig uit te voeren, desnoods door verzegeling van toestellen of gedeeltelijke of gehele sluiting van de uitbating.

Het nemen van voormelde conventioneel bepaalde maatregel(en), staat niet in de weg dat eveneens door de bevoegde overheid opgetreden wordt zo de inbreuken op de hierbij bepaalde exploitatievoorwaarden een inbreuk mochten zijn op de van kracht zijnde wetten of reglementen.

 

Art. 24. – Afval en nutsvoorzieningen

De uitbater dient ervoor te zorgen dat er voldoende vuilnisbakjes op zijn standplaats voorhanden zijn. Op de vuilnisbakjes mag geen reclameopdruk voorkomen.

De uitbater staat zelf in voor ophaling van zijn bedrijfsafval. Een kopie van het contract voor de ophaling dient 8 dagen voor aanvang van de exploitatie overgemaakt te worden aan het bestuur/dienst strand en concessies.

Verzameling van het afval gebeurt door gebruik te maken van ondergrondse afvalbakken die gedurende de uitbatingsperiode op de concessie mogen geplaatst worden. Indien die niet op de concessie kunnen geplaatst worden omwille van de onbereikbaarheid door de ophaaldienst, mogen deze opgesteld worden op een overeengekomen plaats met het bestuur/dienst strand en concessies.

De ophalingen/ledigingen van de ondergrondse containers mogen slechts plaatsvinden tussen middernacht en 8 u. ’s morgens.


Alle afval, inclusief glasafval, dient dagelijks van de uitbating verwijderd te worden.

Stroomkasten dienen steeds afgesloten te zijn, dus ontoegankelijk voor onbevoegden. Elektrische stroomkasten moeten elke 5 jaar gekeurd worden door een erkende firma. Het bekomen keuringsverslag moet overgemaakt worden aan het gemeentebestuur en Eandis om aangesloten te kunnen worden bij begin van het exploitatieseizoen.

 

Art. 25. – Besluiten van toepassing

Voor zover deze concessieovereenkomst bepalingen mocht bevatten die niet in overeenstemming zijn met de ‘Concessie voor het aanbrengen en exploiteren van installaties voor zee- en zonnebaden, sport en spelen voor de jaren 2010-2012, verlenging 2017’ en de ‘Concessieovereenkomst zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie voor de jaren 2010-2012, verlenging 2017’ hebben de bepalingen van de ‘Concessie voor het aanbrengen en exploiteren van installaties voor zee- en zonnebaden, sport en spelen voor de jaren 2010-2012, verlenging 2017’ en de ‘Concessieovereenkomst zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie voor de jaren 2010-2012, verlenging 2017’  voorrang en vervallen de artikels in deze concessieovereenkomst. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor desgevallend de bepalingen van deze concessieovereenkomst daarmee in overeenstemming te brengen.

 

Voor zover deze concessieovereenkomst bepalingen mocht bevatten die niet in overeenstemming zijn met het PRUP ‘Strand en Dijk Knokke-Heist’, inzonderheid art. 13, §2, 2e daarvan(‘bij elk strandpark is een beperkte ondersteunende raamverkoop van drank en ijs toelaatbaar, met uitsluiting van een verbruiksruimte (zoals terras of overdekte zitruimte)’), zoals dit is vastgesteld door de provincieraad in zitting van 12 mei 2005 en volledig van toepassing is ingevolge het arrest van de Raad van State nr. 186.070 van 04 september 2008, hebben de bepalingen van het PRUP voorrang en moeten de ermede strijdig geachte voorschriften van deze concessieovereenkomst geacht worden niet geschreven te zijn.  Het gemeentebestuur behoudt  zich het recht voor desgevallend de bepalingen van deze concessieovereenkomst daarmee in overeenstemming te brengen.

Art. 26 – Aan de kandidaten-subconcessionarissen zal volgend convenant ter ondertekening voorgelegd worden:

CONVENANT BETREFFENDE DE SUBCONCESSIES AAN DE KINDERPARKEN VOOR HET DIENSTJAAR 2017

 

Artikel 1.

Ten overstaan van het gemeentebestuur Knokke-Heist, vertegenwoordigd door:

(………), gemachtigde schepen

En mevrouw Miet Gobert, secretaris

Wordt door ondergetekende uitbater bevestigd wat volgt.

De uitbater van het kinderpark bevestigt kennis te hebben genomen van het door de gemeenteraad goedgekeurd lastenboek, houdende de lasten en voorwaarden voor de subconcessies aan de kinderparken voor het dienstjaar 2017, er een exemplaar van ontvangen te hebben en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen naleven.

Art. 2.

Door de ondertekening van dit convenant bekomen alle in dit lastenboek bepaalde voorwaarden het karakter van conventionele bedingen en ontstaat er tussen de partijen een overeenkomst van het type domeinconcessie.

 

Art. 27.

Het  gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2016 betreffende de goedkeuring van het gemeentelijk reglement die de voorwaarden tot het exploiteren van een kinderpark vaststelt, wordt opgeheven bij inwerkingtreding van dit besluit.

 

Lastenboek kinderparken 2017

 

Datum goedkeuring: 23 februari 2017

Datum bekendmaking: 28 februari  2017