Gemeentelijk reglement - Plaatsen van strandcabines op het strand

 

BESLUIT :

 

Artikel 1. Specificaties van een strandcabine

 

 

 

 

 • De strandcabines moeten uit hout vervaardigd, in het wit geschilderd en voorzien zijn van een lessenaarsdak met zinken dakbedekking of gelijkwaardig waterdichte zinkkleurige bedekking (zie foto). Andere materialen dan hout voor de cabines zijn verboden.
 • De strandcabines moeten stevig genoeg zijn en goed kunnen afgesloten worden.
 • De maximum afmetingen van de strandcabines zijn 2 x 2 meter; de maximumhoogte wordt vastgesteld op 2,5 meter.
 • De houten terrassen voor en achter de strandcabine mogen maximum 80 cm uitsteken.
 • De hoogste kant van de cabine moet gericht zijn naar de zee.
 • Publiciteit, zonnepanelen en andere aanhorigheden of versieringen op de strandcabines zijn verboden.
 • Het nummerplaatje moet aan de buitenzijde, kant zeedijk, in de rechterbovenhoek worden bevestigd.

 

 

Art. 2. Waar mogen strandcabines geplaatst worden?

Heiststrand :

 • strandgedeelte vanaf de oostelijke havendam tot de Parkstraat

dijkkant
middenrij dijkkant
middenrij
middenrij zeekant
zeekant

 • strandgedeelte ter hoogte van het Directeur Generaal Willemspark (tussen Parkstraat en Anemonenlaan)

 dijkkant

 • strandgedeelte Anemonenlaan en Zeegrasstraat

dijkkant
middenrij
zeekant

Duinbergenstrand :

 • strandgedeelte vanaf de Anemonenlaan tot de Leeuwerikenlaan

dijkkant
middenrij
zeekant

Albertstrand :

 • strandgedeelte vanaf  de Leeuwerikenlaan tot het Rubensplein

dijkkant
middenrij dijkkant
middenrij
middenrij zeekant
zeekant

Knokkestrand :

 • strandgedeelte vanaf het Rubensplein tot het Albertplein

dijkkant
middenrij
zeekant

 

Zoutestrand :

 • strandgedeelte vanaf het Albertplein tot de Nederlandse grens

dijkkant
middenrij dijkkant
middenrij
middenrij zeekant
zeekant

Art. 3. Specificaties van de vergunning

 • De vergunning is jaarlijks;
 • De vergunning is precair;
 • Een vergunning is persoonlijk en geldt voor een toegewezen blok en strandcabinenummer;
 • Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of schade in, aan of door strandcabines, welke ook de oorzaak mag zijn.

 

Art. 4. Een vergunningsaanvraag tot het plaatsen of verplaatsen van een strandcabine

Er kan met ingang van dit reglement maar 1 vergunning per persoon en domicilieadres afgeleverd worden met uitzondering van een gevestigde badkarhouder die houder is van een

 • vergunning subconcessie stranduitbater. Bij de bestaande situaties waar meerdere cabines in het verleden werden toegekend per persoon en/of per domicilieadres wordt enkel de eerste cabine aan basistarief gerekend en de overige aan verhoogd tarief.
 • De vergunning voor het plaatsen van een strandcabine houdt tevens in om een privatief gebruik te maken van een strook strand 5 meter voor en 5 meter achter de strandcabine.
 • Het verkrijgen van een vergunning houdt ook in dat de cabine moet geplaatst worden in de toegewezen blok, nadat de belasting betaald werd.
 • Na betaling van de belasting:
  - geldt het aanslagbiljet als de vergunning;
  - moet de cabine op de juiste standplaats in de toegewezen blok worden geplaatst.
 • Wanneer de cabine niet of op de verkeerde plaats is geplaatst, wordt de vergunning opgeheven.

Procedure:

 • ·           De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst Stadsontwikkeling/Strand en Concessies, aan de hand van het daartoe voorzien aanvraagformulier.

 

Het “Formulier Strandcabine - aanvraag van een standplaats” is te vinden :

 • Op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be, via het e-loket ‘Strandcabine – aanvraag standplaats’
 • Bij de dienst Strand en Concessies
 • Via e-mail: strand@knokke-heist.be
 • Na de aanvraag van een standplaats komt u op de wachtlijst terecht.

 

Hoe werkt de wachtlijst?

 • Bij een nieuwe aanvraag komt u op de wachtlijst terecht in volgorde van datum van aanvraag.
  • Elke vrijgekomen standplaats wordt toegewezen aan de eerst gerangschikte aanvrager op de wachtlijst. De aanvrager wordt telefonisch, schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht. Indien u de standplaats wenst, zal de dienst Stadsontwikkeling/Strand en Concessies voor de verdere administratieve afhandeling zorgen. U ontvangt een aanslagbiljet met de aanduiding van het bedrag en de beschikbare standplaats. Na de eerste betaling kunt u het nummerplaatje afhalen bij de dienst Strand en Concessies en geldt het aanslagbiljet als vergunning.
  • Bij aanvraag tot verplaatsing van standplaats komt u eveneens op de wachtlijst volgens datum van aanvraag.
  • Een aanvrager kan voor meerdere blokken op de wachtlijst staan.
  • Bij niet-naleving van het reglement wordt de vergunning opgeheven en de aanvrager uit de wachtlijst geschrapt. Er kan altijd een nieuwe aanvraag worden ingediend om op de wachtlijst te komen staan.
  • Na bekendmaking van een vacante standplaats dient de aanvrager binnen de 5 werkdagen te reageren, zo niet vervalt het aanbod.

Art. 5. Het plaatsen van de strandcabine.

De vergunninghouder is volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige plaatsing, het onderhoud en de verwijdering van de cabine binnen de gestelde termijnen.

Binnen de toegewezen blok worden de strandcabines aaneensluitend geplaatst met dien verstande dat de eerst geplaatste strandcabine verplicht tegenaan het betonnen paaltje met bloknummer en de volgende cabines aansluiten, steeds naar oostelijke richting.

Het is verboden om een strandcabine te plaatsen:

 • zonder vergunning
 • zolang de belasting op de strandcabines niet betaald is;
 • in strijd met het reglement.

De strandcabine moet in één keer volledig worden opgesteld, m.a.w. stabiliteitspoten en/of vloerplaten mogen niet voorafgaand geplaatst worden om een plaats op te eisen. Indien toch losse onderdelen worden geplaatst zullen deze door het Gemeentebestuur worden verwijderd, ook uit het oogpunt van veiligheid. Voor de verwijdering, de stockage en de afhaling van de onderdelen zal een retributie worden aangerekend volgens het retributiereglement op technische prestaties.

Bij niet ophaling van de onderdelen en niet betaling  van het verschuldigde bedrag binnen de 6 maanden worden de onderdelen eigendom van de gemeente wegens achterlaten op openbaar domein.

 

Art. 6. Periode van opstellen en afbreken.

Het opstellen van de strandcabines dient te gebeuren in de periode tussen 15 maart en 15 mei.

De strandcabines dienen te worden verwijderd in de periode tussen 15 september en 15 oktober.

In geval van overmacht zal het college van Burgemeester en Schepenen een andere datum bepalen en zal dit meegedeeld worden aan de vergunninghouders, hetzij via de website www.knokke-heist.be, de pers of het aanslagbiljet.

 

Tijdens de periodes voor het opstellen en verwijderen van strandcabines, is het voor de personen die de cabines opstellen en verwijderen toegelaten om stapvoets, via de veiligste en kortste weg met hun voertuig op de wandelweg van de Zeedijk en het strand te rijden om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Tijdens die periodes blijft de toegang tot de wandelweg van de Zeedijk en het strand echter verboden op zon- en feestdagen tussen 10.00u en 18.00u.

Indien 15 maart op een zon- of feestdag valt mogen er geen strandcabines, stabiliteitspoten en/of vloerplaten worden geplaatst of klaargezet op de wandelweg van de Zeedijk. De eerste dag van plaatsing wordt uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag.

Indien toch strandcabines of losse onderdelen worden geplaatst zullen deze door het Gemeentebestuur worden verwijderd, ook uit het oogpunt van veiligheid. Voor de verwijdering, de stockage en de afhaling van de onderdelen zal een retributie worden aangerekend volgens het retributiereglement op technische prestaties.

 

Extra maatregelen en aanmaning bij overtredingen

Vergunninghouders die hun strandcabine hebben geplaatst in strijd met dit reglement en/of niet tijdig van het strand hebben verwijderd, zullen door het gemeentebestuur per mail of per brief verwittigd worden.

Indien er binnen de 4 kalenderdagen geen gevolg wordt gegeven aan de oproep zal de strandcabine door het gemeentebestuur van het strand verwijderd worden, ook uit het oogpunt van veiligheid.  Voor de verwijdering, de stockage en de afhaling van de strandcabine zal een retributie worden aangerekend volgens het retributiereglement op technische prestaties. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen de 6 maanden na ontvangst van de brief wordt de strandcabine eigendom van de gemeente wegens achterlaten op openbaar domein en wordt de vergunning opgeheven.

Art. 7. De procedure voor overdracht van een vergunning

De vergunning is persoonlijk en kan enkel worden overgedragen aan natuurlijke personen tot en met 2de graad verwantschap.
Steeds is het maximum van 1 vergunning per persoon en domicilieadres van toepassing. Bij de bestaande situaties waar meerdere cabines in het verleden werden toegekend wordt enkel de eerste cabine aan basistarief gerekend en de overige aan verhoogd tarief.
Bij overdracht ten gevolge van overlijden moet een doodsbrief/bericht worden toegevoegd. Alle kinderen moeten het formulier “Aanvraag voor overdracht van standplaats strandcabine” mee ondertekenen omdat er maar één begunstigde kan zijn per vergunning.

De standplaats waarvoor er geen overdracht mogelijk is dient terug te worden ingediend bij het gemeentebestuur en komt vrij. Daarvoor moet het nummerplaatje worden binnengebracht.

 

     Procedure:

De aanvraag tot overdracht dient te gebeuren bij de dienst “Stadsontwikkeling/Strand en Concessies” vóór 31 december en met het daartoe voorziene overdrachtsformulier
Het “Formulier aanvraag overdracht standplaats” is terug te vinden :
              Op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be, via het e-loket ‘Strandcabine – overdracht standplaats’
              Bij de dienst Strand en Concessies
              Via e-mail: strand@knokke-heist.be
                         Dit formulier moet worden ondertekend door de huidige en   toekomstige vergunninghouder.
De huidige en toekomstige vergunninghouder zorgen zelf voor het wisselen van hun nummerplaatjes.
Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zal de nieuwe vergunningshouder het aanslagbiljet ontvangen

Art. 8 De procedure voor onderlinge ruil van een vergunning

 • De vergunning is persoonlijk en kan enkel worden geruild onder natuurlijke personen.
 • Steeds is het maximum van 1 vergunning per persoon en domicilieadres van toepassing.

 

Procedure:

 • De aanvraag tot onderlinge ruilt dient te gebeuren bij de dienst “Stadsontwikkeling/Strand en Concessies” vóór 31 december en met het daartoe voorziene ruil formulier

Het “Formulier aanvraag onderlinge ruil standplaats” is terug te vinden :
Op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be, via het e-loket ‘Strandcabine – onderlinge ruil standplaats’
Bij de dienst Strand en Concessies
Via e-mail: strand@knokke-heist.be

Dit formulier moet worden ondertekend door de beide partijen die wensen te ruilen.

 • De huidige en toekomstige vergunninghouder zorgen zelf voor het wisselen van hun nummerplaatjes.
 • Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zal de nieuwe vergunninghouder het aanslagbiljet ontvangen.

Art. 9. Het verplaatsen van een strandcabine

Bij aanvraag voor een verplaatsing van een strandcabine wordt de procedure van een nieuwe aanvraag gevolgd.(zie art. 4.)
Na toewijzing van de nieuwe standplaats vervalt de bestaande vergunning en wordt een nieuw aanslagbiljet toegestuurd, hetgeen na betaling als vergunning geldt.
Het nummerplaatje wordt binnengebracht (of opgestuurd) bij de dienst “Stadsontwikkeling/Strand en Concessies”. Na ontvangst van het oude nummerplaatje kan het nieuwe bij bovenvermelde dienst worden afgehaald.

Art. 10. Beëindigen van de vergunning

1)    Op vraag van de vergunninghouder

Procedure:

 • De aanvraag tot opzegging dient te gebeuren bij de dienst “Stadsontwikkeling/Strand en Concessies” vóór 31 december en met het daartoe voorziene opzeggingsformulier

Het “Formulier opzegging standplaats” is terug te vinden :
Op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be, via het e-loket ‘Strandcabine – opzegging standplaats’
Bij de dienst Strand en Concessies
Via e-mail: strand@knokke-heist.be

Dit formulier moet worden ondertekend door de vergunninghouder die zijn standplaats wenst op te zeggen.

 • Het nummerplaatje moet eveneens worden binnengebracht of opgestuurd vóór deze datum.
 • Indien het nummerplaatje niet wordt binnengebracht zal door de dienst Ontvangsten een factuur voor het retributiebedrag van 10 euro worden opgemaakt.
 • Bij niet opzegging vóór 31 december bent u de belasting op de strandcabine voor het volgend jaar verschuldigd. 

 

2)   Op vraag van het college van Burgemeester en Schepenen

Het college van Burgemeester en Schepenen kan overgaan tot opheffing van de vergunning:

 • Bij niet-betaling van de gemeentebelasting;
 • Indien de strandcabines geplaatst zijn in strijd met dit reglement;
 • Bij strandcabines in verwaarloosde staat die het algemeen uitzicht schaden;

 

De cabines moeten op de eerste aanmaning, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of per e-mail van de afgevaardigden van het gemeentebestuur, binnen de 4 kalenderdagen verwijderd worden.
Bij weigering aan deze aanmaning te voldoen zal overgegaan worden tot wegneming, door het gemeentebestuur, op kosten van de vergunninghouder.  De vergunninghouder kan bij eventuele schade geen schadevergoeding eisen.

De vergunning kan eveneens opgeheven worden:

 • Als de standplaats werd betaald en strandcabine niet werd geplaatst
 • Als de standplaats niet werd betaald en strandcabine niet werd geplaatst
 • Als de standplaats niet werd betaald en strandcabine wel geplaatst
  • In dit geval wordt de strandcabine verwijderd van het strand door het gemeentebestuur op kosten van de  vergunninghouder.

Indien na een 2de aanmaning nog geen nieuw nummerplaatje bevestigd is aan de cabine wordt deze door het gemeentebestuur op kosten van de vergunninghouder verwijderd en wordt de vergunning ingetrokken.

Art. 11. Nummerplaatje

U dient 10 euro te betalen voor een nieuw strandcabinenummer:

 • Bij niet binnenbrengen na opzegging of intrekking van de vergunning
 • Bij verlies
 • Bij vervanging door beschadiging

 

Art. 12.

Het reglement voor het plaatsen van strandcabines – wijzigingen, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 26 februari 2015, wordt opgeheven.

 

Reglement voor het plaatsen van een strandcabine

 

Datum goedkeuring: 25 februari  2016

Datum bekendmaking: 1 maart 2016