Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Artikel 1. : belastbaar feit en tarief
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven ten voordele van de gemeente Knokke-Heist vastgesteld op DUIZEND NEGENHONDERD (1900).

Art. 2. : invordering
Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van de Vlaamse Overheid.

Art. 3. : algemene bepalingen
Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2009 houdende vaststelling voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014;

Datum goedkeuring : 28/11/2013
Datum bekendmaking : 29/11/2013

Bijlage : gemeentelijke_opcentiemen_op_de_onroerende_voorheffing.pdf