Halve triatlon

Artikel 1.
De triatlon verloopt als volgt:

 

- De start van het zwemmen vindt plaats in Sluis (Nederland) tussen 10 en 10.30 uur met een zogenaamde rolling start gevolgd door de fietsproef waarvan het eerste gedeelte op Nederlands grondgebied plaatsvindt en verder gezet wordt op Belgisch grondgebied (Damme en Knokke-Heist).  Afsluitend is er het looponderdeel op de wandelweg van de Zeedijk in Knokke-Heist met een aankomstzone op de site van het evenementenstrand.

 

- De fietsers rijden via de Retranchementstraat vanuit Nederland de grens met België over en verder via de Retranchementsraat, de Vrede,  Hazegrasstraat, Kalvekeetdijk, Patrijzenstraat, Koekoekstraat, Sluisstraat, fietspad en pechstrook van de Natïënlaan naar de fietsondersteek van de balkonrotonde.  Via het fietspad van de balkonrotonde rijden de deelnemers verder naar de parallelweg langs de N49 en verder op deze parallelweg richting de Roden Ossenstraat.

 

Bij de eerste doortocht t.h.v.  de roden Ossenstraat rijden de deelnemers de Roden Ossenstraat in richting Nederland om hetzelfde parcours op Nederlands grondgebied in een lus af te leggen en terug te keren naar België via de Retranchementsraat, de Vrede,  Hazegrasstraat, Kalvekeetdijk, Patrijzenstraat, Koekoekstraat, Sluisstraat, fietspad en pechstrook Natïënlaan naar de fietsondersteek van de balkonrotonde.  Via het fietspad van de balkonrotonde rijden de deelnemers verder in de parallelweg van de N49 in de richting van de Roden Ossenstraat. 

 

Bij de tweede passage aan de Roden Ossenstraat nemen de deelnemers de tunnel onder de A11 (richting grondgebied stad Damme), Oude Heernisstraat, Oostkerkestraat, Sint-Jacobsstraat, Damse Vaart-Noord, Oude Westkapellestraat, Damse Vaart oost, Monnikeredestraat, Damse Vaart-Noord, Krinkeldijk, Zaalkeetstraat, Hoekestraat, Sabtsweg, Eienbroekstraat, Westkapellesteenweg (N374), Oostkerkestraat (N374), Dorpsstraat, Waterstraat, Westkapellestraat, Krommedijk tot de Elizabetlaan (wisselzone op de zuidelijke rijbaan van de Elisabetlaan). 

 

- Het looponderdeel van de triatlon start na een verbindingsstrook van 1 kilometer vanaf de wisselzone (omkleedtent in de Elizabetlaan) via het voetpad in de Knokkestraat naar de voetgangerstunnel in de Knokkestraat en zo verder naar het Dir. Gen. Willemspark tot de Zeedijk t.h.v. Anemos.  Vervolgens gaat het looponderdeel verder op de zuidelijke kant van de wandelweg van de Zeedijk in oostelijke richting tot aan het casino.  Aan het casino is een keerpunt en lopen de deelnemers verder op de noordelijke kant van de wandelweg van de Zeedijk in westelijke richting tot aan de lichtbrug over de Elizabetlaan om deze over te steken en terug te keren via de lichtbrug naar de zuidelijke zijde van de wandelweg van de Zeedijk.  Op de zuidelijke zijde van de wandelweg van de Zeedijk wordt gelopen in oostelijke richting tot aan het casino.   Het casino is opnieuw een keerpunt waarna de lopers de wandelweg van de Zeedijk volgen in westelijke richting tot de aankomstzone aan het evenementenstrand t.h.v. het Dir. Gen. Willemspark).

 

Art. 2.

Om een vlot en veilig verloop van het evenement op 08/09/2018 te verzekeren worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen :

Op 08/09/2018 zijn tijdens de doortocht van de triatlon de volgende straten verboden voor alle verkeer, met uitzondering van bewoners die hun woning verlaten en in de richting van de deelnemers meerijden tot het dichtste punt op het parcours waar ze kunnen afgeleid worden:

 

Tijdens het fietsonderdeel komende van Nederland en de lokale rondes (voorziene doortocht van 11.40 uur tot 16 uur) :

Retranchementstraat, Hazegrasstraat

Kalvekeetdijk tussen Hazegrasstraat en Patrijzenstraat
Patrijzenstraat

Koekoekstraat tussen Patrijzenstraat en Sluisstraat;
Sluisstraat (N376a) tussen Koekoekstraat en Natiënlaan (N49).  Dit gedeelte van de Sluisstraat wordt in twee gedeeltes opgedeeld met verkeerskegels zodat recreatief fietsverkeer op de noordelijke rijstrook van deze straat wel nog mogelijk blijft

Er wordt geen (fiets)verkeer toegelaten in de fietsdoorsteek onder de balkonrotonde

Parallelweg lans de N49

Roden-ossenstraat

Oostkerkestraat (N374) vanaf de grens met het grondgebied van de stad Damme

Dorpsstraat (gedeelte tussen de Dudzelestraat – N376 en de Waterstraat)

Waterstraat

Westkapellestraat (gedeelte tussen de Waterstraat en de Krommedijk)

Krommedijk (gedeelte tussen de Westkapellestraat en de Elizabetlaan)

 

Art. 3.

Tijdens de doortocht naar de wisselzone in de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (van 11.50 tot 16.10 uur) wordt het (fiets)verkeer afgeleid via de Rampe naar de Knokkestraat gezien de inname van het fietspad, voetpad, parkeerstrook en de zuidelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan tussen de Rampe en de Krommedijk. 

Het autoverkeer wordt op de noordelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan geleid zodat dit verder de Elizabetlaan kan volgen richting Knokke.

 

Bij het verlaten van de wisselzone in de Elizabetlaan via het voetpad in de Knokkestraat en vervolgens via de voetgangerstunnel naar het Dir. Gen. Willemspark voor het looponderdeel wordt dit onderdeel van het parcours beveiligd door politie en seingevers.

 

Art. 4.
A. Het stilstaan en parkeren is van 03/09/2018  tot en met 12/09/2018  verboden op volgende lokaties:

-de parkeerstrook langs de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan tussen De Rampe en de Krommedijk;

 

B. De parkeerstrook langs de rijbaan van de Zeedijk Heist tussen Parkstraat en de Anemonenlaan;

Signalisatie : borden E3 met onderbord “van 28/08/18 t.e.m. 12/09/2018”

 

C. Het stilstaan en parkeren is op 08/09/2018  verboden op volgende lokaties:

Kalvekeetdijk tussen de Hazegrasstraat en de Koekoekstraat;

Patrijzenstraat tussen Kalvekeetdijk en Koekoekstraat;
Koekoekstraat tussen Patrijzenstraat en Sluisstraat (N376a);

Sluisstraat (N376a) tussen Dudzelestraat en Natiënlaan;

Parallelweg langs de N49/A11 tussen de Sluisstraat en de tunnel onder de A11;

Dorpsstraat tussen de Dudzelestraat en de Waterstraat;

Waterstraat tussen de Dorpsstraat en de Westkapellestraat;

Westkapellestraat tussen de Kalvekeetdijk en de Krommedijk;

Krommedijk tussen de Westkapellestraat en de Elizabetlaan;

Europaplein (alle parkeervakken);

Sterrenlaan (alle parkeervakken);

Parkstraat;

Anemonenlaan

 

Signalisatie: tekens E3 met onderbord “08/09/2018”.

 

Art. 5.
Ten behoeve van de opbouw van de wisselzone en het gebruik van deze zone tijdens de triatlon worden het voetpad, fietspad, parkeerstrook en de zuidelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (rijrichting Knokke, gedeelte tussen De Rampe en de Krommedijk) parkeervrij gemaakt d.m.v. het aanbrengen van borden E3 met onderbord “van 03/09/18 t.e.m. 12/09/2018”.  Het verkeer op de zuidelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (rijrichting Knokke) wordt voor alle verkeer van voertuigen afgesloten van 03/09/2018 om 07.00 uur tot en met 12/09/2018 om 23.59 uur. 

Het doorgaand verkeer op de Elizabetlaan wordt op de noordelijke rijstrook van de rijbaan met rijrichting Knokke afgeleid, waar dit verkeer de noordelijke rijstrook van de Elizabetlaan richting Knokke kan volgen. 

Het is verboden voor het (auto)verkeer om vanaf de Elizabetlaan rechts af te slaan in De Rampe.  Dit wordt aangeduid in de Elizabetlaan door het verkeersbord C31 (rechts). 

Signalisatie: kegels ter afbakening van de rijstroken.  Ter hoogte van de Rampe een multi color display aanhangwagen. 

 

Art. 6.

Op 08/09/2018 wordt, tijdens de doortocht van de triathlon, op de westelijke rijbaan van de Natiënlaan (N49) de voorsorteerstrook om links af te slaan in de Sluisstraat (N376a) gesupprimeerd d.m.v. jerseys.  Het verbodsbord C31 (links) wordt ook geplaatst.

 

In de oostelijke rijbaan van de N49 (Natiënlaan) wordt de voorsorteerstrook om rechts af te slaan in de Sluisstraat (N376a) afgesloten tijdens de doortocht van de triatlon. 

Signalisatie: verkeershekken met verbodsbord C3, jerseys en verbodsbord C31 (rechts)

 

Art. 7.

Op 08/09/2018 wordt, tijdens de doortocht van de triatlon, verboden om vanaf het rondpunt op de N376 de parallelweg langs de N49 op te rijden.

Signalisatie : rood/witte jerseys en bord C3.

 

Art. 8.

Om de veiligheid van de deelnemers op het parcours te garanderen en de hinder voor omwonenden en het overige (auto)verkeer zo beperkt mogelijk te houden, worden de volgende verkeersmaatregelen ingevoerd :

 

In de Roden-Ossenstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf het kruispunt met de  parallelweg langs de A11 in de richting van de Sint Annastraat (Sluis, Nederland).  Dit éénrichtingsverkeer wordt in de Roden Ossenstraat aangeduid door het verkeersbord C1 op het kruispunt met de Sint Annastraat (Sluis, Nederland) en het verkeersbord F19 in de Roden-Ossenstraat op het kruispunt met de parallelweg langs de A11.

 

In de Parallelweg naast de A11 (gedeelte tussen de Marouxdreef en de Roden-Ossenstraat) wordt ook éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Roden-Ossenstraat, komende uit de richting van de Marouxdreef.  Dit wordt aangeduid door de combinatie van de verkeersborden F19 en C1.  De rijbaan wordt ook in twee delen gesplitst (één gedeelte voor de triatlondeelnemers; één gedeelte voor het verkeer). 

 

In de Parallelweg naast de A11 (gedeelte tussen de Marouxdreef en de Zwinvaartstraat) wordt ook éénrichtingsverkeer ingevoerd van de Marouxdreef in de richting van de Zwinvaartstraat.

 

Ook in de hieronder vermelde straten wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd tijdens het evenement :

Waterstraat (gedeelte tussen de Dorpsstraat en de Westkapellestraat;

Westkapellestraat (gedeelte tussen de Herenweg en de Kalvekeetdijk;

Westkapellestraat (gedeelte tussen de Kalvekeetdijk en de Krommedijk);

Krommedijk (gedeelte tussen de Westkapellestraat en de Elizabetlaan); 

 

Signalisatie:

Verkeerstekens C1, F19, D1 en C31.

Bijkomende beveiliging van het parcours wordt verzekerd door politie en seingevers.

De lijst met de locaties op het parcours van politie en seingevers maakt deel uit van de bijlage aan deze tijdelijke verordening.

 

Art. 9.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 10.

Afschriften hiervan zijn opvraagbaar en beschikbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de  lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 Plan: Damse vaart - Oostkerke

Plan: Hazegrasstraat - Graaf Jansdijk

Plan: Hoeke

Plan: Kalvekeetdijk - Hazegrasstraat

Plan: Knokkestraat

Plan: Parallelweg

Plan: Patrijzenstraat

Plan: Sluisstraat

Plan: Westkapelle

Plan: Westkapellestraat 1

Plan: Westkapellestraat 2

Plan: Zeedijk 1

Plan: Zeedijk 2

Plan: Zeedijk 3

Plan: Zeedijk 4

Plan: Oostkerke Noord

 Besluit

 

Datum goedkeuring: 31 augustus 2018

Datum bekendmaking: 31 augustus  2018