Retributieregelement op de opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen.

Artikel 1 : doel

Er wordt voor een termijn eindigend op 31/12/2019 een retributie gevestigd voor de uitgevoerde opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.

Art. 2. : retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning waarvoor het college van burgemeester en schepenen een opdracht van brandpreventie aan de Hulpverleningszone heeft aangevraagd.

Art. 3 : tarieven

§1. Het bedrag van de retributie is gelijk aan de zonale retributie en wordt vastgesteld als volgt:

Onder verrichte opdrachten van brandpreventie wordt verstaan de studie op plan van de maatregelen ter bescherming tegen brand en paniek, evenals het onderzoek van de toepassing van de reglementen en wetten terzake, het afleveren van adviezen of attesten inzake brandbescherming, het onderzoek ter plaatse en inspectie gedurende de uitvoering van de werken en het opstellen van een uitvoeringsverslag.

  1. Voor aanvragen voor een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning zullen, voor nazicht van de plannen van nieuwe constructies en van grondige transformatiewerken van bestaande gebouwen, volgende retributies die een nazicht van de plannen en de opstelling van een verslag met de te treffen maatregelen omvatten, worden aangerekend:

 

a)    50,00 euro openingskosten van het dossier;

b)    40,00 euro per begonnen half uur prestatie per personeelslid.

 

Voor elke inspectie gedurende en na de uitvoering van de werken zal eveneens een retributie van 40,00 euro per begonnen half uur worden aangerekend.

 

  1. Voor de bezoeken die worden gebracht na vervallen termijn of die bij wetten en verordening zijn voorzien of die worden aangevraagd, en voor de verslagen die door de brandweer worden afgeleverd inzake bescherming tegen brand en paniek, volgende retributie worden aangerekend:

 

a)    50,00 euro dossierkosten;

b)    40,00 euro per begonnen half uur prestatie per personeelslid.

Voor elke inspectie gedurende en na de uitvoering van de werken zal een retributie van 40,00 euro per begonnen half uur per personeelslid worden aangerekend.

Art. 4. : betaling

Aan de retributieplichtige wordt een betalingsuitnodiging gestuurd die betaalbaar is binnen de 30 dagen na het versturen ervan.

Art. 5. : invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne kan in toepassing van artikel 94, 2° van het gemeentedecreet de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend.

Art. 6. : algemene bepaling

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Datum goedkeuring : 24/09/2015
Datum bekendmaking : 25/09/2015
Bijlage :grhulpverleningszone_w-vl.pdf