Tijdelijke politieverordening op het voeren van propaganda

De gemeenteraad in openbare zitting,

 

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op het artikelen 119 en 135 §2;

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 houdende de algemene regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten;

 

Overwegende dat de aanplakborden minimum één maand voor de verkiezingsdatum moeten geplaatst worden;

 

Overwegende dat, met het oog op de handhaving van de openbare orde en de veiligheid op de openbare weg, in de periode voor en tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2018, het noodzakelijk is het voeren van verkiezingspropaganda bijkomend te reglementeren;

 

Overwegende dat het om die reden wenselijk is al over van kracht zijnde regels te beschikken vanaf het aanplakken mogelijk is;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1.

Het aanbrengen van driedimensionale verkiezingspropaganda op de officiële verkiezingsborden en het aanbouwen van constructies op de officiële verkiezingsborden is verboden.

 

Art. 2.

Het is verboden om (aanhang)wagens met verkiezingspubliciteit in een straal van 150 meter te parkeren rond de stembureaus vanaf 13 oktober 2018 om 22u tot 14 oktober 2018 om 15u.

 

Art. 3.

Overtredingen op deze tijdelijke politieverordeningen kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) conform artikel 2 en titel 2 maatregelen en sancties van de algemene politieverordening van 26 april 2018.

 

Art. 4.

Voor zover door wetten en algemene reglementen die op dit stuk bestaan geen andere straffen zijn voorzien, worden de inbreuken op deze verordening met politiestraffen gestraft.

 

Art. 5.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet en overgemaakt aan:

-            de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen;

-            de Procureur des Konings te Brugge;

-            de Griffie van de Politierechtbank te Brugge;

-            de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;

-            de Korpschef van de Lokale Politiezone Damme/Knokke-Heist.