Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aangifte van een Huwelijk

Omschrijving

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het gemeentehuis.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in:

 • de laatste woonplaats van jou of jouw partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of jouw partner
 • de geboorteplaats van jou of jouw partner

 

Het verloop:

 • Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doe je aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte gebeurd door beide aanstaande echtgenoten. In uitzonderlijke gevallen kan met een volmacht worden gewerkt.
 • Je wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Je wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • Je krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

 

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte (als alle documenten in orde zijn) en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

 

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

 

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bijkomende informatie

Administratieve stukken
Die informatie wordt uitsluitend persoonlijk of schriftelijk medegedeeld door de dienst Burgerzaken. De administratieve stukken zijn maximaal zes maanden geldig.

Waar en wanneer huwen
Huwen kan elke werkdag 's morgens (tot 11.30u.) en in de namiddag (tot 16.00u.) alsook op zaterdagochtend (tot 11.00u.). Er kan zowel op het uur als op het halfuur worden gehuwd.  Alle huwelijken worden voltrokken in de raadzaal in het gemeentehuis van Knokke, ongeacht de deelgemeente van de kandidaten.

De huwelijksvoltrekking kan ten vroegste gebeuren de 14e dag nadat de akte van aangifte werd ondertekend (dag van de aangifte niet meegerekend) tenzij er dispensatie wordt verleend door de Procureur des Konings van de Rechtbank te Brugge.

Getuigen 
Niet verplicht, men kan maximum 4 getuigen opgeven.
De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn.  De getuigen dienen niet noodzakelijk een bloed- of aanverwant te zijn van de aanstaanden.  Ook kennissen of vrienden kunnen als getuige optreden, evenals echtgenoten.

Huwelijksceremonieel 
De huwelijksplechtigheid wordt opgeluisterd met enkele muziekstukjes.  Je kan kiezen voor een tapijtloper, of een tapijtloper en twee bloemstukken op de raadstafel. Het retributierecht hiervoor bedraagt respectievelijk 25 en 50 EUR.
Bij jouw huwelijksvoltrekking mag je jouw favoriete muziek (op cd) laten afspelen.

Huwelijkscontract 
Je kan een huwelijkscontract opmaken voor een notaris van jouw keuze.  Het is goedkoper en eenvoudiger om een contract te laten opstellen vóór de huwelijksvoltrekking.  Dan moet je wel vóór jouw huwelijksvoltrekking het getuigschrift van dit contract inbrengen bij de dienst Burgerzaken.

Nuttige tips

 1. aan de ingang van het Stadhuis zal je door een medewerker van de dienst Burgerzaken worden onthaald
 2. fotograferen en filmen zijn zonder beperking toegestaan in de trouwzaal
 3. indien je niet voor de kerk trouwt, kan je vragen om de ringen in het gemeentehuis aan te steken.
 4. op het gemeentehuis kunnen geen recepties of dranken aangeboden worden.
 5. het is verboden om rijst te werpen in de omgeving van het stadhuis en binnen het stadhuis

Wettekst

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek