Retributieregelement op administratieve prestaties

Artikel 1. : doel

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie doorgerekend op administratieve prestaties voor :

-  afgifte elektronische identiteitsbewijzen, reispassen en rijbewijzen,

- registratie verklaring eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning,

-   afgifte trouwboekjes,

-   opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie,

-   opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van stedenbouwkundige vergunningen,

-  aanvragen van milieuvergunningen voor het openen van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).

Art. 2. : retributieplichtige

Deze retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Art. 3. : tarieven

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld :

 

Elektronische identiteitsbewijzen

Kostprijs aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken naar boven afgerond tot op de euro.

 

Reispassen

Kostprijs aangerekend door de FOD Buitenlandse Zaken

 

Rijbewijzen

Kostprijs aangerekend door de FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Verklaring van eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning

Kostprijs aangerekend door de deurwaarder voor betekening

 

Afgifte trouwboekjes

15,00 EUR

 

Opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie

65,00 EUR per aanvraag die niet via het E-loket op de website van de gemeente  gebeurt

 

50,00 EUR per aanvraag die via het E-loket op de website van de gemeente gebeurt (www.knokke-heist.be)

 

Opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van  stedenbouwkundige vergunningen (1 planafdruk inbegrepen)

Per extra planafdruk

Inscannen en doormailen of op een USB-stick per planafdruk

 

50,00 EUR

  5,00 EUR

  3,00 EUR

 


 

Aanvraag van milieuvergunningen voor het openen van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) :

-    door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse

-    door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse

-    door het Vlarem gerangschikt in derde klasse

 

Wanneer een inrichtingen slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente is gevestigd, wordt de retributie verrekend in verhouding tot de op het grondgebied van de gemeente bezette oppervlakte.

 

 

 

 

 

 

625,00 EUR

250,00 EUR

  75,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4. : vrijstellingen
M.b.t. de retributie voor aanvragen van milieuvergunningen, is er vrijstelling voor :

- inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen;

- inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8° van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen);

- imkers;

- vogelopvangcentra;
- gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen

- inrichtingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en/of verenigingen van gemeenten (intercommunales)

- inrichtingen van de staat, de gemeenschap, het gewest, de provincie en/of van andere openbare  instellingen.

Art. 5. : aanvraag opzoekingen in het archief m.b.t. plannen stedenbouwkundige vergunningen

De aanvraag tot opzoekingen moet schriftelijk gebeuren (brief – fax – e-mail of digitaal).

Art. 6. : betaling
§1. De kostprijs voor elektronische identiteitsbewijzen, reispassen, rijbewijzen, verklaring eenzijdige beëindiging wettelijke samenwoning en trouwboekjes dient contant betaald te worden bij de aanvraag van de administratieve stukken.

§2. De retributie voor opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van stedenbouwkundige vergunningen dient contant betaald te worden bij de afgifte van de planafdruk(ken).

§3. De retributie voor aanvragen van milieuvergunningen en opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie wordt contant betaald of door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Knokke-Heist, zoals vermeld op de factuur.

Art. 7. : invordering
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare schuldvordering kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare schuldvordering kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

Art. 8. : algemene bepalingen
§1. Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 houdende de vaststelling van de gemeentelijke retributie op het verstrekken van vastgoedinformatie wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§2. Het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2008 houdende de hervaststelling van de gemeentebelasting op de aanvraag van milieuvergunning voor het openen van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§3. Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2013 houdende de tariefvaststelling afgifte administratieve stukken wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§4. Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Datum goedkeuring : 18/12/2013
Datum bekendmaking : 19/12/2013

Bijlage : retributiereglement_op_administratieve_prestaties_-_vaststelling.pdf