Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Onroerende voorheffing - vermindering kind

Omschrijving

U komt in aanmerking voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen als u op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan een aantal voorwaarden. 

Voorwaarden

 • U hebt minstens 2 kinderen die recht hebben op kinderbijslag.
 • Uw kinderen zijn op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd op het adres van de woning waarvoor de vermindering van toepassing is.

Procedure

 • De vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen wordt automatisch op uw aanslagbiljet verrekend.
 • Als u een aanslagbiljet krijgt waarop geen vermindering staat voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, dan kunt u een bezwaar indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaar vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.
 • Voor de extra vermindering voor een kind met een handicap, moet uw kind beschikken over een attest van de FOD Sociale Zaken waaruit blijkt dat:
  • uw kind in totaal minstens 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal,
  • of een invaliditeit heeft van minstens 66%.
 • ​Dit attest geldt tot uw kind 21 jaar is. Vanaf dan moet u een nieuw attest aanvragen nl. een attest voor een persoon met een handicap. 

Bedrag

Het bedrag van de vermindering hangt af van:

 • het aantal kinderbijslaggerechtigde kinderen
 • de provinciale en gemeentelijke opcentiemen.
 • Als u een kind hebt met een handicap, dan hebt u ook recht op de vermindering voor personen met een handicap. Een kind met een handicap wordt voor de berekening van de vermindering gelijkgesteld met twee kinderen.

U kunt het bedrag van de vermindering online simuleren.

Meer info?