Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Duurzaam geëxploiteerd hout

Hout als milieuvriendelijk materiaal

Hout is mooi, aangenaam en creatief. Het is een hernieuwbare grondstof waarvan de productie bovendien (veel) minder energie vergt dan de productie van alternatieven: 4 maal minder dan beton, 60 maal minder dan staal en zelfs 130 maal minder dan aluminium.

Hout is dus één van de meest milieuvriendelijke materialen omdat het tijdens zijn hele levenscyclus, van productie over gebruik tot levenseinde, het minst energie vereist. En in plaats van CO2 te produceren, neemt (levend) hout net CO2 op. Hout is ook biologisch afbreekbaar en van alle bouwmaterialen kan hout het gemakkelijkst worden gerecycleerd. En wie gebruik maakt van lokale houtsoorten beperkt meteen ook de CO2-uitstoot van het transport. Bouwen met hout is vaak ook goedkoper omdat zo'n constructie lichter is en er dus minder zware funderingen nodig zijn. Bovendien kunnen ook de verwarmingskosten (heel wat) lager uitvallen omdat hout beter isoleert. Tot slot is hout ook brandbestendiger dan bijvoorbeeld staal.
Wie kiest voor 'duurzaam' hout zet nog een stapje verder en draagt tegelijk bij tot een duurzaam bosbeheer en dus tot een duurzame ontwikkeling van onze planeet. Een goede zaak voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties.

Hoe herken je duurzaam hout?

De productie van duurzaam hout steunt op een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale aspecten. Duurzaam hout heeft niets met de kwaliteit van hout te maken, enkel met de herkomst van het product.

Als consument kun je het herkennen als het hout voorzien is van een label, wat betekent dat het een certificatieproces doorlopen heeft: gelabeld hout beantwoordt aan bepaalde standaardnormen en de productieketen is officieel gecontroleerd ('gecertificeerd') door een onafhankelijke partij.

Labeling maakt het voor de consument dus eenvoudiger om te kiezen. Tegelijk worden boseigenaars overal ter wereld op die manier gestimuleerd om hun goed duurzaam te beheren.

FSC- en PEFC-hout

Op wereldvlak is 9% van de bossen gecertificeerd voor verantwoord bosbeheer. In België bedraagt de totale bosoppervlakte ongeveer 670 000 ha. Daarvan is ongeveer 23.250 ha FSC gecertificeerd en 290.000ha PEFC (augustus 2015) gecertificeerd (zie folder “Kiezen voor hout met een label maakt het verschil").

 • Het FSC-label verwijst naar de 'Forest Stewardship Council', een onafhankelijke internationale niet-gouvernementele organisatie (ngo) die werd opgericht in 1993 en wordt ondersteund door talrijke sociale organisaties en milieubewegingen, houtinvoerders, handelaars en verwerkers, bosbeheerders en organisaties voor de rechten van inheemse volkeren. De FSC promoot overal ter wereld een bosbeheer dat ecologisch verantwoord is, een sociale dimensie heeft en economisch haalbaar is (fsc.wwf.be en www.fsc.org). Ook tropische houtsoorten kunnen een FSC-label hebben.
   
 • Het PEFC-label verwijst naar de 'Programme for the endorsement of forest certification schemes- council', een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die in 1999 in Europa en intussen wereldwijd verspreid is. De PEFC-raad stimuleert en promoot de certificatie van duurzaam bosbeheer (www.pefc.be en www.pefc.org) aan de hand van certificering. PEFC is het grootste boscertificatiesysteem wereldwijd. Klik hier voor enkele foto's over PEFC-Belgium.

Zoekmachines op de websites van het FSC-label (www.ikzoekfsc.be) en van het PEFC-label (www.ikzoekpefc.be) helpen de internetsurfer om het hout te vinden dat hij zoekt. Werken met gecertificeerd hout vergt misschien wel een (lichte) mentaliteitswijziging.

Wie zoekt naar een specifieke houtsoort, vindt dat misschien niet in gecertificeerd hout. Maar wie uitgaat van de toepassing en de technische vereisten waaraan het hout moet voldoen (bv. duurzaamheidsklasse, volumieke massa,… ), kan meestal kiezen uit verschillende houtsoorten (zie folder “Kiezen voor hout met een label maakt het verschil").

Voor de meeste houtproducten bestaat er een variant met label. Dit gaat van onbewerkt hout tot half afgewerkt hout zoals plaatmateriaal, multiplex of OSB en eindfabrikaten zoals trappen, ramen en deuren. Er zijn zowel tropische houtsoorten als Europese houtsoorten met een label.

Als je kiest voor hout met een label denk dan aan volgende punten:

 • Neem voldoende tijd om het hout te bestellen, sommige houtsoorten hebben een lange leveringstermijn.
 • Leg eerder prestatie-eisen (gewenste toepassing of gewenste technische eisen) op aan het hout in plaats van een bepaalde houtsoort. Dit levert meer alternatieven op.
 • Hout met een label is doorgaans iets duurder dan hout zonder label. Deze meerkosten zijn klein tegenover de totale bouwkosten.

Sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod houtproducten uit duurzaam beheerde bossen

Een belangrijk initiatief werd ondertekend op 1 maart 2011 tussen de houtsector en de Minister van Klimaat en Energie. Voor de eerste keer in België en Europa, zijn de verschillende actoren van de houtsector overeengekomen om hun aanbod van milieuvriendelijke producten te verruimen en klanten bij aankoop te sensibiliseren over het belang van duurzame hout.

In dit akkoord verbinden de actoren van de houtsector zich om enkel nog hout van legale oorsprong te gebruiken alsook om hun aanbod van hout uit duurzaam beheerde bossen uit te breiden. Tegen 2018 zal het aandeel van duurzaam geproduceerd hout verhogen van 15% naar ten minste 35%. Een marktonderzoek zal om de drie jaar worden uitgevoerd om de evolutie op te volgen. Deze studie zal worden gepubliceerd op de federale website van het Directoraat-generaal Leefmilieu.

Het akkoord werd op 7 april 2011 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Links

 • www.pefc.be
 • www.ikzoekpefc.be
 • www.fsc.be
 • https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19096084/Folder_Kiezen%20voor%20hout%20met%20een%20label%20maakt%20het%20verschil.pdf
 • https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/biodiversiteit/bossen/duurzaam-geproduceerd-hout