Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Erkenning als toeristisch centrum

Omschrijving

In België is het in principe verboden op zondag te werken. Maar in bepaalde periodes geldt er op dat verbod een uitzondering voor kleinhandelszaken en kapsalons die gevestigd zijn in badplaatsen, luchtkuuroorden of toeristische centra. In die periodes mogen zulke zaken toch openen op zondag en hun personeel op zondag laten werken. Die periodes zijn:

 • tussen 1 mei en 30 september
 • in de paas- en kerstvakantie
 • daarbovenop nog maximaal 13 zondagen, als er veel toeristen worden verwacht of tijdens salons, tentoonstellingen, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderieën, optochten en sportmanifestaties.

Die uitzondering geldt alleen voor

 • badplaatsen: plaatsen die niet verder dan vijf kilometer van de kust liggen
 • luchtkuuroorden: plaatsen die aan ten minste twee van deze voorwaarden voldoen :
  • de meeste hotels zijn er ten minste zes maanden per jaar gesloten zijn
  • het aantal mensen dat er verblijft, neemt in sommige periodes van het jaar aanzienlijk toe
  • het personeel dat er in het hotelwezen werkt, neemt in sommige periodes van het jaar aanzienlijk toe.
 • toeristische centra: plaatsen die als zodanig worden erkend door de minister van Werk.

Tenzij het gaat om een badplaats of een luchtkuuroord, moet een gemeente erkend zijn als toeristisch centrum om gebruik te kunnen maken van de afwijkende regeling op zondagarbeid

De volledige lijst van erkende toeristische centra vindt u op de website van de FOD Economie.

Voorwaarden

Gemeenten of delen van een gemeente kunnen als toeristisch centrum worden erkend als de gemeente:

 • een oplijsting geeft van haar bezienswaardige of bekende plaatsen
 • aantoont dat er omkadering is voor de opvang van toeristen (parkeergelegenheid, toeristische bewegwijzering, logies … )
 • de impact van de toeristen op de omzet van de kleinhandel in het hoogseizoen in kaart brengt en oplijst welke zaken op zondag open zullen zijn
 • investeringen doet of plant om het toerisme te bevorderen
 • een toeristisch onthaalbureau heeft.

Bovendien moet minstens één van de bezienswaardige of bekende plaatsen minstens 5.000 toeristen per jaar trekken.

Ten slotte moet de gemeente (of een zorgvuldig omschreven deel van de gemeente)

 • ofwel minstens 55.000 overnachtingen per jaar tellen (verblijfstoerisme)
 • ofwel 130 of minder inwoners per horecazaak op het grondgebied tellen (dagtoerisme).

De geldigheidsduur van de erkenning als toeristisch centrum is in beginsel niet beperkt in de tijd. De erkenning kan wel beperkt of ingetrokken worden als de gemeente niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Procedure

De aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum wordt bij aangetekende brief ingediend door het college van burgemeester en schepenen bij de minister van Werk, op het adres van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De minister doet binnen een termijn van zeventig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag uitspraak.

Wettekst

 • Openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening: 16 juni 2009 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • Arbeidswetgeving: 9 mei 2007 - Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra.