Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023 - 2030

Binnenkort maakt de Vlaamse overheid, meer bepaald OVAM, een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval op voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. Voor het zover is, loopt de periode van het openbaar onderzoek, waarin het ontwerp van het plan wordt voorgesteld.

Openbaar onderzoek

Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse is te raadplegen op volgende pagina: ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030.
Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER eveneens ter inzage bij de lokale besturen.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER schriftelijk overmaken aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be, anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Een nieuw uitvoeringsplan

Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen.

Meer info?