Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Retributiereglement op het gebruik van de vakantiespeelpleinen

Artikel 1. : doel

Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie geheven op het gebruik van de gemeentelijke speelpleinwerking.

Art. 2. : retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de gebruikers van de gemeentelijke speelpleinwerking.

Art. 3. : tarief

Per dagdeel (halve dag) wordt 1,00 euro aangerekend.

Art. 4. : betaling

De retributie wordt betaald door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Knokke-Heist, zoals vermeld op de factuur.

Art. 5. : invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten bepaald in art. 94, 2° 2e lid van het gemeentedecreet.

Art. 6. : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2012 houdende de vaststelling van de gemeentelijke retributie op het gebruik van de vakantiespeelpleinen wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014;

§2. Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Datum goedkeuring : 18/12/2013
Datum bekendmaking : 19/12/2013