Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Beleidsdocumenten

Omgevingsanalyse

Als voorbereiding op de meerjarenplanning maakte het bestuur een schets van Knokke-Heist op vandaag. Wat kenmerkt de gemeente? Wat zijn de sterke punten? Waar liggen de aandachtspunten voor de toekomst?

In bijlage vind je de omgevingsanalyse als insteek voor het meerjarenplan.(publicatiedatum 05/12/2019)

Meerjarenplan

Het meerjarenplan voor deze legislatuur start in 2020 en loopt af in 2025. Op die manier vormt het meerjarenplan de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar.

Het budget vormt vanaf 2020 geen afzonderlijk beleidsdocument meer, maar is geïntegreerd in het meerjarenplan.

Gemeente en OCMW stelden gezamenlijk één doelstellingenboom vast. Ons bestuur was de vorige jaren al voorloper bij die geïntegreerde planning. Dit wordt in dit meerjarenplan verdergezet. Er blijft in de financiële nota wel een onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en de kredieten van het OCMW. Het blijven namelijk afzonderlijke juridische entiteiten.

De documenten zijn een verzameling van enerzijds de doelstellingen die de gemeente het komende jaar of de komende jaren wil realiseren, en anderzijds het kostenplaatje dat daaraan gekoppeld is.

Strategische en transversale doelstellingen

Knokke-Heist kiest ervoor om, naast de strategische doelstellingen, vier "transversale doelstellingen" te formuleren. Deze doelstellingen lopen over de organisatie heen en kunnen enkel worden gerealiseerd door een verregaande samenwerking tussen de verschillende diensten. De vier doelstellingen werden bepaald aan de hand van de omgevingsanalyse en sluiten aan op belangrijke actuele maatschappelijke trends en evoluties.

De doelstellingen kun je nalezen in de strategische nota. (publicatiedatum 05/12/2019)

Financiële nota

Er zijn 3 soorten budget: exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget.

  • Exploitatiebudget: Dit is een raming van alle ontvangsten en kosten die de gemeente tijdens het komende dienstjaar verwacht, en die nodig zijn voor de dagelijkse werking, zoals bijvoorbeeld de lonen van het gemeentepersoneel.
  • Investeringsbudget: Dit is een raming van alle investeringen van het komende jaar. Zowel de restauratie van gebouwen als de heraanleg van wegen of de bouw van een nieuwe school kunnen hieronder vallen.
  • Liquiditeitenbudget: Dit budget is een financieel plan van alle geldstromen, waarin o.a. de leningen zijn opgenomen.

Het geld om al die uitgaven te dragen haalt de gemeente uit het gemeentefonds, betalingen voor geleverde diensten, overheidssubsidies, belastingen, dividenden en opbrengsten uit beleggingen ...
Als de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente aan elkaar gelijk zijn, kan je spreken van een budget of een meerjarenplanning in evenwicht.

Lees hier de financiële nota (publicatiedatum 05/12/2019)