Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Belasting op aanplak- en reclameborden en geveldoeken

Artikel 1 : definities

§1. Onder aanplak- en reclamebord wordt verstaan:

iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal deze is vervaardigd, opgericht voor het aanbrengen van reclame, hetzij door beplakking of vasthechting op een andere wijze, hetzij door beschildering, hetzij door middel van neon, transparanten of lichtgevende teksten met een minimumoppervlakte van één vierkante meter.

Worden gelijkgesteld met genoemde borden :

de muren of gedeelten van muren, afsluitingen, die in huur of in gebruik worden opgenomen met het oog op het aanbrengen van reclame.

Voor de muren of gedeelten van muren waarop de reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte worden beschouwd als één bord ook indien er verschillende reclame op voorkomen.

§2. Onder geveldoeken wordt verstaan:

iedere constructie, in PVC, zeildoek of ongeacht uit welk materiaal deze is vervaardigd, aangebracht aan of tegen een gevel of een steiger, opgericht voor het aanbrengen van reclame, met een minimumoppervlakte van één vierkante meter.

Onder gevel wordt verstaan: zowel de voorgevel, zijgevel als achtergevel voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg.

§ 3. Geveldoeken die worden aangewend voor het voeren van publiciteit, die niet beantwoorden aan de bepalingen van §2, worden belast overeenkomstig de bepalingen van §1.

Art. 2. : belastbaar feit

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de aanplakborden, reclameborden en geveldoeken, geplaatst op het grondgebied van de gemeente, zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

§2. Het plaatsen, oprichten of aanbrengen van reclame is – in functie van de oppervlakte – afhankelijk van een voorafgaande vergunning van het gemeentebestuur Knokke-Heist, overeenkomstig de vigerende bepalingen ter zake.

Art. 3. : belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon, die de beschikking heeft over het aanplakbord, reclamebord of geveldoek. Is deze niet gekend, de eigenaar van de grond waarop het bord is geplaatst of de eigenaar van de muur, de steiger of de afsluiting waarop de reclame is aangebracht.

Art. 4. : berekeningsgrondslag en tarieven

§1. De belasting wordt bepaald per bord en/of geveldoek en wordt vastgesteld :

-      voor het aanslagjaar 2014        : 25,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2015        : 30,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2016        : 35,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2017        : 40,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2018        : 45,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2019        : 50,00 eur/m² 

Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volle vierkante meter.

§2. Voor een aanplak- of reclamebord wordt als belastbare oppervlakte, de nuttige oppervlakte in aanmerking genomen, zijnde de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de inlijsting. Voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het beschilderde of beplakte deel ervan of tot de oppervlakte die wordt bekomen door een rechthoek, waarbij de uiterste punten van een op een andere wijze vastgehechte reclame, de raakpunten vormen. Voor constructies waarvan beide zijden zichtbaar zijn, dient de oppervlakte van deze zijden samengeteld.

§3. Voor een geveldoek wordt als belastbare oppervlakte, de nuttige oppervlakte in aanmerking genomen, zijnde de oppervlakte die voor reclamedoeleinden wordt gebruikt, met uitzondering van de inlijsting of de aanhechtingsconstructies. De belastbare oppervlakte beperkt zich tot de oppervlakte die wordt bekomen door een rechthoek, waarbij de uiterste punten van reclame, de raakpunten vormen.

§4. De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het aanslagjaar waarop het betrokken bord wordt geplaatst, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 5 punt a.

§5. Een overtreding van artikel 2§2 van dit reglement geeft aanleiding tot volgende administratieve geldboetes :

het plaatsen van een reclamebord of geveldoek zonder de vereiste vergunning :

-      voor het aanslagjaar 2014 : 25,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2015 : 30,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2016 : 35,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2017 : 40,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2018 : 45,00 eur/m²

-      voor het aanslagjaar 2019  : 50,00 eur/m²

met een maximum van 500,00 euro.

Art. 5. : vrijstellingen

Er is vrijstelling van belasting voor :

a) de borden en/of geveldoeken die worden geplaatst na 1 december van het aanslagjaar;

b) de borden en/of geveldoeken geplaatst door de openbare besturen of openbare diensten, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd;

c) de borden en/of geveldoeken die enkel en alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;

d) de borden, die enkel en alleen worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen;

e) de borden en/of geveldoeken geplaatst op de industriezone en die enkel zichtbaar zijn vanaf de industriezone;

f) de borden, alhoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op sportterreinen, en gericht naar de plaats van de sportbeoefening.

g) de borden en/of geveldoeken geplaatst door de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen;

h) de borden en/of geveldoeken voor activiteiten die op cultureel, sportief of toeristisch gebied bijzonder belangrijk zijn en hetzij door, in opdracht of met medewerking van de gemeente worden ingericht. Deze vrijstelling wordt bij besluit van het college van burgemeester en schepenen toegestaan.

Art. 6. : invordering

De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art. 7. : bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk, of via een duurzame drager worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de  derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art. 8. : algemene bepalingen

§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
§2. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2010 houdende de gemeentebelasting op aanplakborden voor de aanslagjaren 2012 en 2013 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

Datum goedkeuring : 28 november 2013
Datum bekendmaking : 29 november 2013