Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Belasting op inname van het openbaar domein

Artikel 1 : belastbaar feit

§1. Er wordt vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2019 een belasting gevestigd op de inname van het openbaar domein.

De belasting is verschuldigd voor :

-   inname van het openbaar domein door terrassen;

- inname van het openbaar domein door alle uitstallingen van koopwaren, reclameborden, folderhouders, kunstwerken, fietsverhuring en elke andere bezetting;

-   het plaatsen en weghalen van officiële verkeersborden door de politie voor inname van het openbaar domein;

- inname van het openbaar domein voor het plaatsen van strandcabines, behoudens op de aan de stranduitbaters bij domeinconcessie toegekende standplaatsen.

§2. Voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een belasting gevestigd op :

-   inname van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van werken en inname n.a.v. onveilige omstandigheden.

§3. De belasting is voor het eerst verschuldigd van zodra er een inname van het openbaar domein gebeurt.

De belasting van een aanslagjaar is slechts verschuldigd voor de verstreken periode van de vastgestelde innames die zich binnen datzelfde aanslagjaar hebben voorgedaan.

Art. 2. : inname van het openbaar domein voor terrassen

2.1. Definitie :

Voor de toepassing van de belasting wordt verstaan onder :

Gevelterras : terras dat tegen de gevel van de horecazaak is gesitueerd.

Eilandterras : terras dat niet grenst aan de gevel van de horecazaak maar in de onmiddellijke nabijheid van de horecazaak ligt.

2.2. Belastingplichtige :

De belasting is ten laste van de natuurlijke- of rechtspersoon die uitbater is van het terras en bij ontstentenis van de uitbater van de eigenaar van het onroerend goed waarbij het terras hoort of heeft gehoord.
Indien meerdere uitbaters gedurende het aanslagjaar, is de belasting verschuldigd door de uitbater op 1 juli.

2.3. Sectoren :

Voor de toepassing van de belasting wordt het grondgebied van de gemeente ingedeeld in 4 sectoren :

Sector 1 :

Alle terrassen geplaatst vanaf de voorbouwlijn en gelegen :

- in de zone Zeedijk richting Nederland vanaf en met de Swolfsstraat, Driehoeksplein, Kemmelbergstraat, Nieuwpoortstraat, Zoutelaan, Bronlaan, Oosthoekplein, Hazegrasstraat, Rijkswachtlaan en Nieuwe Hazegrasdijk

Sector 2 :

Alle terrassen geplaatst vanaf de voorbouwlijn en gelegen :

- in de zone Zeedijk vanaf en met de Anemonenlaan met de Elizabetlaan tot Zoutelaan, tot Nieuwpoortstraat, tot Kemmelbergstraat, tot Driehoeksplein, tot Swolfsstraat

-  Lippenslaan

-  Alfred Verweeplein

Sector 3 :

Alle terrassen geplaatst vanaf de voorbouwlijn en gelegen :

-       in de zone Zeedijk vanaf de Anemonenlaan, Elizabetlaan tot de grens met Zeebrugge

-       Nicolas Mengélaan

-       Kursaalstraat tot de Bondgenotenlaan

-       Vlamingstraat

-       Kardinaal Mercierstraat

-       De Bolle

Sector 4 :

Alle terrassen geplaatst vanaf de voorbouwlijn in het overige gedeelte van het grondgebied.

2.4. Berekeningsgrondslag en tarieven :

 

Eilandterras

Gevelterras

 

Sector 1

15,00 EUR/m²

 30,00 EUR/m²

Sector 2

10,00 EUR/m²

20,00 EUR/m²

Sector 3

5,00 EUR/m²

10,00 EUR/m²

Sector 4

4,00 EUR/m²

8,00 EUR/m²

 

Hoekterrassen gelegen in de 2 sectoren worden aangerekend aan het bedrag van de hoogste sector.

De belasting is jaarlijks en ondeelbaar ongeacht het tijdstip van het jaar waarop de inname wordt geplaatst.

Elk gedeelte van een m² wordt als een volle m² beschouwd.

2.5. Onvergunde inname :

Indien door de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld dat er extra inname van het openbaar domein is, waarvoor géén vergunning werd afgeleverd, zal voor deze extra inname ook jaarlijks de belasting verschuldigd zijn.

Het betalen van deze extra belasting houdt niet in dat de extra inname vergund wordt.

2.6. Invordering :

De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art. 3 : inname van het openbaar domein door uitstallingen van koopwaren, reclameborden, folderhouders, kunstwerken, fietsverhuring en elke andere bezetting

3.1. Belastingplichtige :

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.

3.2. Sectoren :

Voor de toepassing van de belasting wordt het grondgebied van de gemeente ingedeeld in 4 sectoren :

Sector 1 :

Innames gelegen :

-  in de zone Zeedijk richting Nederland vanaf en met de Swolfsstraat, Driehoeksplein, Kemmelbergstraat, Nieuwpoortstraat, Zoutelaan, Bronlaan, Oosthoekplein, Hazegrasstraat, Rijkswachtlaan en Nieuwe Hazegrasdijk

Sector 2 :

Innames gelegen :

- in de zone Zeedijk vanaf en met de Anemonenlaan met de Elizabetlaan tot Zoutelaan, tot Nieuwpoortstraat, tot Kemmelbergstraat, tot Driehoeksplein, tot Swolfsstraat

-   Lippenslaan

-   Alfred Verweeplein

Sector 3 :

Innames gelegen :

-       in de zone Zeedijk vanaf de Anemonenlaan, Elizabetlaan tot de grens met Zeebrugge

-       Nicolas Mengélaan

-       Kursaalstraat tot de Bondgenotenlaan

-       Vlamingstraat

-       Kardinaal Mercierstraat

-       De Bolle

Sector 4 :

Alle innames in het overige gedeelte van het grondgebied.

3.3. Berekeningsgrondslag en tarieven :

 

 

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Reclameborden, folderhouders

25,00 EUR/stuk

25,00 EUR/stuk

25,00 EUR/stuk

25,00 EUR/stuk

Kunstwerk

75,00 EUR/stuk

75,00 EUR/stuk

75,00 EUR/stuk

75,00 EUR/stuk

Koopwaar, fietsverhuring en elke andere bezetting

15,00 EUR/m²

10,00 EUR/m²

5,00 EUR/m²

4,00 EUR/m²

 

Indien de inname voor koopwaar, fietsverhuring en elke andere bezetting door het college van burgemeester en schepenen vergund wordt op een parkeerplaats, zijn volgende tarieven van toepassing :

 

Inname parkeerplaatsen

zonder parkeerautomaten

0,40 EUR/m²/dag of 4,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 60,00 EUR/plaats/maand

 

met parkeerautomaten

-       rode zone : 1,60 EUR/m²/dag of 16,00 EUR/plaats/dag

met een maximum van 240,00 EUR/plaats/maand

-       oranje zone : 1,50 EUR/m²/dag of 15,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 225,00 EUR/plaats/maand

-       groene zone : 0,50 EUR/m²/dag of 5,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 75,00 EUR/plaats/maand

 

 

De minimumbelasting wordt vastgesteld op 25,00 EUR per belastbaar feit.

Elk gedeelte van een m² wordt als een volle m² beschouwd.

 

3.4. Vrijstellingen :

-Kunstwerken geplaatst voor activiteiten die op cultureel, sportief of toeristisch gebied bijzonder belangrijk zijn en hetzij door, hetzij in opdracht of met medewerking van de gemeente worden geplaatst.

- Het plaatsen van windschermen, uitstallingen van koopwaren en zomerartikelen waarvoor de gemeente een concessievergunning heeft verleend : kermissen, markten, rommelmarkten, avondmarkten.

3.5. Invordering :

De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art. 4 : inname van het openbaar domein bij werken van ≤ 7 dagen

4.1. Belastingplichtige :

De belasting is verschuldigd door :

 • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt;
 • de opdrachtgever voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd is medeverantwoordelijk voor de volledige betaling van de belasting;
  • de eigenaar van het onroerend goed wanneer de inname van de openbare weg betrekking heeft op een onveilige situatie.

4.2. Berekeningsgrondslag en tarieven :

 

Inname voetpad

0,50 EUR/m²/dag

 

Inname parkeerplaatsen

zonder parkeerautomaten

0,40 EUR/m²/dag of 4,00 EUR/plaats/dag

met een maximum van 60,00 EUR/plaats/maand

 

met parkeerautomaten

-       rode zone : 1,60 EUR/m²/dag of 16,00 EUR/plaats/dag

met een maximum van 240,00 EUR/plaats/maand

 

-       oranje zone : 1,50 EUR/m²/dag of 15,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 225,00 EUR/plaats/maand

 

-       groene zone : 0,50 EUR/m²/dag of 5,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 75,00 EUR/plaats/maand

 

Inname openbare weg

1,00 EUR/m²/dag

 

Afsluiten van een straat

50,00 EUR voormiddag

50,00 EUR namiddag

50,00 EUR ’s nachts

 

Dit tarief is een bijkomend tarief bovenop het tarief van de vergunde werken.

Plaatsen vaste (toren)kraan/mobiele kraan

50,00 EUR/dag/kraan

 

indien de vaste (toren)kraan niet verwijderd wordt in de toeristische zone tijdens de maanden juli en augustus : 250,00 EUR/dag/kraan

Inname wegens onveilige omstandigheden (nl. vallende brokstukken e.d.)

2,00 EUR/m²/dag

 

Het minimumbedrag van de belasting is vastgesteld op 25,00 EUR.

De belasting wordt berekend aan de hand van de vergunning, afgeleverd door de Burgemeester. Iedere inname buiten het vergunde gedeelte wordt ambtshalve opgemeten en vastgesteld.

De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle eenheden berekend. Ieder gedeelte van een eenheid  wordt als een volledige eenheid aangerekend.

De belasting is verschuldigd per bouwwerf en dit vanaf de eerste dag van de inname van de openbare weg.

De belasting blijft verschuldigd tot de volledige ontruiming van het ingenomen gedeelte.

Iedere begonnen dag wordt aangerekend als een volle dag.

De datum van begin, stopzetting, uitbreiding of inkrimping van de inname van de openbare weg moet schriftelijk worden bekend gemaakt aan het gemeentebestuur acht dagen vóór iedere uitvoering.

4.3. Vrijstellingen :

Zijn vrijgesteld van de belasting :

a) werkzaamheden van openbaar nut voor rekening van een openbaar bestuur

b) werkzaamheden van de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen

c) werkzaamheden van gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen en van verenigingen hoofdstuk Xll OCMW

d) het herbouwen wegens oorlogsfeiten
e) torenkranen die om veiligheidsredenen bij burgemeesterbesluit verplicht op de openbare weg  geplaatst zijn.

4.4. Invordering :

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Art. 5 : inname van het openbaar domein bij werken van > 7 dagen

5.1. Belastingplichtige :

De belasting is verschuldigd door :

 • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt;
 • de opdrachtgever voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd is medeverantwoordelijk voor de volledige betaling van de belasting;
  • de eigenaar van het onroerend goed wanneer de inname van de openbare weg betrekking heeft op een onveilige situatie.

5.2. Berekeningsgrondslag en tarieven :

 

Inname voetpad

0,50 EUR/m²/dag

 

Inname parkeerplaatsen

zonder parkeerautomaten

0,40 EUR/m²/dag of 4,00 EUR/plaats/dag

met een maximum van 60,00 EUR/plaats/maand

 

met parkeerautomaten

-       rode zone : 1,60 EUR/m²/dag of 16,00 EUR/plaats/dag

met een maximum van 240,00 EUR/plaats/maand

 

-       oranje zone : 1,50 EUR/m²/dag of 15,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 225,00 EUR/plaats/maand

 

-       groene zone : 0,50 EUR/m²/dag of 5,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 75,00 EUR/plaats/maand

 

Inname openbare weg

1,00 EUR/m²/dag

 

Afsluiten van een straat

50,00 EUR voormiddag

50,00 EUR namiddag

50,00 EUR ’s nachts

 

Dit tarief is een bijkomend tarief bovenop het tarief van de vergunde werken.

 

Plaatsen vaste (toren)kraan/mobiele kraan

50,00 EUR/dag/kraan

indien de vaste (toren)kraan niet verwijderd wordt in de toeristische zone tijdens de maanden juli en augustus : 250,00 EUR/dag/kraan

Inname wegens onveilige omstandigheden (nl. vallende brokstukken e.d.)

2,00 EUR/m²/dag

 

Het minimumbedrag van de belasting is vastgesteld op 25,00 EUR.

De belasting wordt berekend aan de hand van de vergunning, afgeleverd door de Burgemeester. Iedere inname buiten het vergunde gedeelte wordt ambtshalve opgemeten en vastgesteld.

De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle eenheden berekend. Ieder gedeelte van een eenheid  wordt als een volledige eenheid aangerekend.

De belasting is verschuldigd per bouwwerf en dit vanaf de eerste dag van de inname van de openbare weg.

De belasting blijft verschuldigd tot de volledige ontruiming van het ingenomen gedeelte.

Iedere begonnen dag wordt aangerekend als een volle dag.

De datum van begin, stopzetting, uitbreiding of inkrimping van de inname van de openbare weg moet schriftelijk worden bekend gemaakt aan het gemeentebestuur acht dagen vóór iedere uitvoering.

5.3. Vrijstellingen :

Zijn vrijgesteld van de belasting :

a) werkzaamheden van openbaar nut voor rekening van een openbaar bestuur

b) werkzaamheden van de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen

c) werkzaamheden van gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen en van verenigingen hoofdstuk Xll OCMW

d) het herbouwen wegens oorlogsfeiten
e) torenkranen die om veiligheidsredenen bij burgemeesterbesluit verplicht op de openbare weg geplaatst zijn.

5.4. Inning :

De belasting is verschuldigd per bouwwerf en wordt geïnd na het beëindigen van de inname van de openbare weg.  Bij innamen langer dan drie maanden wordt de belasting tweemaandelijks gevestigd.

5.5. Invordering :

De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art. 6 : Plaatsen en weghalen van officiële verkeersborden door de politie voor inname van het openbaar domein

6.1. Belastingplichtige :

De belasting is verschuldigd door :

 • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt;
 • de opdrachtgever voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd is medeverantwoordelijk voor de volledige betaling van de belasting;

6.2. Berekeningsgrondslag en tarieven :

Plaatsen en weghalen officiële verkeersborden door politie – per locatie

10,00 EUR/bord/dag

 

Het minimumbedrag van de belasting is vastgesteld op 50,00 EUR.

6.3. Invordering :

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Art. 7 : inname van het openbaar domein voor het plaatsen van strandcabines, behoudens op de aan de stranduitbaters bij domeinconcessie toegekende standplaatsen

7.1. Belastingplichtige :

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die vergunninghouder  is van de strandcabine.

7.2. Berekeningsgrondslag en tarieven :

De belasting wordt vastgesteld als volgt : er zijn 4 tarieven voor een 1e strandcabine en 4 voor een 2e en volgende strandcabine(s) :

 

 

 

Aantal strandcabines

 

Ligging strandcabine

 

1

 

2e  en volgende

Heiststrand :

strandgedeelte vanaf de oostelijke havendam tot de Parkstraat :

 • dijkkant (categorie 1)
 • middenrij dijkkant (categorie 4)
 • middenrij (categorie 4)
 • middenrij zeekant (categorie 4)
 • zeekant (categorie 2)

strandgedeelte ter hoogte van het Directeur Generaal Willemspark :

 • dijkkant (categorie 1)

 

 

 

 

 

200,00 EUR

150,00 EUR

150,00 EUR

150,00 EUR

265,00 EUR

 

 

 

200,00 EUR

 

 

 

 

300,00 EUR

225,00 EUR

225,00 EUR

225,00 EUR

400,00 EUR

 

 

 

300,00 EUR

Duinbergenstrand :

strandgedeelte vanaf de Anemonenlaan tot de Leeuwerikenlaan :

 • dijkkant (categorie 2)
 • middenrij (categorie 1)
 • zeekant (categorie 3)

 

 

 

 

265,00 EUR

200,00 EUR

350,00 EUR

 

 

 

 

400,00 EUR

300,00 EUR

525,00 EUR

 

Albertstrand :

strandgedeelte vanaf de Leeuwerikenlaan tot het Rubensplein :

 • dijkkant (categorie 2)
 • middenrij dijkkant (categorie 1)
 • middenrij (categorie 1)
 • middenrij zeekant (categorie 1)
 • zeekant (categorie 3)

 

 

 

 

265,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

350,00 EUR

 

 

 

 

400,00 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

525,00 EUR

Knokkestrand :

strandgedeelte vanaf het Rubensplein tot het Albertplein :

 • dijkkant (categorie 2)
 • middenrij dijkkant (categorie 1)
 • middenrij (categorie 1)
 • middenrij zeekant (categorie 1)
 • zeekant (categorie 3)

 

 

 

 

265,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

350,00 EUR

 

 

 

 

400,00 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

525,00 EUR

 

Zoutestrand :

strandgedeelte vanaf het Albertplein tot de Nederlandse grens :

 • dijkkant (categorie 2)
 • middenrij dijkkant (categorie 1)
 • middenrij (categorie 1)
 • middenrij zeekant (categorie 1)
 • zeekant (categorie 3)

 

 

 

 

265,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

350,00 EUR

 

 

 

 

400,00 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

300,00 EUR

525,00 EUR

 

 

7.3. Invordering :

De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art. 8 : bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art. 9 : algemene bepalingen

§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

§2. Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 houdende de hervaststelling van de belasting op inname van het openbaar domein wordt opgeheven vanaf 1 maart 2017;

§3. Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur.

Datum goedkeuring : 23/02/2017
Datum bekendmaking : 24/02/2017