Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Belasting op lijkbezorging

Artikel 1. : belastbaar feit

Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op :

Voor personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Knokke-Heist èn er ook niet zijn overleden:

Ø de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen in een niet in concessie gegeven grond

Ø de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen.

Volgende concessies :

- de percelen voor begravingen in volle grond voor 20 jaar
- de nissen van het columbarium voor een periode van 15 of 30 jaar
- de percelen voor begravingen in een grafkelder voor een periode van 30 jaar
- de naamplaatjes op de naamzuilen aan de strooiweide voor een periode van 10 jaar.

De concessie neemt een aanvang op datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De opgravingen.

Art. 2. : belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing, de opgraving of de concessie aanvraagt.

Art. 3. : berekeningsgrondslag en tarieven

3.1. De belasting wordt vastgesteld op :

Begraving, uitstrooiing voor niet-inwoners en niet overleden in de gemeente : 250,00 EUR

3.2. De belasting en voorwaarden voor het verlenen of hernieuwen van grafconcessies en concessies voor columbaria op de begraafplaatsen van de gemeente Knokke-Heist worden als volgt vastgesteld :

A) Gemeentelijke centrale begraafplaats

DUUR PERCEEL CONCESSIE HERNIEUWING CONCESSIE
VOLLE GROND NIET-VERASTE LICHAMEN
20 JAAR VANAF 7 JAAR 600,00 EUR 1200,00 EUR
20 JAAR MINDER DAN 7 JAAR 300,00 EUR 600,00 EUR
VOLLE GROND: ASURNEN
20 JAAR VOLWASSENE OF KIND 700,00 EUR 1400,00 EUR
PERCELEN VOOR NIET-VERASTE LICHAMEN
(in het tarief van de concessie is de prijs van de grafkelder inbegrepen)
30 JAAR GRAFKELDER 1 PERSOON 1500,00 EUR 3000,00 EUR
30 JAAR GRAFKELDER 2 PERSONEN 2500,00 EUR 5000,00 EUR
PERCELEN VOOR ASURNEN
(in het tarief van de concessie is de prijs van de grafkelder inbegrepen)
30 JAAR GRAFKELDER 1 PERSOON 900,00 EUR 1800,00 EUR
30 JAAR GRAFKELDER 2 PERSONEN 1250,00 EUR 2500,00 EUR
NISSEN VOOR HET BIJZETTEN IN EEN COLUMBARIUM
(in het tarief van de concessie zijn de prijzen van de naamplaat en van de sokkel inbegrepen)
15 JAAR VOOR 1 ASURNE 350,00 EUR 700,00 EUR
30 JAAR VOOR 1 ASURNE 450,00 EUR 900,00 EUR
30 JAAR VOOR 2 ASURNEN 650,00 EUR 1300,00 EUR
NAAMPLAATJE ZUIL STROOIWEIDE
(in het tarief van de concessie is de prijs van het naamplaatje niet inbegrepen; dit naamplaatje moet worden aangekocht via een steenhouwer)
10 JAAR ZUIL AAN STROOIWEIDE 70,00 EUR NIET HERNIEUWBAAR

Bij het einde van de termijn waarvoor de concessie op de centrale begraafplaats werd verleend, kan deze termijn worden hernieuwd op dezelfde plaats en voor dezelfde duur, onder de voorwaarden en tarieven die gelden op de datum van de hernieuwing, met uitzondering van het naamplaatje op zuil strooiweide dat niet hernieuwbaar is.

B) Gemeentelijke begraafplaatsen, uitgezonderd de centrale begraafplaats 

Openen private grafkelder 50,00 EUR
Voor de hernieuwing van de grafconcessie voor de duur van 30 jaar 7500,00 EUR

C) Niet-inwoners

De belasting voor de concessies wordt verdrievoudigd voor personen die op het ogenblik van de aanvraag of van het overlijden niet in de bevolkingsregisters van de gemeente Knokke-Heist zijn ingeschreven.

De belasting voor de concessies wordt eveneens verdrievoudigd bij concessies voor twee personen, als één van de begunstigden op het ogenblik van overlijden of aanvraag niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Knokke-Heist. Ook bij hernieuwing blijft deze verdrievoudiging van belasting bestaan.

D) Personen die voorafgaand en aansluitend in de gemeente gedomicilieerd waren

De belasting van de concessie wordt niet verdrievoudigd voor:

- personen opgenomen in rust- of verzorgingstehuizen of andere gezondheidsinrichtingen

- personen inwonend bij bloed- of aanverwanten tot in de derde graad

op voorwaarde dat deze personen voorafgaand en aansluitend in de gemeente Knokke-Heist gedomicilieerd waren.

 

E) EU-ambtenaren

De EU-ambtenaren, die als gevolg van hun persoonlijk statuut zijn vrijgesteld van de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente en die werkelijk in de gemeente verblijven, zijn voor wat betreft de toepassing van dit reglement, gelijkgesteld met de personen ingeschreven in het bevolkingsregister.

F) Terugbetaling bij terugname perceel

Wanneer het college van burgemeester en schepenen in de loop van de concessie een perceel terugneemt, wanneer deze ongebruikt is gebleven of dit wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen, dan wordt het bedrag van de concessie terugbetaald in verhouding tot de nog te lopen termijn en op basis van de bij de toekenning betaalde concessievergoeding.

3.3. Opgraving :

Zandgraf en grafkelder 750,00 EUR
Nis 250,00 EUR

Art. 4. : vrijstellingen

§1. Zijn vrijgesteld van de belasting op de opgravingen en het openen van private grafkelders :

a)  de opgravingen van militairen en burgers gestorven voor het vaderland;

b)  de opgravingen bevolen door de rechterlijke of bestuurlijke overheden;

c)  de opgravingen verplicht wegens de verandering van bestemming van het kerkhof.

§2. Zijn vrijgesteld van de belasting op de begravingen en de uitstrooiingen :

a)  de oorlogsslachtoffers gestorven in dienst van het vaderland;

b) de personen opgenomen in gestichten, bejaardentehuizen, kolonies of inrichtingen voor geesteszieken of gezondheidsinrichtingen die, bij hun opneming gehouden waren tot inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar de inrichting is gevestigd;

Art. 5. : invordering

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen,  betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Art. 6. : bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk, of via een duurzame drager worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de  derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art. 7. : algemene bepalingen

§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

§2. Het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2008 houdende hervaststelling van de gemeentebelasting op de begravingen en opgravingen wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§3. Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013 houdende hervaststelling van de tariefverordening op het verlenen van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§4. Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur.

Datum goedkeuring ; 28/11/2013
Datum bekendmaking : 29/11/2013