Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Belasting op het maken van publiciteit op het openbaar domein

Artikel 1 : definitie

Publiciteitsvoertuigen : de rijtuigen die hetzij rijdend, hetzij stilstaand, de aandacht van het publiek vestigen op (een) bepaalde firma(s), product(en), activiteit(en) of perso(o)n(en).

Art. 2 : belastbaar feit

Er wordt vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 een belasting gevestigd op het maken van publiciteit op het openbaar domein.

Art. 3 : belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de publiciteit maakt of die de publiciteit aanvraagt en solidair door de persoon voor wiens rekening de publiciteit wordt gemaakt.

Art. 4 : berekeningsgrondslag en tarieven

De belasting op het voeren van publiciteit door middel van onderstaande zaken wordt vastgesteld als volgt:

a) Personen of dieren, dragers van vaandels, spandoeken of andere publiciteitsmiddelen

50 EUR per persoon of dier per kalenderdag

b) Uitdelen van publiciteitsprospectussen, folders, stalen, monsters of gelijkaardige voorwerpen

500 EUR per verdeler en per kalenderdag

c) Publiciteitsvoertuigen:
    - vaste publiciteit
    - wisselende publiciteit

200 EUR per voertuig en per kalenderdag
300 EUR per voertuig en per kalenderdag

d) Publiciteit door middel van aanhangwagens en stilstaande voertuigen geplaatst op de openbare weg

200 EUR per aanhangwagen en per stilstaand voertuig en per kalenderdag

e) Publiciteit door middel van spelen, wedstrijden, voorstellingen, modeshows, autoshows of gelijkaardige shows

800 EUR per spel, wedstrijd, voorstelling of show per kalenderdag

f) Publiciteit door middel van opgelaten kabelballons en opgeblazen voorwerpen

200 EUR per kalenderdag en per ballon of gelijkaardig voorwerp

g) kosteloze filmprojecties

750 EUR per kalenderdag

h) Publiciteitsvoering met andere middelen

200 EUR per kalenderdag

 

Breuken van dagen worden als volledige dagen geteld.

Deze tarieven zijn cumulatief toepasbaar.

Art. 5 : vrijstellingen

Er is vrijstelling van belasting voor :

a)    publiciteitsvoertuigen die enkel de gemeente doorrijden.

Zij worden wel aan de belasting onderworpen als :

1) ze vrijwillig stilhouden en/of worden achtergelaten op de toegangswegen van de gemeente en/of schuin worden geparkeerd zodat ze de aandacht trekken;

2) ze vrijwillig een snelheid van minder dan 30 kilometer per uur ontwikkelen;

3) ze de deelgemeenten Knokke en Heist doorrijden en een andere weg volgen dan :

- uit de richting Maldegem of Sluis (Nederland) : Natiënlaan, Knokkestraat, verbindingsweg tramhalte

  Heist, Elizabetlaan naar Zeebrugge en omgekeerd.

- uit de richting Brugge : Dudzelestraat, Heistlaan en omgekeerd;

b)    publiciteit uitgaande of bevolen door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of openbare instellingen;

c)    de niet-commerciële publiciteit uitgaande van instellingen van Openbaar Nut, van liefdadigheidsinstellingen met het oog op een werking die gericht is zonder winstbejag en waarvan de opbrengst wordt aangewend voor een liefdadig doel;

d)    publiciteit gemaakt ter gelegenheid van jaar- of wijkfeesten;

e)    kiespropaganda gemaakt binnen de periode van 3 maand die de verkiezingen voorafgaat;

f)     publiciteit voor activiteiten die op cultureel, sportief of toeristisch gebied bijzonder belangrijk zijn en hetzij door, in opdracht of met medewerking van de gemeente worden ingericht;

g)    publiciteit door belangrijke sponsors van gemeentelijke evenementen die bijdragen tot de promotie van de gemeente;

h)    publiciteit op trams en autobussen van de openbare vervoermaatschappijen.

Art. 6 : aanvraag

Onverminderd de verplichtingen opgelegd door de wetten, decreten, besluiten of plaatselijke verordeningen dient iedere persoon, firma, inrichting of vereniging die de belasting verschuldigd is, minstens 3 weken vooraf, schriftelijk een aanvraag in te dienen, door middel van het aanvraagformulier, bij de burgemeester, met aanduiding van alle gegevens die nodig zijn tot vaststelling van de belasting.

De aanvraag dient de aard van de  publiciteit, het aantal personen, dieren of voertuigen te vermelden en de periodes (dagen) waarop de publiciteit zal worden gevoerd.

Publiciteitsacties waarvoor geen aanvraag werd ingediend, zullen naast de verschuldigde belasting verhoogd worden met een administratieve boete van 500,00 EUR.

Een toegelaten publiciteitsactie die niet doorgaat, moet  vóór de aanvangsdatum schriftelijk meegedeeld worden aan de dienst Ontvangsten van het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Indien dit niet vooraf geannuleerd wordt, blijft de belasting verschuldigd.

Art. 7 : invordering

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Art. 8 : bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van verval schriftelijk, of via een duurzame drager worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art. 9 : algemene bepalingen

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 houdende vaststelling van de belasting op het maken van publiciteit op het openbaar domein wordt opgeheven vanaf 1 januari 2016.

Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur.

Datum goedkeuring : 17/12/2015
Datum bekendmaking : 18/12/2015