Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Huishoudelijk reglement seizoen 2019 Eerste hulpposten

Wettekst

Artikel 1.

Het huishoudelijk reglement toepasselijk op het personeel, aangesteld in de eerstehulpposten voor het jaar 2019, wordt als volgt vastgesteld:

OPENING DER POSTEN

De posten dienen geopend te zijn:

 • Heist, Albertstrand Zwaluwenlaan, Lichttoren. De weekends van 11-12 mei, 18-19 mei, 25-26, 30,31 mei, 1-2 juni,8- 9-10 juni, van 10.30 tot 18.30 uur.
 • Heist, Duinbergen, Albertstrand Zwaluwenlaan, Lichttoren, Zoute. Doorlopend van 15 juni tot en met 30 juni en van 1 september tot en met 15 september, van 10.30 tot 18.30 uur.
 • Heist, Duinbergen, Albertstrand Lentelaan Albertstrand Zwaluwenlaan, Lichttoren, Zoute. Van 1 juli tot en met 31 augustus, van 10.30 tot 18.30 uur.

 

ALGEMENE SCHIKKINGEN

Hoofdredder Eric Wybo is de dienstchef van de eerstehulpposten.

Aan de toegangsdeur van de posten dienen de bovenvermelde openingsuren aangebracht te zijn.

Volgende dienstregeling is van toepassing:

 • Er zijn altijd 2 eerste hulpverleners per post die elkaar afwisselen. Er wordt een verlofregeling gegeven bij het in dienst treden. Dit wordt dan gevolgd zodat er altijd iemand aanwezig is.
   
 • Buiten bovenvermelde rustdagen kan geen verlof genomen worden.
   
 • In uiterst uitzonderlijke gevallen kan extra verlof (voor speciale omstandigheden) schriftelijk aangevraagd worden. Het verzoek dient gericht tot de hoofdredder en de personeelsdienst.
   
 • Het personeel moet op de vastgestelde uren de dienst waarnemen. De dienst mag niet verlaten worden zonder voorafgaande toelating van de hoofdredder of adjunct-hoofdredder.
   
 • Eventuele verwisselingen onder het personeel dienen op voorhand aangevraagd te worden aan de dienstchef. Geen toelating zal echter gegeven worden om de dienst voortijdig te beëindigen.
   
 • Tijdens de diensturen wordt door het personeel aangepaste kledij gedragen, ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur of een door de dienstchef aangenomen aangepaste kledij.
   
 • Wat dient gewassen te worden, wordt regelmatig afgegeven aan de hoofdredder, die dit nadien terug bezorgt.
 • Een verslag zal dagelijks opgemaakt worden op een formulier ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur. Het verslag dient op het einde van iedere dag opgemaakt te worden.  De eerste werkdag van iedere maand worden deze verslagen van de verlopen maand door de hoofdredder opgehaald. Het plaatsvervangend personeel dient eveneens een dagverslag op te maken; dit verslag wordt overhandigd aan de vaste titularis van de post.
   
 • De telefoon mag enkel gebruikt worden voor dienstaangelegenheden.
   
 • Geen private gesprekken mogen gevoerd worden. De telefoon mag niet ter beschikking van het publiek gesteld worden.
   
 • Het is verboden tijdens de diensturen alcoholhoudende dranken te ge­bruiken of in de post te hebben.
   
 • Het personeel mag geen fooien voor zichzelf aanvaarden. Eventuele fooien dienen in de collecteerbus gedeponeerd te worden.
   
 • Verloren voorwerpen worden niet aangenomen in de posten. De betrokkenen dienen verwezen te worden naar de politie.
   
 • Wanneer een geneesheer dient bijgeroepen te worden, wordt deze arts opgeroepen die door de patiënt bij voorkeur wordt aangeduid.
   
 • Heeft de patiënt geen voorkeur, dan wordt de geneesheer opgeroepen die bereikbaar is en bereid is te komen.  Indien er geen gevonden wordt, kan beroep gedaan worden op de ambulance die de patiënt naar de kliniek zal overbrengen.
   
 • Het is niet toegelaten dat personen in de posten verblijven die er niet voor dienstaangelegenheden of voor verzorging moeten zijn. De posten mogen voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden dan voor verzorging.
   
 • De aangestelden zorgen ervoor dat de grootst mogelijke netheid in de posten heerst, ook voor het materieel.
   
 • Ieder aangesteld personeelslid is gehouden, iedere dag, van zodra 's morgens in de post toegekomen wordt en 's avonds wanneer de post zal verlaten worden, telefonisch melding te doen aan de hoofdredder op T 050 602 050 van aankomst en vertrek in de post. Je komt terecht op een antwoordapparaat, gelieve duidelijk naam, voornaam, naam eerste hulppost, uur en eventuele boodschap te vermelden.
   
 • Geen enkele affiche of enig andere middel van afficheren mag in of op de posten aangebracht worden zonder toelating van de dienstchef.
   
 • Bij ieder niet verantwoorde afwezigheid of te laat komen wordt op advies van de hoofdredder uurloon afgetrokken, in evenredige mate met de reële afwezigheid.
   
 • Wanneer personeelsleden dit reglement of een andere reglementaire bepaling niet naleven, kan dit leiden tot vermelding van deze feiten in het persoonlijk evaluatieverslag. Dit doet geen afbreuk aan de maatregelen die het schepencollege kan nemen na kennisname van de feiten.
   
 • Klachten worden schriftelijk ondertekend en gedagtekend rechtstreeks aan de hoofdredder overgemaakt die een vergelijk voorstelt. Indien geen vergelijk mogelijk zal het college van burgemeester en schepenen de passende maatregelen treffen op advies van de hoofdredder.
   
 • Het niet naleven van dit reglement en o.a. niet verantwoorde afwezigheid of te laat komen kan aanleiding geven tot het opmaken van een dienstnota die voorgelegd wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen of tot een ontslag wegens dringende reden bij een ernstige fout.
   
 • De dienstchef is gerechtigd ieder personeelslid dat niet voldoet aan onderhavig reglement of op ongepaste wijze zijn/haar dienst uitvoert, onmiddellijk te schorsen voor hoogstens een dag. Deze schorsing  gebeurt in overleg met de Schepen en wordt achteraf ter kennis gebracht aan het College van Burgemeester en Schepenen.
   
 • De dienstchef kan afwijken van onderhavige beslissing in noodzakelijke omstandigheden mits mededeling en motivatie aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Datum goedkeuring 25 april 2019

Datum bekendmaking 30 april 2019 

Downloadbaar bestand:

Meer info?