Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Covenant of Mayors

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Het Burgemeestersconvenant is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.

Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors, CoM) om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten.

Om zijn unieke eigenschappen - het is de enige beweging van zijn soort die lokale en regionale partijen mobiliseert rond de verwezenlijking van EU-doelstellingen - is het Burgemeestersconvenant door Europese instellingen afgeschilderd als een uitzonderlijk voorbeeld van multi-level governance.

Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen leggen ondertekenaars van het Convenant zich met name toe op het opstellen van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (nulmeting), binnen een jaar na hun ondertekening, en op het indienen van een Actieplan voor Duurzame Energie (= SEAP), waarin hun belangrijkste voorgenomen acties worden aangegeven.

Een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies is een kwantificering van de hoeveelheid CO2 die als gevolg van energieverbruik op het grondgebied van een Ondertekenaar van het Convenant tijdens een basisjaar wordt uitgestoten. Hiermee kunnen de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot en hun respectieve reductiepotentiëlen worden geïdentificeerd.

Deze acties, opgenomen in het actieplan (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), dienen als voorbeeld voor anderen, met name door te verwijzen naar de “goede voorbeelden”, een database van best practices, ingediend door ondertekenaars van het Convenant. De Catalogus van Actieplannen voor Duurzame Energie is nog zo’n unieke bron van inspiratie; het laat de ambitieuze doelstellingen van andere ondertekenaars en de belangrijkste maatregelen die zij hebben vastgesteld om ze te bereiken in een oogopslag zien.

Meer informatie: https://www.burgemeestersconvenant.eu.

Burgemeestersconvenant in Knokke-Heist

Op 30 april 2015 ondertekende de gemeenteraad het Covenant of Mayors. De gemeente heeft op 3 juni 2015 het toetredingsformulier voor het Burgemeestersconvenant plechtig ondertekend.

Door de ondertekening van dit convenant engageert de gemeente zich om tegen 2020, samen met de ons omliggende gemeenten die ook het convenant ondertekenden, een minimum CO2-reductie te bekomen van 20% (t.o.v. referentiejaar 2011). Om tot die reductie te komen is er een energieactieplan opgesteld. In het SEAP wordt aangegeven welke reductiedoelstelling de gemeenten binnen de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen gezamenlijk tegen 2020 nastreven, wat het referentiejaar (h.l. 2011) is, welke sectoren betrokken zijn en welke acties hiervoor nodig zijn.

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 december 2016 het gezamenlijk duurzaam energieactieplan (SEAP optie 2) voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke) in het kader van het Burgemeestersconvenant goedgekeurd.

Dit energieactieplan (SEAP) van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen werd ingediend bij Europa en werd goedgekeurd door Europa op 6 april 2017 en kan hier worden gedownload: SEAP-Energieactieplan_Lok klmbeleid N-W-Vl_definitief-dec 2016.pdf.

De WVI (West-Vlaamse Intercommunale) werd aangesteld (college 29/05/2015) voor de opmaak van het gezamenlijk duurzaam energieactieplan inclusief nulmeting (referentiejaar 2011) op basis van de instrumenten aangereikt door de Vlaamse overheid.