Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Droogte - Waterschaarste

Tips om water te besparen

Bij een aanhoudende zomerdroogte dalen de grondwaterpeilen en de peilen van de waterlopen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de grachten zouter worden.

Op de volgende website vind je een heleboel tips om water te besparen.

Zelfs als er geen droogte is, pas je deze tips best preventief toe:

 

In de tuin, op de oprit en het terras

 • Ga doordacht om met regenwater. Zo voorkom je dat je regenwatertank leeg is en je moet overschakelen op leidingwater.
  • Stel je grote waterverbruiken uit (bv. bijvullen van zwembaden of vijvers, gevel en daken schoonmaken, ...).
  • Besproei je tuin niet. Geef zo nodig enkel kostbare (pot)planten doelgericht water met een gieter. Doe dit best wel pas ’s avonds, dan is de verdamping het geringst en is het effect van je bewateren het grootst.
  • Vergeet niet dat je gazon bewateren niet hoeft. Gras is sterk en komt er na de droogte zo weer door. 
  • Veeg je oprit en terras in plaats van af te spuiten.
  • Was je auto niet.
 • Beperk het verversen van het water in je plonsbadje. Als je ververst, geef dit water aan je kostbare planten.

 

In huis

 • Wees creatief met het opvangen en hergebruiken van water.
  • Moet je veel koud water laten lopen vooraleer je warm water hebt? Vang dat water op en gebruik het om bijvoorbeeld je planten water te geven.
  • Gebruik een teiltje om je groenten te spoelen, gebruik dit water om je planten water te geven.
  • Vang water op en gebruik het nog eens:
   • Bijvoorbeeld je douchewater voor het doorspoelen van je toilet
   • Bijvoorbeeld het spoelwater van je wasmachine voor het doorspoelen van het toilet, en het laatste spoelwater voor het geven van water aan je planten.
 • Stel waterverbruik uit.
  • Poets de vloer zo min mogelijk, houd het bij vegen en stofzuigen.
  • Plaats kamerplanten minder in de zon.
  • Was enkel met een volle wasmachine, zet je vaatwasser enkel aan als die vol is.

 

Toestand in Knokke-Heist sinds 24/07/2019

Door de extreme hitte en de aanhoudende droogte heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé enkele bijkomende preventieve maatregelen genomen.

Op 24/07/2019 vaardigde gouverneur Carl Decaluwé een politiebesluit uit voor de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee, dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Dit houdt in dat er voor Knokke-Heist er een deel van het grondgebied is waar er geen water kan gecapteerd worden uit de onbevaarbare waterlopen (tenzij als drinkwater voor dieren of bij gewasbeschermingsmiddelen). Via bijgevoegde kaart (Politiebesluit-20190724-captatieverbod-kaart.pdf) of via deze kaart Geopunt-Vlaanderen kan je deze strook raadplegen. Deze strook komt grotendeels overeen met het stedelijk/toeristisch gebied van Knokke-Heist.

In het deel van Knokke-Heist, dat tot de Oostkustpolder behoort, is watercaptatie uit de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) nog steeds toegelaten, mits het bekomen van een vergunning door het betrokken polderbestuur (voor de onbevaarbare waterlopen) of door de Vlaamse Waterweg (voor de bevaarbare waterlopen en kanalen).

Watercaptatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft wel toegestaan voor:

 • weidepompjes voor dieren
 • vullen van spuittoestellen voor gewasbescherming

 

Er worden geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van water. Gewassen (maar ook sportvelden…) beregenen kan dus wel, maar enkel uit andere waterbronnen dan de waterlopen. Er wordt wel aangedrongen om efficiënt met het water om te springen.

Beschikbare alternatieve waterbronnen in Knokke-Heist zijn:

 • Waterzuiveringsinstallaties NV Aquafin
 • Bouwwerven met grondwaterwinningen (bronbemalingen)

 

Op 23/07/2019 vaardigde gouverneur Carl Decaluwé een politiebesluit uit voor een tijdelijk verbod op kampvuren in heel West-Vlaanderen. Ook geldt er een tijdelijk rook- en vuurverbod in alle provinciale domeinen en de natuur- en bosgebieden in West-Vlaanderen.

Het verbod voor het maken van kampvuren impliceert tevens een verbod op het gebruik van vuurschalen en –korven in natuur- en bosgebied.

Een natuurgebied is als volgt gedefinieerd (https://www.ecopedia.be/encyclopedie/natuurgebied):

 • Een natuurgebied is een gebied dat door een overheid (gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk), een terreinbeherende vereniging of een ander privaat rechtspersoon in eigendom of in gebruik is met het oog op beheer in functie van herstel, ontwikkeling en instandhouding van de biodiversiteit. Een natuurgebied kan al dan niet formeel zijn aangewezen of erkend als natuurreservaat. In de planologische betekenis zijn natuurgebieden gebieden waar natuur de hoofdfunctie is.

 

De volgende gebieden in Knokke-Heist zijn aangeduid als natuurgebied:

 • Groene Gordel Heist-West
  • Kleiputtten
  • Sashul
  • Vuurtorenweide
  • Baai van Heist
 • Directeur-Generaal Willemspark
 • Park 58
 • IJzerpark
 • De Golf
 • Blinckaertduinbos met inbegrip van Koningsbos
 • Zwinduinen en -Polders (Zwinbosjes)
 • Zwinvlakte
 • Uitbreiding Zwin (met inbegrip van de nieuwe dijk)
 • Sint-Donaaspolder
 • De duinen
 • Strikt gezien elke bloemenweide van de gemeente (ook bijentuin in de Paulusstraat)

 

Door de grote hitte en de aanhoudende extreme droogte is de natuur bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. Het rook- en vuurverbod is een preventieve maatregel om brand te voorkomen.

Aan de provinciale domeinen zal het verbod duidelijk vermeld staan aan de ingang. De gouverneur doet een oproep aan de burgemeesters om voor de gemeentelijke parken een zelfde verbod en communicatie in te stellen.

Het verbod blijft van kracht tot het door de gouverneur wordt opgeheven.

 

Bemalingen bij bouwwerven

Op een aantal bouwwerven houden pompinstallaties de bouwput droog. In sommige gevallen worden hierbij grote hoeveelheden water weggepompt.

Het wegpompen van grondwater is essentieel om geen schade aan de bouwwerken te veroorzaken. Het is dus toegelaten (mits een goedgekeurde omgevingsvergunning). Het is aangewezen om dit water in de mate van het mogelijke op te vangen met het oog op nuttige toepassingen, waardoor geen water verspild wordt.

Wie weet heeft van dergelijke bouwplaatsen kan dit melden op waterschaarste@west-vlaanderen.be.

Deze info wordt dan meegedeeld aan de lokale landbouwers of andere belanghebbenden, die verder afspraken kunnen maken met de aannemer of bouwheer.

 

Toestand en maatregelen in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen werd in 2017 en 2018 getroffen door grote droogte. Een 'provinciaal droogteoverleg' onder leiding van de gouverneur coördineerde telkens de aanpak tijdens een droogteperiode. 

Bij een aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan op de toestand van de waterlopen zijn een aantal maatregelen noodzakelijk.

De toestand in West-Vlaanderen wordt op de voet gevolgd.

De laatste stand van zaken wordt op de volgende pagina's vermeld: