Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geluid

Gehoorschade

Gehoorschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een te lange blootstelling aan lawaai. Bij gehoorschade wordt gedacht aan minder of slechter horen, maar ook een pieptoon in de oren, als gevolg van luide muziek te beluisteren is een teken van gehoorschade, tinnitus genoemd.

Zelfs al verdwijnt de piep- of fluittoon, het oor herstelt zich nooit volledig.

Meer informatie rond gehoorschade: https://www.lne.be/gehoorschade

 • tips om risico's te beperken
 • oorzaken van gehoorschade
 • gehoorbescherming

 

Geluidshinder en buren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met de buur en maak afspraken.

Bekijk ook volgende pagina: https://www.lne.be/overlast-door-milieuhinder-wat-te-doen.

Er kan ook beroep gedaan worden op uw wijkagent of op de gemeentelijke preventiedienst voor een burenbemiddeling.

Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, ... Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen.

 

Geluidshinder in de algemene politieverordening

In de gemeenteraad van 26/04/2018 werd de algemene politieverordening, waarin er gemeentelijke wetgeving is opgenomen rond geluid, goedgekeurd. Sinds 01/06/2018 is deze politieverordening van kracht. Deze politieverordening kan geraadpleegd worden via volgende website: http://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening.

Het is bijvoorbeeld verboden, zonder noodzaak de rust van de omwonenden te storen door gezang, geroep, muziek of enig ander middel dat lawaai maakt.

Sommige geluidsbronnen worden in deze politieverordening niet als buurtlawaai beschouwd.

 • lucht-, spoor- en wegverkeer en scheepvaart;
 • werken en handelingen die omwille van de openbare veiligheid dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
 • landbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld activiteiten tijdens het oogstseizoen...;
 • spelende kinderen.

 

Geluidshinder bij tuinonderhoud

Er zijn ook enkele bepalingen rond tuinonderhoud. De regelgeving in verband met tuinonderhoud werd zowel digitaal als per brief (Brief20180701-tuinonderhoud-geluid-pesticiden-pvo.pdf) bekend gemaakt aan de professionele tuinonderhoudsdiensten, die werkzaam zijn in Knokke-Heist. Het is natuurlijk mogelijk dat bepaalde tuiniers, dit bericht niet gekregen hebben.

De brief is ook van toepassing op particulieren en op onderhoudsdiensten in opdracht van overheidsdiensten.

De brief verwijst grotendeels naar bepaalde artikels uit de algemene politieverordening:

 • Artikel 33.
  • Onverminderd de artikelen 36 en 37 is het gebruik van motoren en motorisch aangedreven werktuigen die buurtlawaai veroorzaken verboden:
   • dagelijks van 22 uur tot 8 uur;
   • op zondag en wettelijke feestdagen.
 • Artikel 34.
  • §1. Het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motor in het kader van tuinonderhoud is verboden in de toeristische zone tijdens de paasvakantie en de zomervakantie.
  • §2. Vanaf de paasvakantie 2021 is het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motoren in het kader van tuinonderhoud verboden in de toeristische zone.
  • §3. Een uitzondering op §§1 en 2, is enkel mogelijk mits burgemeesterbesluit.
 • Artikel 135.
  • §1. Het is verboden om van 1 juli tot en met 31 augustus in de toeristische zone werken en handelingen aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door o.m. geluid, stof, trillingen of geurhinder. Indien minstens 2 dagen van juni in de week van 1 juli vallen mag in die week doorgewerkt worden tot en met de vrijdag 17 uur.
  • §2. Werken voor het herstellen, in stand houden, verbeteren, afbreken of uitbreiden van openbare gebouwen of gebouwen van openbaar nut kunnen worden uitgevoerd, ongeacht de periode of de zone.
  • §3. Een uitzondering op §1 is enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit. De aanvraag vermeldt de reden van de noodzaak, de duur van de werken en de maatregelen die genomen worden om de hinder te beperken. De burgemeester bepaalt de voorwaarden.
 • Toeristische zone: dit is de zone afgelijnd door volgende straten, pleinen en wegen:

  • Elizabetlaan (meest westelijke punt) - Nicolas Mengélaan - Kardinaal Mercierstraat – Vlamingstraat – Kursaalstraat – Elizabetlaan – Arcadelaan – Acacialaan – Eeuwfeestlaan – Meerlaan - Boudewijnlaan – Lippenslaan – Sebastiaan Nachtegaelestraat – Piers de Raveschootlaan – Boudewijnlaan – Félicien Ropspad – Helmweg – Magere Schorre – Boslaan – Graaf Jansdijk – Paulusstraat – Jagerspad – Hazegrasstraat – Rijkswachtlaan - Nieuwe Hazegrasdijk – Oosthoekplein – Bronlaan - Zwinlaan (meest oostelijke punt).

  • Voor de afbakeningslijn geldt dat deze steeds van toepassing is voor beide zijden van de straat, het plein of de weg waar de lijn doorloopt.

  • Het plan van de toeristische zone is terug te vinden in de algemene politieverordening. De toeristische zone is in blauw aangeduid. Deze zone is gelijk aan de zone, waarin de bouwstop geldt in juli en augustus.

 

Deze algemene politieverordening is van toepassing op het grondgebied Knokke-Heist en op elk persoon die zich op dit grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. De handhaving op deze algemene politieverordening zal gebeuren via gemeentelijke administratieve sancties.