Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vissen

Het Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor de zeevisserij en aquacultuur in Vlaanderen. De riviervisserij is een bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos.

Visverlof

Wil je vissen in de openbare wateren in Vlaanderen, dan heb je een visverlof nodig. Een visverlof is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Je kan je visverlof voor het volgende jaar al aanvragen vanaf 1 december.

Voor meer informatie over een visverlof, surf naar volgende pagina:

 

De eigenaar of beheerder van een water kan lokale toegangsregels opleggen waardoor het vissen op bepaalde tijdstippen en plaatsen toch niet mogelijk is. In sommige wateren heb je ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen (https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/gegevens-van-de-eigenaar)..

Hieronder een overzichtskaart met de verschillende waterlopen en waterplassen en de eigenaars en beheerders in de gemeente
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PLr4zQdLi38gJDkJ9iMwHzWX6Cx2Fq6C&usp=sharing

 

Recreatieve zee- en strandvisserij

Onder recreatieve zee- en strandvisserij wordt verstaan:

 

De algemene regels en minimummaten recreatieve zeevisserij zijn terug te vinden op volgende websites:

 

Specifiek voor Knokke-Heist

In de verschillende kustgemeenten gelden er specifieke politiereglementeringen. Voor Knokke-Heist zijn die opgenomen in de algemene politieverordening.

 • Artikel 55.
  • Behoudens toelating van de burgemeester is de toegang tot het strand met andere dieren dan honden en rijdieren (paarden, pony’s, ezels, ...) verboden.
 • Artikel 58.
  • Het laden en lossen van rijdieren is verboden op het openbaar domein.
 • Artikel 59.
  • §1. Onverminderd burgemeesterbesluit, is de toegang met rijdieren tot het strand verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, tenzij op het strandgedeelte in ‘Het Zoute’, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub, ter hoogte van de Appelzakstraat.
  • §2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de leden van de politiediensten met hun rijdier in de uitoefening van hun functie.
 • Artikel 119
  • Strandvisserij is verboden tijdens de bewakingsuren in de zwem- en veiligheidszones.
  • Strandvisserij van op het strand of golfbreker is verboden in de insteek- en bufferzones van zonsopgang tot zonsondergang.
 • Artikel 129
  • §1. De insteekzones voor watersporten staan afgebakend op het plan in bijlage van de algemene politieverordening (de strand-GPS van Knokke-Heist kan ook helpen).
  • §2. De insteekzones voor watersporten situeren zich ter hoogte van de watersportclubs en worden aangeduid door:
   • 1° twee rode cilindervormige boeien ter hoogte van de laagwaterlijn, één aan de oostkant en één aan de westkant van de insteekzone;
   • 2° een signalisatiebord met de vermelding ‘verboden te baden’ en met de vermelding ‘verplichte insteekzone watersporten’.
  • §3. De bufferzones worden aangeduid met minimum 2 rode cilinderboeien ter hoogte van de laagwaterlijn, één aan de oostkant en één aan de westkant van de zone.

 

Magneetvissen en metaaldetectie

Een metaaldetectorist is iemand die met een metaaldetector aan de slag gaat om archeologische sites of archeologische artefacten op te sporen. Ook magneetvissen wordt beschouwd als metaaldetectie.

Om te mogen detecteren of magneetvissen heb je een erkenning nodig.

Daarnaast is er ook steeds toestemming nodig van de eigenaar of gebruiker om zijn/haar terrein te betreden. De vondsten zijn eigendom van de eigenaar, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt.

Van alle waterlopen en vijvers in de gemeente Knokke-Heist is enkel het Zegemeer eigendom van de gemeente. De gemeente kan dus enkel toestemming geven voor het Zegemeer.

De gemeente geeft momenteel geen toelatingen voor magneetvissen, gelet op het gevaar voor het opvissen van munitie, obussen, ...

Voor metaaldetectie op veld of op het strand zijn er geen bepalingen opgenomen in de algemene politieverordening van Knokke-Heist (https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening). Voor je een terrein betreedt, moet je toestemming krijgen van de eigenaar of pachter. De vondsten zijn eigendom van de eigenaar, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt.

Let op, het strand is niet in eigendom van de gemeente Knokke-Heist, wel van de Vlaamse overheid Afdeling Kust (https://www.agentschapmdk.be/contact.htm), maar is in concessie gegeven aan de betrokken kustgemeente. Toestemming voor metaaldetectie moet je dus vragen aan de gemeente. Om op het strand te zoeken naar archeologische voorwerpen heb je zoals overal een erkenning als metaaldetectorist nodig. Omdat het strand openbaar domein is, moet je elke strandvondst overdragen aan de lokale politie of het gemeentebestuur. Heeft het voorwerp archeologische waarde, dan moet je het zeker ook melden bij Onroerend Erfgoed.

 

Meer informatie vind je op