Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Muziekactiviteiten

Muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek

Speelt u regelmatig (elektronisch versterkte) muziek in uw café, bar of fitnesszaal? Organiseert u een feestje, bent u uitbater van een feestzaal of bent u DJ? Dan leest u best verder.

De muziekwetgeving is van toepassing op elektronisch versterkte muziek (een orkest zonder versterking valt hier dus niet onder).

Hieronder vindt u de nieuwe muziekwetgeving in een notendop. Er worden 3 categorieën bepaald door de wetgever.

De volledige wetgeving en heel wat randinformatie is terug te vinden via https://www.lne.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten.

 

Welke vergunning nodig?

 

Geluidsniveau ->

Type inrichting

≤ 85 dB(A) LAeq,15min

> 85 dB(A) LAeq,15min

&

≤ 95 dB(A) LAeq,15min

> 95 dB(A) LAeq,15min

&

≤ 100 dB(A) LAeq,60min

 > 100 dB(A)LAeq,60min
Vaste inrichting (horeca, feestzaal, lokaal, sportzaal, schouwspelzaal, ...)

Geen toestemming, melding of vergunning nodig.

Er zijn wel voorwaarden van tel.

In geval van maximaal 12 gelegenheden per jaar en maximaal 2 gelegenheden per maand: muziektoelating aanvragen bij college van burgemeester en schepenen.

In elk ander geval: melding indienen voor de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 voor rubriek 32.1.1°.

In geval van maximaal 12 gelegenheden per jaar en maximaal 2 gelegenheden per maand: muziektoelating aanvragen bij college van burgemeester en schepenen.

In elk ander geval: vergunning aanvragen voor de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 voor rubriek 32.1.2°.

Verboden, geen vergunning mogelijk. 
Geen vaste inrichting (openlucht, tent, ...)

Geen toestemming, melding of vergunning nodig.

Er zijn wel voorwaarden van tel.

Muziektoelating aanvragen bij college van burgemeester en schepenen  Muziektoelating aanvragen bij college van burgemeester en schepenen Verboden, geen vergunning mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog enkele aandachtspunten:

 • Bij elke type toestemming (zelfs als er geen nodig is) kunnen voorwaarden van tel zijn.
 • Je organiseert éénmalig een fuif, feest, concert of sportevenement in een gehuurde zaal, vraag dan eerst na of de zaal al dan niet over een vergunning beschikt en wat de voorwaarden zijn van die vergunning.
 • Indienen je niet kan inschatten hoe luid jouw muziekinstallatie speelt, dan contact op met de gemeentelijke milieudienst.
  • Mits afspraak (gelieve dit tijdig aan te vragen) komt de dienst langs met een geijkte decibelmeter. Zo kan er nagaan worden hoe hoog u de volumeknop kan zetten zonder dat er een overschrijding is van de wettelijke geluidsnormen.
  • Deze service is momenteel gratis.
  • Voorbeelden zijn ook terug te vinden op https://www.lne.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten.
  • Er kan ook beroep gedaan worden op erkende milieudeskundigen in de discipline geluid en trillingen (https://www.lne.be/overzichtslijsten-erkende-personen). Deze personen of instanties zijn nog beter uitgerust om geluidsmetingen uit te voeren en tevens ook erkend door de Vlaamse overheid.

 

Voorwaarden

Hieronder vind je een overzicht van voorwaarden, die de gemeente meestal oplegt bij een toestemming, melding en/of vergunning.

ALGEMEEN

 • Voorwaarden van de milieuwetgeving Vlarem zijn van toepassing (zowel in de inrichting als bij de buren).
 • De organisator moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste produktietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing, energie en dergelijke meer). Bij de bepaling van de BBT moeten de criteria van bijlage 18 van titel I van het VLAREM in aanmerking worden genomen. Deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn (artikel 4.1.2.1. uit Vlarem-II).

 

VERANTWOORDELIJKHEID

 • Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om het personeel en alle door de organisator aangestelde personen (DJ, muziekgroepen, geluidstechnici, PA, …) op de hoogte te stellen van dit besluit.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om het cliënteel – zowel binnen als buiten (o.a. rokers, …) – te wijzen op de rust van de omwonenden.
 • De organisator dient er tevens op te letten dat deuren en ramen (in het geval van lokalen, tenten, gebouwen, …) dicht blijven tijdens het evenement.
 • Van de verantwoordelijke/uitbater wordt een positieve ingesteldheid verwacht: hij/zij wordt gevraagd zijn/haar medewerking te verlenen, samen te werken en/of instructies van de politie en elke andere bevoegde ambtenaar op te volgen.

 

INRICHTING EVENEMENT ter voorkoming van GEHOORSCHADE en GELUIDSOVERLAST

 • Het evenement is zo ingericht dat het publiek de luidsprekers onmogelijk dichter kan naderen dan 2 meter.
 • De exploitant neemt maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade. De exploitant stelt aan alle bezoekers kosteloos gehoorbescherming voor éénmalig gebruik ter beschikking. Deze gehoorbescherming voldoet minstens aan volgende voorwaarden (de exploitant/organisator moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden voldaan zijn):
  • Norm EN 352-2: 2002;
  • Minimale demping van 15 dB(A)

 

GELUIDSNIVEAU EN GELUIDSMETING

 • Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.
 • Het geluidsniveau tijdens het optreden omvat zowel (elektronisch versterkte) muziek als het omgevingslawaai (door o.a. cliënteel). Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.
 • Muziekactiviteiten met een geluidsniveau in de inrichting > 100 dB(A)LAeq,60 min. zijn verboden.
 • Het geluidsniveau, vermeld in artikel 2, geldt ter hoogte van de meetplaats. De meetplaats voldoet aan volgende voorwaarden:
  • de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid;
  • de meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer en op ten minste 0,5 meter van het plafond en de wanden;
  • de meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt; anders bevindt de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers volgens volgende richtlijnen:
   • In zalen (bijv. feestzalen, lokalen, concertzalen, schouwspelzalen, …):
    • Wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich in de as van de publieksruimte van de zaal, op 1/3 tot 1/2 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte;
    • wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers.
   • In openlucht of in een tent:
    • Wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op 1/2 tot 2/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met een maximum van 70 meter;
    • wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers.
   • In het geval er tijdens het evenement meerdere muziekactiviteiten (bijv. 2 of meer podia) zijn, moet het geluidsniveau ter  hoogte van elke muziekactiviteit apart gemeten worden.
 • Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt het geluidsniveau, vermeld in artikel 2, continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan volgende vereisten:
  • de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 (1996) of recenter);
  • de meetapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan gemanipuleerd worden door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;
  • de meetmicrofoon van de meetapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteld;  
  • de meetapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden;
  • de meet- en registratieapparatuur kan te allen tijde gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.
 • De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
 • De geregistreerde gegevens worden eveneens ten laatste op DD/MM/YYYY bezorgd aan de gemeentelijke dienst milieu, natuur & landbouw (Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist of via geluid@knokke-heist.be).
 • De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt afgesteld dat de geluidsniveaus, vermeld in artikel 2, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de volgende vereisten:
  • de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 (1996) of recenter);
  • de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan gemanipuleerd worden door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;
  • de meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteld;
  • de meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden;
  • de meet- en registratieapparatuur kan te allen tijde gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.
  • Het geluidsniveau, vermeld in artikel 2, moet zo ingesteld zijn dat de LAeq,1s,max gemeten in de buurt, zijnde alle gebouwen of lokalen die in de onmiddellijke omgeving liggen en waarin zich personen kunnen bevinden:
   • niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);
   • niet hoger is dan 35 dB (A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);
   • niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB (A).
   • Hierbij wordt LA95,5min gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen.

 

LICHTHINDER

 • Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen. 
 • Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
 • Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
 • Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
 • De lichtbronnen worden zo afgesteld dat ze maximaal de doelzone voor het podium verlichten en naburige percelen en panden niet aanstralen.
 • Het is verboden het luchtruim met sky-tracers, zoeklichten of vergelijkbare armaturen te verlichten.

 

HANDHAVING

 • Van de verantwoordelijke/uitbater wordt een positieve ingesteldheid verwacht: hij/zij wordt gevraagd zijn/haar medewerking te verlenen, samen te werken en/of instructies van de politie en elke andere bevoegde ambtenaar op te volgen.
 • Ingeval van overschrijding van het toegestane geluidsdrukniveau (vastgesteld via meting) of bij geluidsoverlast, kunnen de gemachtigde ambtenaren in het kader van het milieuhandhavingsdecreet of ambtenaren van de politie de exploitant aanmanen om het geluidsniveau te verminderen.
 • Indien u geen gevolg geeft aan de aanmaning, kan worden overgegaan tot het nemen van bestuurlijke maatregelen (art. 16.4.5 van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid). Naast bestuurlijke maatregelen kan er een proces-verbaal worden opgesteld.
 • Indien geen gevolg gegeven wordt aan deze aanmaning, eigent de gemeente zich het recht toe om één of meerdere van volgende sancties uit te vaardigen:
  • het geheel of gedeeltelijk stilleggen van de exploitatie
  • het  verzegelen van de geluidsinstallatie
  • het  verbod om in de toekomst nieuwe evenementen te organiseren in de gemeente
 • Een vergunde activiteit wil niet zeggen dat men geen rekening dient te houden met de rust van de omwonenden. Hou er rekening mee dat de lokale politie steeds dient op te treden bij klachten of desnoods ambtshalve kan optreden en proces-verbaal kan opstellen op basis van geluidsverstoringen die via het gehoor worden vastgesteld. Er zijn geen geluidsmetingen vereist en er worden geen beperkingen inzake decibels opgelegd. De opvolging van de inbreuken hierop gebeurt op het niveau van de politierechtbank.

 

Definities

In de betrokken wetgeving zijn enkele belangrijke definities opgenomen.

 • 85 dB(A)
  • staat voor 85 decibel, gemeten met een geluidsmeter met de A-weging (de A-weging stemt het best overeen met het menselijk gehoor).
 • A-Weging
  • Weging volgens de A-curve, gedefinieerd in de Belgische norm NBN C 97-122 "geluidspeilmeters". De A-weging stemt het best overeen met het menselijk gehoor.
 • Beoordelingsperiode
  • Overdag: de periode van 7 tot 19 uur. 's Avonds: de periode van 19 tot 22 uur. 's Nachts: de periode van 22 tot 7 uur.
 • Beperkt akoestisch onderzoek
  • Onderzoek dat enkel de technische controle omvat, vermeld in artikel 37 tot en met 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en wordt uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid van de toezichthoudende ambtenaren
 • Bijzondere gelegenheid
  • zoals een kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een vereniging, huwelijksfeest, jubileumviering en andere bijzondere feesten en festiviteiten
 • Geluidsplan
  • geluidsplan wordt opgemaakt door een milieudeskundige die erkend is in de discipline geluid en trillingen. Dat plan maakt in voorkomend geval deel uit van het volledige akoestische onderzoek, vermeld in artikel 5.32.2.3, § 1. en bijlage 4.5.2. van Vlarem II. Het geluidsplan is aanwezig in de inrichting en ligt ter inzage van de toezichthoudende overheid. Het geluidsplan moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
   • de optimale opstelling en keuze van de luidsprekers rekening houdend met een zo efficiënt mogelijke verdeling van het geluid;
   • de meetplaats;
   • het geluidsniveau ter hoogte van de meetplaats en ten minste vier andere beoordelingsplaatsen;
   • de plaats waar het geluidsniveau geregeld wordt;
   • de plattegrond op schaal van de volledige ruimte die toegankelijk is voor het publiek.
 • LAeq,15 min
  • De term LAeq,15 min komt overeen met het constante A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 15 minuten dezelfde geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende 15 minuten.
  LAeq,T
  • A-gewogen equivalent continu geluidsdrukniveau
  • Het constante A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende hetzelfde tijdsinterval T.
 • LAmax,slow
  • A-gewogen maximaal geluidsdrukniveau gemeten met de trage tijdsweging
  • Het maximaal A-gewogen niveau van de geluidsdruk, gemeten met de trage (1sec) tijdswegingkarakteristiek S(low).
 • LAN,T
  • A-gewogen procentueel niveau
  • Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van het tijdsinterval T wordt overschreden. In het geval van niet-ingedeelde inrichtingen wordt LA95,5min gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen.
 • Meetapparatuur
  • Zie Meetketen
 • Meetketen
  • De meetketen moet bestaan uit apparatuur die ten minste voldoet aan volgende voorwaarden:

   1. de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 (1996) of recenter);

   2. de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan gemanipuleerd worden door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;

   3. de meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteld;

   4. de meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden;

   5. de meet- en registratieapparatuur kan te allen tijde gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.

 • Meetplaats
  • Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, voldoet de meetplaats aan de volgende voorwaarden:

   1. de meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer en op ten minste 0,5 meter van het plafond en de wanden;

   2. de meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt;

   3. indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in 2°, bevindt de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers;

   4. de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid. 

 • Muziek
  • Alle vormen van muziekemissie, elektronisch versterkt en voortkomend uit blijvende of tijdelijke geluidsbronnen
 • Muziekactiviteit
  • Elke activiteit, al dan niet ingedeeld, waarbij muziek wordt geproduceerd.
 • Openbare inrichtingen
  • Alle inrichtingen, alsook hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs, …
 • Private inrichtingen
  • Woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn.