Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Rioolaansluiting en vetafscheider

Vetvanger, vetafscheider, voorbehandelingsinstallatie

De gemeente krijgt soms de vraag van bedrijven (vooral horecazaken) of het plaatsen van een vetvanger of vetafscheider verplicht is.

Ja, want het lozen van vetten en/of oliën in de openbare riolering is verboden.

Dit is vervat in de Vlarem-wetgeving (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne), meer bepaald in hoofdstuk 6.2. Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging. In deze wetgeving staat gemeld dat het college van burgemeester en schepenen kan opleggen dat het afvalwater via een voorbehandelingsinstallatie geleid wordt voordat het in de openbare riolering geloosd wordt. En dit is in Knokke-Heist ook gebeurd.

De gemeentelijke regels hiervoor zijn opgenomen in het reglement houdende de voorwaarden en tarieven tot het aansluiten op het drinkwater- en rioleringsnet van Knokke-Heist. Dit reglement vind je terug op https://www.agsoknokke-heist.be/waterbedrijf/drinkwater-riolering/producten-en-diensten/huisaansluiting/reglement-houdende-de-voorwaarden-en-tarieven-tot-het-aansluiten-op-het-drinkwater-en-rioleringsnet-van-knokkeheist, meer bepaald onder hoofdstuk 3.3.1.

Daarnaast is er ook een bepaling opgenomen in de Algemene Politieverordening (https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening), meer bepaald artikel 88.

  • Het is verboden om afvalstoffen of voorwerpen die schade kunnen berokkenen voor de mens, het leefmilieu of de rioolzuiveringsinstallatie in de riolering te storten of op het openbaar domein te laten vloeien met uitzondering van het afvalwater dat wegvloeit na de reiniging van voertuigen, straatafsluitingen, gevels en trottoirs voor woningen.

Bij het niet naleven van deze wetgeving kan de gemeente Knokke-Heist overgaan tot het opleggen van een GAS-boete.

Ook kunnen de kosten van het reinigen of terug vrijmaken van het rioolstelsel verhaald worden op de vervuiler.

Let op, loos je meer dan 600m³/jaar dan is er ook een omgevingsvergunning nodig en zijn nog andere voorwaarden van toepassing.