Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Directeur-Generaal Willemspark

In de volksmond is dit park van 19 ha beter gekend als ‘het bosje van Heist’. 

Het Willemspark met het zuidelijke duinbos en de noordelijke duinen is een belangrijke schakel in de groene ketting Jozef Stübben Park, Park 58 en het toekomstige stadsrandbos.
Het park kende, dankzij een subsidie van Toerisme Vlaanderen en Westtoer, sinds 2015 een aantal vernieuwingsfases die resulteert in een nieuwe vijver met natuurlijke oevers, de aanleg van het speellandschap en het konijnen- en mollenpad. De rode draad doorheen het speellandschap zijn de dieren van het bos zoals de ekster, het lieveheersbeestje, mieren...

Het boshuisje kreeg in 2016 een volledige make-over en staat opnieuw ter beschikking als educatieruimte voor groot en klein. Zo worden allerlei cursussen en workshops gegeven in de twee aanwezige klaslokalen. Het verhaal van de dieren werd ook hier doorgetrokken zodat er geen gewoon wit huisje in het park staat, maar allerlei natuurtaferelen te zien zijn op het boshuisje. 

Met de heraanleg van de wandelwegen werd extra rekening gehouden voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Zo werd de hellingsgraad van een aantal paden afgevlakt naar maximum 5% waardoor het mogelijk is voor rolstoelgebruikers om op eigen kracht een lus in het bos te maken langs een aantal doe-elementen. Aangepaste parkeerplaatsen in de hoofdingangen werden voorzien. 

Ook op vraag van Toerisme Vlaanderen werden een fietsenstalplaats (kant Parkstraat) en een openbaar toilet (zijkant Chalet Suisse) ingeplant.  

Weetjes:

 • de bossen/parken zijn vrij toegankelijk langs de aangeduide wegen en paden
 • honden moeten aan de leiband worden gehouden
 • rijwielen en gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten
 • afval (ook hondenpoep) hoort thuis in de vuilnisbak

 

Naamgeving paden

Op advies van de Straatnaamcommissie van de Cultuurraad keurde de gemeenteraad in zitting van 26 september 2019 de namen van 9 paden in het Directeur-Generaal Willemspark goed. Op vrijdag 6 maart 2020 werden de naamborden voor deze paden in het park geplaatst. Veiligheid is de hoofdreden waarom er straatnaamborden werden geplaatst. Als er bijvoorbeeld iemand de hulpdiensten contacteert vanuit het Bosje van Heist is het belangrijk dat die persoon zich zo goed mogelijk kan situeren zodat de nodige hulp zo snel mogelijk ter plaatse is.

Zeven paden zijn genoemd naar slachtoffers uit WO II met name Pierre De Jonghe, Charles Jacobs, Frans en Damien Welvis, Camiel Ollevier, Robert Vanhulle en Edgard Tonneau.

Ten slotte is er nog het Keunepitpad (verwijzend naar de benaming van dit gedeelte die de Heistenaars in die tijd hebben gegeven) en het Bunkerpad (refererend naar de vele bunkers die in dit duinengebied stonden).

 

Recreatie en educatie

Het gebied is een belangrijke stapsteen tussen verschillende parken: het Jozef Stübbenpark, Park 58 en het toekomstige stadsrandbos. Het vormt een groene long tussen Heist en Duinbergen. Het gemeentebestuur voorziet in haar beleidsplan ondermeer de aanleg van natuur op het openbaar domein met het oog op recreatie en educatie. Het Willemspark is hier dus een voorbeeld van.

 • Een natuurlijk speellandschap ter hoogte van de voormalige grote vijver
 • Een educatieve binnenruimte in een bestaand nutsgebouwtje
 • Kleine doe-elementen langs de centrale as
 • Een openbaar toilet
 • Een fietsenstalplaats aan de rand van het gebied
 • Een educatief programma
 • Centraal in het Willemspark zijn er petanquevelden aanwezig.

 

Natuurbeheer

Praktische info

Het beheerplan met bijlagen is digitaal te raadplegen via

 

Beheervisie 

 • het duurzame behoud en de ontwikkeling van drie belangrijke landschapsecologische eenheden die elkaar van zee naar land ononderbroken opvolgen nl. open duinlandschap, duin-bosovergangszone en bos. Daarbij wordt uitdrukkelijk gekozen voor de bescherming (door beheer en herstel) van de authenticiteit van het halfnatuurlijke duinlandschap. Dit impliceert het verder zetten en rationeel blijven strijden tegen woekerende exoten en invasieve soorten.
 • Omwille van een belangrijke maatschappelijke vraag naar sociaal-recreatief en educatief medegebruik van het park in bijzonder van het bosgedeelte zal hiermee in de organisatie van de inrichting en beheer van het gebied, uitdrukkelijk rekening worden gehouden. Daarbij wordt gestreefd naar de optimale implementatie van de principes van integrale toegankelijkheid. Dit betekent het duurzame behoud en onderhoud van een aanzienlijk deel van het bestaande verharde wandelpadennet en waar nodig de lokale heraanleg ervan. Anderzijds, om de versnippering van het gebied enigszins in te perken, zullen hier en daar overbodige verbindingsstukken of lussen worden verwijderd.

 

Beheerdoelstellingen

 1. Het verderzetten en intensifiëren van de bestrijding van exoten en invasieve planten in open duingebied.
 2. Het behoud en de uitbreiding van duingrasland en mosduinrelicten in open duingebied.
 3. Het lokaal behoud en herstel van duinvegetaties middels begrazing en maaien in open duin-bos overgangszone.
 4. Het laten ontwikkelen van geleidelijke overgangen in open duin-bos overgangszone.
 5. Het geleidelijk terugdringen van het aandeel exoten in de boomlaag ten voordele van inheemse soorten in het bosgedeelte.
 6. Een evolutie naar een structuurrijker gemengd en ongelijkvormig bos.
 7. De ontwikkeling en verzorging van een beperkt aantal super vitale en grootkruinige toekomstbomen.
 8. Hinder vermijden van sterk woekerende, agressieve soorten.
 9. In structuurrijk bos is er eveneens ruimte voor kromme, knoestige bomen, dode rechtopstaande en dode omgevallen exemplaren.
 10. Het behoud en het introduceren van enkele populaties stinzenplanten
 11. Het Willemspark is een openbaar park en vrij toegankelijk onder voorwaarden.
 12. Toename van de belevingswaarde.
 13. Kaprijpe populieren en dennen worden geoogst.
 14. Lokaal worden verjongingsgroepen gecreëerd.
 15. Kappingen worden gekoppeld aan beschermende exploitatievoorwaarden en voorzorgsmaatregelen.
 16. Jacht is gezien de ligging en grote bezoekdruk niet gewenst.

 

Eigendom

Het Directeur-Generaal Willemspark, alias "Het bosje van Heist", is eigendom van de Vlaamse overheid, meer bepaald Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - Afdeling Kust; dit voor zowel het zuidelijk gelegen bos- als het noordelijk duinengedeelte. Download het Plan Willemspark.

Sinds het juni 2013 heeft de gemeente Knokke-Heist het beheer in handen van het Directeur-Generaal Willemspark. Het dagelijks beheer en het onderhoud zijn voortaan voor rekening van Knokke-Heist.

De Vlaamse overheid blijft dus eigenaar van het park en behoudt dus ook haar bevoegdheden op het vlak van de kustverdediging.