Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Dag van het Park in Park 58

Naar aanleiding van Dag van het Park, organiseert Natuurpunt op zondag 19 mei 2019 om 10 en 14 uur begeleide natuurwandelingen in het natuurdomein Park 58 in Duinbergen. Naast rondleidingen voor volwassenen over het beheer van het park en de natuurwaarden, is er voor -6 jarigen ook een Kabouterpad en voor 6- tot -12 jarigen een Safaritrip. Doorlopend kun je aan de stand van Natuurpunt ook formulieren krijgen om deel te nemen aan een fietstocht en quiz. Om 17 uur worden dan de winnaars bekend gemaakt. 

Natuurbeheerplan

Momenteel vinden er heel wat werkzaamheden plaats in Park 58. Het is de uitvoering van het natuurbeheerplan dat een evenwicht wil vinden tussen het park voor de omwonenden en wandelaars en het behoud en verstevigen van de belangrijke natuurelementen. In het plan wordt er gestreefd naar drie zones: een duinbos (bruine zone), een duinstruweel met duinbos (groene zone) en een duingrasland met ruigterandjes. 

In de bruine zone met duinbos is het natuurbeheer gericht op bosomvorming en exotenbeheer met gerichte kapping van populieren. De zwarte dennen worden pas verwijderd bij onveilige situaties voor voorbijgangers. 

In de groene zone met duinstruweel en duinbos bestaat het exotenbeheer uit het verwijderen van Amerikaanse vogelkers, sneeuwbes en witte abeel. Het gebied wordt halfopen gehouden omdat dit een grotere biodiversiteit waarborgt. 

In de lichtgroene zone met duingrasland en ruigterandjes wordt een afwisseling van grasland en halfopen struweel beoogd. Het grasland wordt jaarlijks gemaaid. De struweelzones worden om de drie jaar in beurtrol terug half open gemaakt door maaien van het bramenstruweel en de opslag bij te houden. De struweelzones mogen niet helemaal terug dichtgroeien. dit alweer om een grotere biodiversiteit te bekomen eigen aan deze biotoop. Het meer open karakter van het park zorgt ook voor een groter veiligheidsgevoel voor de wandelaars.
 

Evenwicht tussen publiek park en optimaal natuurbeheer
Het gezochte evenwicht tussen de openstelling als park en het optimaal beheer van de van nature aanwezige elementen worden concreet als volgt vertaald: 

•    Evenwicht vinden tussen grasland, struweel en bos 
De graslanden bevatten vandaag de hoogste natuurwaarden, maar staan tevens het meest in onderdrukking door verbossing of verstruweling. Bedoeling is om de actuele open delen minimaal te vrijwaren, en op termijn uit te breiden. Enkele ruigere randen blijken voor meerdere insecten van belang, het is dus niet de bedoeling om alle structuur uit de graslanden te verwijderen in het kader van botanisch beheer.

•    Vernatuurlijking van de bossen en struwelen 
Het geheel is aangeplant, met een groot aandeel exoten, waarvan de natuurwaarde beperkt is. Het is de bedoeling om langzaam over te gaan naar een meer natuurlijke soortensamenstelling.

•    Openstelling binnen de draagkracht van het gebied
Park 58 is ontstaan als parkgebied, en kan deze functie nog steeds in de toekomst vervullen. In dit opzicht worden de bestaande paden behouden. Er moeten wel duidelijke regels komen voor de loslopende honden en het afval. 

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter