Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Dienst Milieu, Natuur & Landbouw geeft "bij-les" aan tuinaannemers om Knokke-Heist gifvrij te houden

Knokke-Heist beheert al jaren succesvol het gemeentelijk groen en de verhardingen zonder pesticiden. Vanaf januari 2021 wil het gemeentebestuur nog een stap verder gaan en ook onze inwoners overtuigen om hun tuin gifvrij te houden. Goede redenen voor een pesticidenvrij beheer zijn onder andere de volksgezondheid, het welzijn van de bijen en een goede waterkwaliteit. Hiervoor wordt een grootscheepse communicatiecampagne op poten gezet.  

Gratis opleiding voor tuinaannemers 

Een belangrijke schakel in dit verhaal vormen de tuinaannemers. Daarom organiseert de dienst Milieu, Natuur en Landbouw in 2020-2021 een gratis opleiding van 4 avonden waarin enkele cruciale onderwerpen aan bod komen. Een 50-tal tuinaannemers die actief zijn in Knokke-Heist werden aangeschreven. Daarvan volgden er 20 op 17 november 2020 met veel enthousiasme de 1ste “bij-les” online. Medewerkers van de dienst Communicatie, Milieu en VELT bespraken er het bijenproject, de communicatiecampage voor gifvrije tuinen, de regelgeving van het pesticidenverbod en de gevaren van bestrijdingsmiddelen.   Op 1 december 2020 geeft een VELT-medewerker een sessie over gelaagde groenzones en de juiste plant op de juiste plaats. De gewenste plantengroei is immers het beste middel om ongewenste plantengroei te vermijden. In de loop van  2021 volgt nog een avond over ongewenste plantengroei vermijden op terras en oprit en een demo van machines voor kruidbeheer op verhardingen. In de laatste sessie staat communicatie met het cliënteel centraal en leren de deelnemers hoe ze weerstand bij de klant efficiënt kunnen aanpakken. Wie de 4 avonden bijwoont, krijgt achteraf een getuigschrift en wordt in de communicatiecampagne meegenomen als gecertificeerd tuinaannemer.  

Knokke-Heist in Groencontact 

Dit najaar verscheen in Groencontact, het vakblad voor alle Vlaamse groenambtenaren, een uitgebreid artikel over hoe Knokke-Heist pesticiden opspoort met behulp van bijen en aan de hand van deze resultaten de bevolking aanspoort om hun tuinen milieuvriendelijker in te richten en te onderhouden.  Naar aanleiding van deze publicatie worden hopelijk ook andere gemeenten en steden geïnspireerd om de strijd aan te gaan tegen pesticiden.   

Wat zegt de hogere wetgeving   

Openbare diensten werken sinds 1 januari 2015 volledig zonder pesticiden. Sinds 1 januari 2020 mogen ook particulieren geen synthetische herbiciden meer gebruiken in hun tuin, oprit of terras. Maar wie een tuinaannemer inhuurt voor zijn of haar privé-tuin, kan deze producten wel nog laten aanbrengen. Tuinaannemers hebben namelijk een fytolicentie bekomen na het volgen van een opleiding over de risico’s en het gebruik van pesticiden.   

Slechts 1 op de 3 inwoners gebruikt geen bestrijdingsmiddelen 

Het gemeentebestuur vroeg zich af hoe haar inwoners hier nu mee omgaan. De dienst Milieu, Natuur en Landbouw deed een bevraging en kreeg 103 antwoorden binnen. Hieruit blijkt dat 91% van de deelnemers bewust is van het feit dat het gebruik van bepaalde pesticiden verboden is voor de niet-professionele gebruiker. Maar slechts 33% van de deelnemers geeft aan geen producten meer te gebruiken. Vervolgens gebeurde er een bevraging bij de tuinaannemers. 76% pakt de tuinproblemen bij hun klanten aan met chemische bestrijdingsmiddelen. Meestal is dit op uitdrukkelijke vraag van de klant.   

Natuurlijke mini-drones in de strijd tegen pesticiden   

Sinds 2014 vliegen er tot 500.000 honingbijen als mini-drones rond in Knokke-Heist. Zij werken mee aan een wetenschappelijk onderzoek dat wordt geleid door Bee-o-Diversity. 3 maal per jaar wordt stuifmeel uit hun kasten geanalyseerd op meer dan 500 parameters. Zo weet het gemeentebestuur welk stuifmeel ze verzamelen, welke zware metalen ze meebrengen en welke pesticiden er gebruikt worden in onze gemeente. Het aantal en de soorten pesticiden die ze binnen brengen variëren. In 2016 waren dat 13 soorten, in 2017 12, in 2018 7 en in 2019 was er terug een stijging naar 10 soorten. Sommige zijn in geringe hoeveelheid, andere overschrijden ruimschoots de toegelaten norm en nog andere zijn helemaal verboden stoffen.  

Pesticiden en gezondheid van mens en milieu  

Het is onthutsend vast te stellen hoe vanzelfsprekend het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen nog steeds is voor veel mensen. Het gebruik is dusdanig ingeburgerd, dat zelden nagedacht wordt over de negatieve gevolgen ervan of over de alternatieven. Ze bedreigen ons leefmilieu en de gezondheid van elk van ons. 6 jaar wetenschappelijk onderzoek in onze gemeente maakt duidelijk dat we nog een stapje verder moeten gaan.   

Knokke-Heist, gifvrij   

Het gemeentebestuur heeft bij opmaak van haar meerjarenplan 2020-2025 vastgelegd dat het grote stappen wil zetten om de biodiversiteit sterk te verhogen. Dit wil de gemeente doen door het pesticidenverbruik sterk te verminderen en zich verder in te zetten als bijvriendelijke gemeente. Via de gemeentelijke politieverordening is vanaf 1 januari 2021 het gebruik van pesticiden verboden, met uitzondering van de professionele land –en tuinbouw. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk met toestemming van de burgemeester.  

Voor meer info: dienst Milieu, Natuur & landbouw – T 050 630 198 - milieu@knokke-heist.be 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter