Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Realisatie nieuw fietspad tussen de Westkapellestraat en Heulebrug

De gemeenteraad heeft op donderdag 17 december 2020 het plan om een fietspad te realiseren tussen de Westkapellestraat en de woonwijk Heulebrug principieel goedgekeurd. Het traject van het fietspad loopt vanaf de Westkapellestraat over de private toegangsweg tot de achterliggende hoeve/manege (Stal Oostenhem) en sluit dan aan op de wegenis van Heulebrug (2de fase). 

Masterplan Fiets 

De gemeente is bezig met de opmaak van een Masterplan Fiets. De doelstelling van dat masterplan is om in functie van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en ook bestaande attractiepolen (bv. sportcentra, verkavelingen, winkelgebieden,...) het fietsen te stimuleren. Door het fietsgebruik te promoten en te investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur, wil de gemeente een oplossing bieden voor de toenemende druk van het autoverkeer op ons verstedelijkt gebied.  

Olifantenpaadjes 

Mogelijke ingrepen om het fietsen te stimuleren is het omvormen van olifantenpaadjes tot duidelijke en kwaliteitsvolle fietspaden om het comfort en verkeersveiligheid van de fietser te verbeteren. Een olifantenpaadje, ook wel “afstekertje” genoemd, is een niet-officieel fiets- of wandelpad dat door gebruikers wordt gecreëerd om zo een stuk van de officiële route te kunnen afsnijden. 

Veilige aansluiting op bestaand fietsnetwerk 

Sinds de aanleg van de wegenis in fase 2 Heulebrug, en de diverse woongelegenheden die daar stap voor stap bewoond worden, fietsen steeds meer bewoners over een stuk grond dat eigendom is van de WVI. Fietsers kunnen zo op een zeer vlotte en verkeersveilige manier de Westkapellestraat/Krommedijk bereiken om op die manier de bestaande fietsinfrastructuur te volgen richting Westkapelle of Knokke.  

Overdracht van grond door WVI en erfdienstbaarheid van doorgang 

De gemeente wenst deze spontaan ontstane fietsdoorsteek te bestendigen door er een gecombineerd fiets- en wandelpad voor lokaal gebruik van te maken. De WVI verklaarde zich akkoord om de stroken grond gelegen achter Middeldiep en Oostenhem kosteloos over te dragen aan de gemeente. Op de private toegangsweg tot de achterliggende hoeve/manege (Stal Oostenhem) wordt bij notariële akte een eeuwigdurende erfdienstdienbaarheid van doorgang gevestigd. Hierdoor krijgt het pad een meer openbaar karakter.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter