Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kruispunt Pannenstraat – Noordstraat weer open

De proefopstelling voor het creëren van een autoluw volkspleintje in de Heistse volkswijk De Oosthoek is sinds kort verwijderd. Het autoverkeer kan dus voorlopig weer ongehinderd vanuit de Noordstraat richting Pannenstraat rijden. In opdracht van het gemeentebestuur gaat de afdeling Stadsontwikkeling dit project nu verder technisch uitwerken en verfijnen met het oog op een definitieve herinrichting van dit kleine maar complexe kruispunt waar 5 straten op uitkomen.  

Proefopstelling in kader van relanceplan 

In kader van het relanceplan besliste het gemeentebestuur om vanaf 1 juli 2020 een proefopstelling uit te zetten op het kruispunt Noordstraat - Pannenstraat - Moefe. Bedoeling was om de verkeerscirculatie, leefbaarheid en fietsveiligheid te verbeteren op een zeer belangrijke as voor de schoolgaande jeugd en tevens het sluipverkeer doorheen de buik van Heist tegen te gaan. Bijkomstig werd zo ook de ruimte gecreëerd voor een terras voor de aanwezige horecazaak “Den Oosthoek”. Deze proefopstelling zou na evaluatie behouden, bijgestuurd of weggenomen worden.  

 

Kwalitatieve bevraging en verkeerstellingen 

In het kader van deze testfase werden enquêtes met een kwalitatieve bevraging afgenomen en ook kwantitatieve verkeerstellingen uitgevoerd door middel van nul- en nameting. Algemeen stelt de afdeling Stadsontwikkeling vast dat er bij de bevolking draagvlak is voor een ingreep op dit kruispunt om de verkeersveiligheid, zichtbaarheid en fietsveiligheid te verbeteren. Uit de verkeerstellingen blijkt ook dat er toch aanzienlijk minder verkeer doorheen de Pannenstraat wordt gestuurd en het autoverkeer nu eerder via de Knokkestraat verloopt die daarvoor beter uitgerust is. Na onderling overleg tussen de betrokken schepenen, diensten, brandweer en politie blijkt dat deze proefopstelling op vlak van verkeersveiligheid en fietsveiligheid wel degelijk zijn meerwaarde heeft bewezen. De uitwerking van het sfeerpleintje kon echter beter qua beleving en uitstraling. Het ging uiteraard slechts om een proefopstelling die in zeer korte tijd gerealiseerd werd.  

Onderzoek voor grondige heraanleg 

Omdat er momenteel heel wat werken aan de gang zijn in de kern van Heist, heeft het schepencollege beslist om de proefopstelling te verwijderen en het kruispunt opnieuw in zijn oorspronkelijke staat in gebruik te nemen. De afdeling Stadsontwikkeling kreeg wel de opdracht om een grondige heraanleg van het volledige kruispunt te onderzoeken rekening houdend met de opgedane ervaringen in functie van veiligheid voor de zwakke weggebruikers, een vlotte verkeerscirculatie, een kwaliteitsvol openbaar domein met mogelijkheden voor sfeer en beleving en een aangename leefomgeving voor de omwonenden.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter