Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aanleg van infiltratieriolering in de Graaf d’Ursellaan

Op maandag 10 januari 2022 zijn de rioleringswerken in de Graaf d’Ursellaan tussen de Albatrosstraat (vanaf de bank BNP Paribas) en de Parkstraat opgestart. De aannemer breekt eerst de rijweg open om vervolgens de voorbereidingswerken aan te vatten. Pas daarna worden de nieuwe rioleringen geplaatst.

Verkeersmaatregelen
De Graaf d’Ursellaan is volledig afgesloten voor het verkeer. In de zijstraten is er in het doodlopend gedeelte tegenaan de Graaf d’Ursellaan enkel plaatselijk verkeer in de beide rijrichtingen toegelaten. In de Albatrosstraat is in het gedeelte tussen de O.L.-Vrouwstraat en de Zeedijk de rijrichting omgedraaid zodat de O.L.-Vrouwestraat en de Albatrosstraat via de Zeedijk uitgereden kunnen worden. Voetgangers ondervinden slechts een beperkte hinder in de werfzone.

Gescheiden rioleringsstelsel
De bestaande riool voor afval- en regenwater blijft behouden maar zal nog enkel fungeren als DWA (DroogWeerAfvoer)-riool. De aannemer legt een bijkomende RWA (RegenWaterAfvoer)-riool aan zodat er een gescheiden stelsel komt in de Graaf d’Ursellaan. De straatkolken worden afgekoppeld van de bestaande (DWA)-riool en aangesloten op de nieuwe RWA-riool.

Waterdoorlatende infiltratieriolering voor zoetwaterscherm tegen verzilting
Daarenboven is de nieuwe RWA-riool een infiltratieriool die waterpas wordt gelegd. Deze rioolbuizen zijn waterdoorlatend. Dit zorgt ervoor dat het opgevangen regenwater eerst ter plaatse in de zanderige bodem terug kan infiltreren, in plaats van al het kostbare hemelwater meteen af te voeren naar het waterzuiveringsstation of de Izabellavaart. Zo kan de grondwatertafel in droge periodes op peil gehouden worden. Hierdoor wordt een zoetwaterscherm gecreëerd tegen het zout water van de zee waardoor de verzilting van de achterliggende polders wordt tegengegaan. Pas als de nieuwe RWA-infiltratieriool onder druk komt te staan, stort het regenwater over richting Izabellavaart. De nieuwe riolen in de vernieuwde Elizabetlaan zijn ook reeds allemaal infiltratieriolen en uit steekproeven merkt de dienst Openbaar Domein dat dit heel goed functioneert. Er is bijna geen overstort van regenwater, wat impliceert dat het overgrote deel van het regenwater grotendeels langzaam in de bodem infiltreert.

Eenrichtingsverkeer voor meer verblijfskwaliteit en handelsactiviteit

De vernieuwing van de bovenbouw van de Graaf d’Ursellaan past ook binnen de volledige vernieuwing van de doortocht Heist en de gewijzigde verkeerscirculatie. De Graaf d’Ursellaan wordt éénrichtingsverkeer vanaf de ovonde richting Parkstraat. Zo ontstaat er via de Elizabetlaan een logische lus in wijzerzin en is de lokale handel steeds bereikbaar. Daarenboven komt er door deze ingreep ook extra ruimte vrij voor meer verblijfskwaliteit, groen en terrassen.

Timing werkzaamheden Graaf d’Ursellaan

  • Januari tot krokusvakantie: vernieuwen riool en gieten nieuwe betonbaan (beton moet vervolgens nog geruime tijd uitharden vooraleer er verkeer over kan)
  • Krokusvakantie tot Pasen: vernieuwen van de voetpaden en aanleg nieuwe parkeerstrook Graaf d’Ursellaan (voetgangers kunnen dan al over de nieuwe betonbaan wandelen)
  • Vanaf Pasen: opbraak tijdelijke parkeerstroken Elizabetlaan waar er een definitief fietspad wordt aangelegd (zelfde fietspad als reeds aangelegd langsheen Directeur-Generaal Willemspark) en vergroening/ontharding van het openbaar domein.

 

In september 2022 start dan de heraanleg van de Parkstraat, inclusief het inkorten en renoveren van de voetgangerstunnel. De voetgangerstunnel aan de zijde van de Knokkestraat wordt aanzienlijk ingekort in functie van extra pleinvorming. Aan de kant van de Parkstraat wordt de tunnelmond uitgelengd tot aan de Eerste Geniestraat zodat deze tunnel kan opengesteld worden voor fietsers.

Meer gedetailleerde informatie kun je in woord en beeld bekijken op de infopanelen op de Kinkhoorn en uiteraard op https://www.knokke-heist.be/doortocht-heist

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter