Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Openbaar onderzoek RUP Zuidelijke rand Westkapelle

Het openbaar onderzoek over het Ruimtelijk UitvoeringsPlan Zuidelijke rand Westkapelle loopt van 25 februari tot 25 april 2019. Het dossier ligt vanaf maandag 25 februari 2019 ter inzage op de dienst Stadsontwikkeling/Stedenbouw, 1ste verdieping, in het gemeentehuis te Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, alle weekdagen van 9 tot 12 uur. Je kunt het hier al elektronisch raadplegen. Alle bezwaren en opmerkingen dienen voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal te worden bezorgd ter attentie van de GECORO, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist of via gecoro@knokke-heist.be

Woonuitbreidings- en parkgebied

De zuidoostelijke rand van Westkapelle bevindt zich op de grens tussen wonen en polders. Deze rand wordt gekenmerkt door een open gebied aan de grens met de Sluisstraat dat conform het gewestplan staat aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Dit gebied snijdt als het ware in het woonweefsel van Westkapelle-Oost. In dit woonuitbreidingsgebied is een boerderij met aangrenzende landerijen gevestigd. Ten zuiden van de Sluisstraat ligt er volgens het gewestplan parkgebied dat gedeeltelijk wordt ingenomen door een tuinbouwbedrijf. De rest van het parkgebied zijn weiden en akkers.

Handelszone Schapenbrug

Verder langs de Sluisstraat, ter hoogte van Schapenbrug, bevindt zich een activiteitenconcentratie die bestaat uit een aantal handelszaken, een restaurant en woningen. Deze activiteitenconcentratie functioneert op het niveau van Knokke-Heist. De zonevreemdheid van deze bedrijven legt, ondanks dat ze hier reeds langer gevestigd zijn, een beperking op die maakt dat de functionaliteit en rentabiliteit van de bedrijven of de activiteitenconcentratie niet geoptimaliseerd kunnen worden. Door de opmaak van een aantal bovenlokale planningsprocessen zoals GRUP Zwinpolders, Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, PRUP herziening afbakeningslijn van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, het Signaalgebied Hoeve Kalvekete en de opties genomen in het GRS werden de mogelijkheden / randvoorwaarden van deze locaties beïnvloed en scherper gesteld.

Toekomstgerichte mogelijkheden

Dit RUP heeft de bedoeling om voor deze specifieke locaties, gelegen aan de zuidoostelijke rand van Westkapelle, toekomstgerichte mogelijkheden te scheppen die verenigbaar zijn met het gebied waar ze zich bevinden.Voor de meeste van de locaties betreft het een bestendiging van de reeds aanwezige functie, met een functionele uitbreiding. De reden voor de opmaak van het RUP kan teruggebracht worden tot volgende punten:

  • De constructies en de functies zijn alle zonevreemd gelegen. Dit RUP zorgt er voor dat deze zone-eigen worden gemaakt
  • De mogelijkheid tot het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied te bevriezen (tot na realisatie van Heulebrug, Duinenwater en Keuvelwijk)
  • De aanwezige landbouw, gelegen in woonuitbreidingsgebied en parkgebied, bestendigen en zone-eigen maken. Het plangebied bestaat uit 2 delen: het noordelijke deel is het woonuitbreidingsgebied (WUG) dat ten noorden wordt begrensd door de Sacramentstraat/Monnikendreef, ten oosten door de Koekoekstraat en ten zuiden door de Sluisstraat
  • Het 2de deel, ten zuiden van de Sluisstraat, is het parkgebied. Ten oosten is de grens de Natiënlaan en ten zuiden de Dudzelestraat
  • De site ligt in het zuiden van de gemeente, ten zuiden van Westkapelle –Oost, op de rand van de polders

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter