Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omschrijving

Een bestuurderpas wordt aangevraagd door elke natuurlijke persoon die een voertuig bestuurt waarmee diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer worden verricht.

Voorwaarden

De bestuurder dient de bestuurderspas op te halen ten laatste drie maanden na de toekenning ervan, op straffe van verval van de bestuurderspas.

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert, dient op elk moment in het bezit te zijn van een bestuurderspas.

De pas is persoonlijk en onoverdraagbaar. De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht te melden, via een beveiligde zending (aangetekende brief, of e-mail met ontvangstmelding):

  • elke wijziging van domicilie: binnen een termijn van tien dagen nadat de situatie zich voordoet,;
  • elke veroordeling: binnen tien dagen na het voorval, van elke in kracht van gewijsde gegane hierna opgesomde strafrechtelijke veroordeling in België of in het buitenland, door het overleggen van een kopie daarvan: een criminele straf, al dan niet uitstel; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien jaar; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar; correctionele of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstel, gedurende de laatste drie jaar; meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de tweede, derde of vierde graad; meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.;
  • verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten: binnen 24 uur na het voorval,

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 28, dat minder dan drie maanden oud is.

Bedrag

Het afleveren van de bestuurderspas geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 20 EUR.

Bij te voegen bewijsstukken

  • Een kopie van uw identiteitskaart Een uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 28, dat minder dan 3 maanden oud is.
  • Een bewijs dat u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat het resultaat van een taaltest of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs
  • Als u een buitenlandse staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België
  • Als u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren
  • Een rijbewijs met geldige medische keuring.