Knokke-Heist bezoeken als toerist?

AFGELAST Filosofie: Joris Capenberghs - Hoe en waarom van canonvorming
Lezing of congres

De nieuwe Vlaamse regering zette onlangs het canonbegrip weer op de politieke en cul¬tu-rele agenda. Al in 2005 adviseerde de Onderwijsraad in Nederland de invoering van een nieuwe, eigentijdse ca¬non. Uit angst voor ‘cultuurverval’ en het verlies van de ‘na¬tio¬nale identiteit’ wil ze aan ‘nieuwkomers en de jeugd van tegen¬woordig’ een ‘richt¬snoer’ mee¬ge-ven ‘dat de elemen¬ten van cultuur en geschiedenis bevat’.
De term ‘canon’ is een etymologisch, historisch én ideologisch geladen begrip. Toch lijkt elke generatie behoefte te hebben aan grote cultuurhistorische en artistieke syntheses waarin historici en cultuurmakers impliciet vast¬leggen welke werken en feiten duurzaam zijn en verdienen om bewaard te worden. Elke canon is echter voor¬lo¬pig en aanpasbaar: zodra een canon af is, wordt hij door de actualiteit achterhaald.
Is de canon dan een voorbijgestreefd concept? Is een canon een objectief óf een inter-subjectief gegeven? Kan een canon het erfgoed van een gemeenschap levendig houden en helpen te bewaren? Maken Godfried van Bouillon en Guido Gezelle nog een kans in een geactualiseerde ‘Vlaamse canon’? Wordt die be¬dreigd door populisme en toene-mende com¬mercialisering?

In deze lezing banen we ons een weg door enkele gangbare westerse canons – historisch, lite¬rair, artistiek, religieus… – en trachten door te dringen tot en¬kele principes die aan de basis liggen van (niet langer) gedeelde refe¬rentiekaders en repertoirevorming in de culturele en politieke wereld. Om dan – van bin¬nenuit, vanuit het creatieve proces en specifieke maatschappe¬lijke contex¬ten – na te gaan wat de zin (of onzin) is van de notie en de op¬bouw van nieuwe, alternatieve canons.

De lezing is opgevat als een open college. Het bevat twee delen, een theoretische in-leiding (‘s ochtends), alsook een bevra¬ging aan de hand van concrete voorbeelden en een voorstel tot een nieuwe aanpak (na¬mid¬dag).
Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en antropoloog. Hij beweegt zich – als wande¬laar, publicist, vertaler en tentoonstellingscurator – op het snijvlak van landschappen, erf¬goed, artistieke expressie en natuurbele¬ving. Hij is o.a. docent bij Amarant, Vorming¬plus en Davidsfonds Acade¬mie, en begeleidt overal te lande enkele ‘filosofische salons’. Onlangs vertaalde hij het literaire essay Ode aan het wandelen van de Franse antropo¬loog David Le Breton.

Verder lezen
Wanneer
10 tot 16 uur
Waar

Cultuurcentrum Scharpoord
Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
België

Wegbeschrijving
Prijs
€ 25
KH Uitpas: 20,00
Standaardprijs: 25,00
Organisatie
Cultuurcentrum Knokke-Heist
Leeftijd
Volwassenen (18+)

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter