Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Lid worden en huisregels

Omschrijving

In de openbare bibliotheek kun je boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.

Jongeren jonger dan 12 jaar kunnen enkel gebruikmaken van de jeugdafdeling, van de leeszaal en de jeugdmediatheek.

Vanaf 12 jaar kun je gebruikmaken van alle afdelingen: jeugdafdeling, volwassenenafdeling, mediatheek en de leeszaal.

Voorwaarden: 

Om lid te worden van de bibliotheek wordt op vertoon van je identiteitskaart een lidmaatschap aangemaakt.

Iedereen kan lid worden in de bibliotheek in Knokke-Heist.

Meebrengen: 

Identiteitskaart of lidkaart

Bedrag: 

Vanaf 18 jaar betaal je € 5 inschrijvingsgeld per jaar (12 maanden). Senioren (55+) en houders van een studentenpas of Uitpas (Knokke-Heist) betalen € 2,50 lidgeld per jaar.

Artikel 1 : Definitie

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Knokke-Heist is een basisvoorziening waar elke burger terechtkan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Artikel 2 Openingsuren

De dagen en uren van opening van de Hoofdbibliotheek:

Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad, 8300 Knokke-Heist. T bibliotheek: 050 630 400 - T leeszaal 050 630 407

maandag van 10 tot 19 uur
dinsdag van 10 tot 19 uur
woensdag van 10 tot 19 uur
donderdag van 10 tot 19 uur
vrijdag van 10 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 17 uur

Enkel wie 10 minuten voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig is, kan aanspraak maken op bediening.

 

De dagen en uren van opening van het filiaal Heist:

De Buze, Kerkstraat 32, 8301 Knokke-Heist - T 050 519 871

dinsdag van 9 tot 12 uur
woensdag van 16 tot 19 uur
vrijdag van 16 tot 19 uur
zaterdag van 9 tot 12 uur

 

De dagen en uren van opening van de uitleenpost Westkapelle:

Dorpsstraat 60, 8300  Knokke-Heist - T 050 609 156

dinsdag van 14 tot 19 uur

Artikel 3 : Inschrijving

Vanaf 18 jaar betaal je 5 euro inschrijvingsgeld per jaar (12 maanden). Senioren (55+) en houders van een studentenpas of Uitpas (Knokke-Heist) betalen 2,50 euro lidgeld per jaar.

Je wordt enkel ingeschreven als je je identiteitsbewijs voorlegt.

Jongeren jonger dan 12 jaar kunnen enkel gebruikmaken van de jeugdafdeling, van de leeszaal en de jeugdmediatheek.

Vanaf 12 jaar kun je gebruikmaken van alle afdelingen: jeugdafdeling, volwassenenafdeling, mediatheek en de leeszaal.

Artikel 4 : Uitleentermijn

De uitleentermijnen van alle materialen (met uitzondering van dvd’s en games) bedraagt 28 dagen. Deze termijn kan maximaal twee keer met 28 dagen worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een andere gebruiker werden aangevraagd of gereserveerd.

Dvd’s en games (met uitzondering van taal- en trainingscursussen) kunnen maximum zeven dagen worden ontleend. Deze termijn kan maximaal twee keer met zeven dagen worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een andere gebruiker werden aangevraagd of gereserveerd.

Het aantal werken dat tegelijkertijd door één lener kan uitgeleend worden is beperkt tot 10 boeken en/of tijdschriften, 10 stripverhalen, 10 partituren, 10 cd’s, 10 dvd’s, 5 games en 10 luisterboeken en/of daisyboeken, met een absoluut maximum van 25 materialen.

Artikel 5 : Leen- en maningsgeld

Het ontlenen van bibliotheekmaterialen uit de eigen collectie is kosteloos. Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt vanaf de negenentwintigste dag (voor dvd’s en games vanaf de achtste dag) 0,20 euro per werk per dag.

Het maningsgeld verjaart niet.

De kosten voor het verzenden van de maningsbrief via de post vallen ten laste van de lener.

Leners die ouder zijn dan 12 jaar kunnen ervoor kiezen om de eerste en tweede maningsbrief via mail te ontvangen. Indien de brief via e-mail verzonden wordt zijn er geen portkosten.

Voor de verzending van de derde aanmaningsbrief wordt een administratieve kost van 5 euro (inclusief portkosten) aangerekend.

Het raadplegen van de materialen in de bibliotheek zelf is gratis.

Artikel 6 : Verantwoordelijkheid van de lener/bezoeker

E-mail- en adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

De lener houdt zich aan de grondwaarden van de democratische samenleving en zijn bestaande wetgeving waaronder de wetgeving op auteursrechten en de wetgeving op het maken van fotokopieën. De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele misbruiken.

De uitleningen zijn persoonlijk en de lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende werken. Het ontleende mag niet verder worden uitgeleend. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden.

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

In de leeszaal van de hoofdbibliotheek en de filialen mag de lezer de studieatmosfeer niet storen. De referentiewerken, de dagbladen en tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Het oneigenlijke gebruik van internet (bv. gebruik voor illegale, commerciële of propagandadoeleinden) in de bibliotheek is verboden. De aangeboden apparatuur en software mag niet worden ontregeld of gewijzigd.

Artikel 7 : Dienstverlening

De lener kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Werken of materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen de kostprijs van 1 euro.  Gereserveerde werken blijven maximaal 8 dagen ter beschikking vanaf de verzendingsdatum van de verwittiging.

Werken en tijdschriftartikels die niet in de collectie zijn opgenomen, kunnen aangevraagd worden via het interbibliothecair leenverkeer tegen de kostprijs van 1 euro. Eventuele bijkomende kosten vallen ten laste van de aanvrager.

In de leeszaal kan men gebruikmaken van de fotokopieermachine. Wanneer men gebruikmaakt van een magnetische kaart betaalt men 0,08 euro per fotokopie. Anderen betalen 0,10 euro per fotokopie.

De bezoeker kan uitprints maken van digitaal opgeslagen informatie (bv. de publiekscatalogus en informatie verkregen via Internet). Per pagina kost een uitprint 0,10 euro.

De bibliotheekbezoeker kan in de leeszaal gebruikmaken van de aangeboden pc-toepassingen (bv. internet, tekstverwerking ...).

Artikel 8: Privacy

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die de bibliotheek van haar leden bijhoudt. Indien de bibliotheekbezoeker wenst kennis te nemen van die gegevens en die wenst te controleren, kan hij dit aanvragen bij het bibliotheekpersoneel.

Artikel 9

Door zich in te schrijven in de Openbare Bibliotheek verklaart de lener zich akkoord met dit reglement dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris of het bestuur geregeld. Leners die het dienstreglement overtreden, kunnen op voorstel van de bibliothecaris door het beheersorgaan worden uitgesloten.