Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Definitief onteigeningsbesluit stadsrandbos

Bij beslissing van 24 augustus 2022 wordt het definitieve onteigeningsbesluit vastgesteld met het oog op het verwerven van percelen voor de realisatie van het stadsrandbos van de gemeente Knokke-Heist. De gemeenteraad keurt aldus de motivering inzake het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak, zoals uiteengezet in voormeld gemeenteraadbesluit, alsmede de projectnota, het onteigeningsplan en het verslag van openbaar onderzoek definitief goed en besluit aldus om over te gaan tot onteigening voor het algemeen nut van de percelen vermeld in het gemeenteraadbesluit van 24 augustus 2022 en zoals vervat in het bijhorende onteigeningsplan.

De bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zijn op deze onteigening van toepassing.

Iedere belanghebbende kan tegen het definitieve onteigeningsbesluit via beveiligde zending beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dit binnen een termijn van 45 dagen, dewelke ingaat de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit, voor zij aan wie het besluit wordt betekend, of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, voor alle anderen.