Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Vernieuwing doortocht Heist

Binnenkort start de grondige vernieuwing van de doortocht door de deelgemeente Heist. Op deze website vind je alle informatie over deze grote infrastructuurwerken. Bij de FAQ vind je een antwoord op de meest gestelde vragen. Heb je toch nog een vraag? Stuur dan een e-mail naar openbaar.domein@knokke-heist.be.

Algemene visie

Waarom willen we de Elizabetlaan herinrichten?

De bedoeling van het project is vooral het centrum van Heist dichter bij het noordelijk gelegen kustgedeelte te brengen. De nieuwe situatie zal er voor zorgen dat het centrum veel meer aansluiting vindt bij de toeristische zone langs de dijk en beide zullen elkaar versterken.

Het gemeentebestuur werkte samen met een studiebureau een concept uit waarbij de Elizabetlaan van 2X2 naar 2X1 rijstrook wordt omgevormd. Deze zogenaamde downgrading en het afstemmen van de verschillende verkeersstromen op elkaar moet het groene karakter van de laan versterken. Doordat je een rijstrook minder hebt, is er veel meer vrije ruimte die kan dienen voor fiets- en voetpaden, terrassen en groenaanplanting. De nieuwe opgewaardeerde Elizabetlaan zal dus een identiteitsvolle verblijfsruimte zijn met veel aandacht voor langzaam verkeer.

Kwaliteitsvolle publieke ruimte met aantrekkelijke pleinen

Vandaag is de Elizabetlaan hoofdzakelijk een geasfalteerde verkeersruimte. Langs de straten staan hoge, weinig identiteitsvolle appartementsgebouwen die uitstraling missen om de ruimte van de Elizabetlaan karakter te geven. Ook de pleinen zijn weinig aantrekkelijk.Hierdoor is de laan momenteel geen plaats waar je als voetganger graag vertoeft. Om uit te groeien tot een centraal gelegen bindend element tussen de verschillende stadsdelen is er nood aan een kwaliteitsvolle publieke ruimte. Door de aanleg van een nieuwe esplanade, een landschapstuin, bomenclusters en nieuwe pleinruimtes worden hoogwaardige identiteitsvolle ruimtes gecreëerd met telkens een eigen karakter.Opvallende, identiteitsvolle constructies op deze pleinen moeten de aandacht van de bezoekers trekken. Zo wordt op het Vissershuldeplein een luifel (herinterpretatie voormalige paravangconstructie) geplaatst die het vissersmonument terug tot zijn recht laat komen. Op het Heldenplein komt een groot stedelijk dak, dat o.a. beschutting biedt bij grootschalige evenementen waardoor ze ook bij slecht weer kunnen plaatsvinden.

Een samenspel van promenades

Er komen nieuwe promenades (brede wandelwegen) die samen met de zeedijk een aangename publieke ruimte vormen. Het vernieuwde Vissershuldeplein en Heldenplein zullen de esplanade mooi met de zeedijk verbinden. Via de nieuwe pleinen ten noorden en ten zuiden van de tunnel Parkstraat wordt de esplanade dan weer gelinkt aan de nieuwe groene parkpromenade langs de Knokkestraat. Deze brede wandelwegen zullen zowel voor de inwoners als toeristen een aangename route zijn tussen de wijken en het centrum.

Mobiliteit

Meer voetgangersruimte en beter oversteken

Door de gewestweg N34 naar de zuidkant van de tramsporen te brengen tussen Heldenplein en Heistlaan, vergroot de ruimte voor voetgangers en fietsers. Tussen de twee pleinen komt een nieuwe esplanade, met een brede strook voor voetgangers. Bij de herinrichting van het Heldenplein en Vissershuldeplein is er meer ruimte om te wandelen en te verpozen. Ook de esplanade langs de Graaf d’Ursellaan verbreedt. Zo vormen de zeedijk, de pleinen en de esplanade één grote voetgangerszone.Tussen De Bolle en het Heldenplein, komt een nieuwe stukje voetgangersgebied. Het eerste stukje Kursaalstraat wordt autovrij. De wagens rijden dan (vanaf de Elizabetlaan) via de Knokkestraat naar de Kursaalstraat. Over de Elizabetlaan en de Knokkestraat zijn veel oversteken voorzien om de wandelroutes kort en efficiënt te houden. De twee voetgangerstunnels krijgen meer licht, ruime trappen en zachtere hellingen.Langs de Knokkestraat, in de landschapstuin, komt een wandelpromenade en een netwerk van kleine paadjes.

Fietssnelwegen en - oversteken

Langs de noordzijde van de Elizabetlaan, aan de dijk-kant van Heist, wordt de fietssnelweg F34 gerealiseerd. Tussen het Visserhuldeplein en Graaf d’Ursellaan rijden de fietsers gemengd met de wagens op de esplanade. Richting Zeebrugge en richting Knokke, vanaf de Graaf d’Ursellaan en langs het Willemspark is de fietssnelweg een tweerichtingsfietspad van 3 meter breed in comfortabel asfalt.Aan de zuidzijde, aan de centrumkant van Heist, loopt een fietsverbinding van de Heistlaan tot de Krommedijk. De route verloopt via de Vlamingstraat, De Bolle of de Elizabetlaan en de Knokkestraat. Deze route heeft verschillende vormen aan, zoals fietspaden, gemengd fietsverkeer door voetgangersgebied, zone 30 en zone 50 én het pad in de landschapstuin.Er zijn vier fietsoversteken over de trambedding op de Elizabetlaan tussen de dijk en de buik van Heist: aan de Heistlaan, aan de Kursaalstraat, in het verlengde van de Polderstraat en de Krommedijk. Ook via de vernieuwde voetgangerstunnels kunnen fietsers met de fiets aan de hand oversteken.

De Kusttram blijft behouden

Wie aankomt met het openbaar vervoer zal onmiddellijk de nieuwe identiteit van Heist ontdekken. De tramhaltes worden verplaatst naar de pleinen. Hierdoor zullen ze uitgroeien tot aangename, identiteitsvolle toegangspoorten van Heist.

De kusttram blijft in zijn huidige positie behouden waardoor er steeds een zekere barrièrewerking blijft bestaan. Het is belangrijk voor de veiligheid dat de oversteekplaatsen op weldoordachte locaties komen. In het plan zijn veel goed uitgeruste oversteekmogelijkheden voorzien. Die zijn strategisch gekozen, zodat belangrijke langzame verkeersroutes aan beide zijden van de Elizabetlaan worden gelinkt.

Aan de Chalet Suisse komt er een nieuwe tramhalte. De halte verknoopt ook met de nieuwe Bushalte Pannestraat met buslijn 3 Knokke- Ramskapelle. Bushaltes Polderstraat en Dijk verdwijnen. Halte Olvo verschuift maar blijft in de Knokkestraat.

Pleinen

De heraanleg van de doortocht van de Elizabetlaan door Heist omvat twee historische pleinen. Het Vissershuldeplein en het Heldenplein worden ontworpen als twee complementaire pleinen. Voor het Vissershuldeplein wordt er ingezet op het creëren van een markante, ingetogen, beschutte verblijfsplek georganiseerd rond het historische Vissersmonument. Het Heldenplein wordt heringericht als een flexibele evenementenruimte met verblijfskarakter.

Het nieuwe Vissershuldeplein zal worden omkaderd door een luifelconstructie met een opvallend dak. Dat refereert naar de paravangconstructie die vroeger op deze plek stond. Momenteel ligt er een voetgangerstunnel aan het plein. Die wordt vernieuwd en in het verlengde ervan wordt een nieuwe trappenpartij aangelegd die het plein rechtstreeks met de tunnel zal verbinden.

Het Vissershuldemonument blijft behouden en het plein rondom het monument wordt licht verdiept (45 cm) aangelegd. Op die manier ontstaat er rond het plein een zitrand. Door de verlaging van het plein krijgt ook het monument een ruimere nieuwe sokkel, waarop je ook kan zitten. Aan de zijde van het strand zal een transparant windscherm worden geplaatst met zitbanken.

Het nieuwe Heldenplein wordt een plein met veel open ruimte gevoel. De wandelwegen zullen opgaan in het plein en zullen zorgen dat er een vlotte voetgangersverbinding is tussen het centrum en de dijk. Direct langs de gevels van het plein wordt een ruime zone voorbehouden voor overdekte/niet overdekte terrasruimtes, buitenopstelruimte voor winkels en fietsenstallingen.De huidige tramhalte ‘Heldenplein’ wordt opgeschoven richting plein. Op die manier wordt de bereikbaarheid van de halte beter en komt men als reiziger in Heist aan op het Heldenplein.Het plein zelf loopt zachtjes op richting Zeedijk. Hierdoor krijg je een soort tribune aan de zeedijk enerzijds en een uitnodigende trappenpartij aan de zijde van de esplanade anderzijds. Het plein zal dus opnieuw een soort 'put' zijn en het verzonken karakter blijft dus behouden. De zijkanten van het Heldenplein zullen in functie van evenementen toegankelijk zijn voor laad- en losverkeer. Aan de zuidzijde komt een grote luifel, een stedelijk dak. De luifel zorgt voor beschutting tegen zon of regen en maakt het mogelijk om weersonafhankelijk evenementen te organiseren. Het ontwerp van de luifel zal afgestemd worden op het ontwerp van het Vissershuldeplein.

Door de luifel en de tribune zal het vernieuwde Heldenplein ideaal zijn voor evenementen, zoals bv. Kneistival. Voor een kleinschalig straattheaterfestival kan de tribune aan de noordzijde worden ingezet. Onder het stedelijk dak kan bijvoorbeeld ook een overdekte markt worden georganiseerd. Op momenten dat er geen evenementen worden georganiseerd, blijft het plein een aantrekkelijke ruimte door de verschillende plekken met verblijfskarakter. Naast de informele zittreden van de ‘tribune’ en de ‘sokkel’ wordt er ook bijkomende comfortabele zitgelegenheid voorzien.Ter hoogte van de ‘tribune’ wordt de westelijke rand uitgewerkt als een houten zitbank met hoge leuning waar men beschermd tegen de wind kan zitten. Men kijkt uit op het plein waar fonteinen in de vorm van spuitkoppen in de vloer worden voorzien als een extra attractie-element. Bij evenementen kunnen deze eenvoudig worden uitgeschakeld waardoor de ruimte terug volledig beschikbaar wordt voor evenementen.Het oorlogsmonument van het Heldenplein wordt geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. Onder het plein wordt een ondergrondse parking voor 250 wagens voorzien. Zowel aan de zijde van de zeedijk als deze van de esplanade worden er toegangen voor voetgangers van en naar de parking voorzien. Aan de noordzijde wordt de toegang uitgebouwd als een paviljoen dat het plein ook langs de zeedijk markeert. Aan de zuidzijde wordt de toegang ingepast aan de oostelijke zijde van het plein.

Landschapstuin

Tussen de Knokkestraat en ‘t Bosje van Heist wordt de bestaande groene strook opgewaardeerd. De ruimte wordt ingezet om het landschap van het Willemspark te versterken en het groene karakter van deze zones door te trekken tot diep in het stadsweefsel langs de Elizabetlaan.Deze tussenzone wordt gekenmerkt door het bijzondere reliëf van het voormalige dijklichaam. Er komen ook heel wat nieuwe paden waaronder een aantal dwarse oversteken onder en over de Elizabetlaan. Die doorsteken moeten aangename plaatsen worden die voor een vlotte verbinding zorgen tussen het centrum en de dijk.De verschillende plekken worden met elkaar verbonden door een parkpromenade, een continu breed pad parallel aan de Knokkestraat. Het pad wordt geflankeerd door een brede wadi (een kunstmatige glooiing waarin het regenwater kan infiltreren of vertraagd kan worden afgevoerd naar natuurlijke waterlopen) die het water opvangt van zowel het dijklichaam als de Knokkestraat.

Materialen

De gemeente wil voor Heist, via de toekomstige projecten, een duidelijk algemeen kleurenpalet van materialen uit te bouwen dat zich onderscheidt van het centrum te Knokke. Daar waar in het centrum van Knokke de roodtinten in de aanleg van het publieke domein overheersen, wenst men voor Heist een duidelijk eigen identiteit uit te bouwen door het gebruik van oker-beige tinten.Binnen het project Elizabetlaan wordt ook geprobeerd via materialen de eenheid over de hele projectzone te versterken door het inzetten van verschillende tinten van oker-beige. Zo ontstaat een duidelijk herkenbare ‘stadsvloer’. De pleinen onderscheiden zich van deze algemene ‘stadsvloer’ door het gebruik van meer specifieke kleurtinten en/of materialen.  

Timing

 • Voorbereidende werken Knokkestraat & N. Mengélaan (rioleringswerken en verplaatsen nutsleidingen)
  • Februari 2018 - juni 2019 = Uitgevoerd
 • Definitieve aanleg zone N. Mengélaan
  • September 2019 - december 2019 = Uitgevoerd
 • Aanbesteding 1 (AB1): N34 Elizabetlaan, kruispunt Heistlaan en Vlamingstraat
  • Januari 2020 - juni 2021 = Uitgevoerd
 • Aanbesteding 2 (AB2): Promenade tussen de pleinen, noordzijde Elizabetlaan tussen Vissershuldeplein en gemeentegrens (excl. Vissershuldeplein), Graaf d'Ursellaan en landschapspark (ten oosten van de Rampe)
  • September 2021 - juni 2022
  • November 2021 - december 2021: Vuurtorenstraat
 • Aanbesteding 3 (AB3): Knokkestraat, landschapspark (ten westen van de Rampe), Parkstraat en renovatie en aanpassing voetgangerstunnel Parkstraat
  • September 2022 - dec 2023
 • Aanbesteding 4 (AB4): Vissershuldeplein en openbaar domein rondom de Heldentorens
  • vanaf 2024
 • Aanbesteding 5 (AB5): Heldenplein
  • na 2024
 • Bouw Heldentorens
  • September 2020 - september 2023

Vragen

Heb je een specifieke vraag en vind je het antwoord niet terug in onze lijst met meest gestelde vragen hieronder (FAQ)? Mail dan naar openbaar.domein@knokke-heist.be en we bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.

FAQ

Zal het Kneistival nog kunnen plaatsvinden op het Heldenplein?

Ja! Door de luifel en de tribune zal het vernieuwde Heldenplein zelfs ideaal zijn voor evenementen, zoals bv. Kneistival.

Verkeerscirculatie en bereikbaarheid van straten tijdens de werken?

Concrete vragen rond bereikbaarheid tijdens de werken zal pas duidelijk worden naarmate de aanbestedingsprocedure vordert, en zullen dan ook daarna binnen de praktische organisatie van de werf gecommuniceerd worden.

Verkeerscirculatie en bereikbaarheid van straten na de werken?

Op basis van het ontwerp kunt u zien dat een aantal doorsteken voor het autoverkeer geknipt worden in functie van leefbaarheid en verkeersveiligheid. De nieuw aan te leggen ovonde zal in de toekomst het autoverkeer in die zin vlot en veilig verdelen.
De circulatie in de ruimere omgeving zal waar nodig herbekeken worden in functie van het project 'Doortocht Heist' om ten allen tijde de vlotte bereikbaarheid en toegankelijkheid van privé-eigendommen te garanderen.

Waar kan men parkeren en waar zijn er laad- en loszones?

Het parkeerbeleid op grotere schaal van Heist blijft ongewijzigd, het parkeerregime blijft dus van kracht zoals vandaag in uw straat van toepassing.
Wat laad- en loszones en kort parkeren betreft, zal deze oefening nog gemaakt worden in functie van de aanwezige handel en hun noden.

Wat met de parking op de Knokkestraat?

De parking op de Knokkestraat (met 80 parkeerplaatsen) zal verdwijnen en wordt vervangen door een nieuwe ondergrondse rotatieve parking van 250 plaatsen onder het Heldenplein.
De nieuwe ondergrondse parking onder de Heldentorens zal privé gebruikt worden.

Wat met de groenzone in de Knokkestraat?

Het park langsheen de Knokkestraat wordt vanaf de Moefe tot aan de Krommedijk ook volledig heringericht als landschapstuin. Dit staat ook duidelijk op het volledige overzichtsplan dat uithangt in het bureau van Toerisme in Heist.
Binnen die omgeving/landschapstuin wordt de huidige tunnelmond (ter hoogte van de Ijzerstraat) ingekort teneinde de toegankelijkheid te verbeteren en het gebruik ervan te stimuleren. De ingang naar de tunnel wordt als het ware opengetrokken. Tussen de Steentraat en de Onderwijsstraat wordt er gewerkt met een flauwe helling en een trappenpartij die aansluit op de voetgangersoversteek over de tramsporen. Daar wordt die zone dus volledig vlak getrokken en groen uitgewerkt, uiteraard met de nodige profilering van het landschap om het hoogteverschil op te vangen.

Hoe dicht ligt de autorijbaan tegen de appartementen in de Nicolas Mengélaan?

Het dwarsprofiel langs de Nicolas Mengélaan is als volgt:
- voetpad 2,5 meter
- fietspad 1,75 meter
- parkeerstrook 2 meter
- rijweg 6,10 meter
- en vervolgens een strook grasdallen tot tegen de trambedding.
Het fietspad komt dus te liggen tussen voetpad en parkeerstrook. Tussen de gevels en de rijweg zit nog het voetpad, het fietspad en de parkeerstrook wat in zijn totaliteit op circa 6,25 meter komt.

Wat met De Rampe?

De Rampe zal volledig gesupprimeerd worden. Deze wordt geknipt voor autoverkeer. Ook de doorsteek over de trambedding ter hoogte van de Parkstraat wordt gesloten. De ontsluiting voor het autoverkeer naar en van de Elizabetlaan wordt verlegd naar drie centrale schakelpunten, namelijk de rotonde aan de Heistlaan, de ovonde ter hoogte van de Noordstraat en het verkeerslichtengeregeld kruispunt aan de Krommedijk. Voor fietsers en wandelaars is echter wel nog een fietsdoorsteek voorzien vanaf de Knokkestraat/Polderstraat tot aan de tramoversteek aan de Elizabetlaan. Daarnaast blijven natuurlijk ook de huidige voetgangerstunnels behouden. De tunnelmonden van de voetgangerstunnels zullen opengetrokken en ingekort worden zodat de tunnels korter worden. Ook de hellingsgraad van de voetgangerstunnels zullen aangepast worden waar mogelijk.

Hoe hoog is de hoogste toren in de Knokkestraat?

67 meter.