Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20230724) Ontwerp Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB)

De Stad Brugge maakt een Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB) op, zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Op 27 maart 2023 heeft de Gemeenteraad het ontwerp BRB voorlopig vastgesteld. Dit ontwerp BRB is op zijn milieueffecten onderzocht in een ontwerp — Milieueffectenrapport (MER), zoals bepaald in het decreet houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid. Er loopt een openbaar onderzoek over het ontwerp BRB en over het ontwerp MER vanaf 26 april 2023 tot en met 24juli 2023.

Het ontwerp BRB bestaat uit een strategische visie en 5 beleidskaders.

De strategische visie kijkt op lange termijn: 2050. Ze brengt met 5 ambities één verhaal over de stad die Brugge in 2050 wil zijn. De strategische visie duikt niet in detail of in concrete projecten, ze bevat robuuste krachtlijnen die een hele tijd mee kunnen.

De 5 beleidskaders kijken op middellange termijn: 2035. Ze stippelen uit hoe de Stad Brugge het beeld van Brugge 2050 wil waarmaken (in doelstellingen) en wat ze daarvoor gaat doen tegen 2035 (in acties).

Het ontwerp BRB wordt ondersteund door de nota Brugge Vandaag 2022. Dit is een toestandsrapport, dat informatie bevat over trends, kansen en uitdagingen die vandaag relevant zijn in de stad. Het legt de basis om het ruimtelijk beleid te monitoren.

Het ontwer MER beoordeelt de beleidskeuzes in de strategische visie en de 5 beleidskaders van het ontwerp BRB op hun milieueffecten. Door samen met het BRB een MER een Milieueffectenrapport (MER) op te maken, verzekert het stadsbestuur zich ervan dat het de milieueffecten die het BRB kan hebben, integraal meegenomen heeft.

Vanaf 26/04/2023 kan U het ontwerp BRB en het ontwerp MER terugvinden op www.brugge.be/beleidsplanruimte.


U kan uiterlijk op 24 juli 2023 een schriftelijk advies over het ontwerp BRB uitbrengen, zoals bepaald in artikel 44 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen. U kan ook uiterlijk 24 juli reageren op het ontwerp MER, zoals bepaald in het decreet houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Een advies op het ontwerp BRB of een reactie op het ontwerp MER wordt bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

  • VIA E-MAIL: beleidsplanruimte@brugge.be
  • PER POST met een aangetekende zending naar
    • college van burgemeester en schepenen p.a. Cluster Omgeving
    • Team Centrale Administratie en Digitalisering
    • Oostmeers 17, 8000 Brugge
  • AFGEVEN: in het Huis van de Bruggeling, tegen ontvangstbewijs