Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20230702) Kennisgeving van plan-MER Strategisch beleidsplan Kustvisie

Vlaams strategisch beleidsplan Kustvisie

Op 22/12/2017 nam de Vlaamse overheid de startbeslissing om een ‘Kustvisie’ voor de lange termijn te maken, dit in samenwerking met alle betrokken partijen op het terrein. Het project Kustvisie zal de maatschappelijk meest wenselijke maatregelen vastleggen die nodig zijn om onze kust en het achterland ook op lange termijn stapsgewijs te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 3 meter. Zodat ook de kinderen van onze kleinkinderen nog kunnen genieten van onze kust.

Met Kustvisie wil de Vlaamse overheid ook bij een stijgende zeespiegel een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek, voor minstens de komende 100 jaar. Omdat de uitvoering van sommige kustbeschermingsmaatregelen wel 10 tot 20 jaar kan duren, moet hiervoor op tijd de nodige ruimte gereserveerd worden. Daarom maakt de Vlaamse overheid een langetermijnstrategie en een concreet kortetermijnactieplan op. Die worden verankerd in een “strategisch beleidsplan Kustvisie’’.

Op 16/12/2022 nam de Vlaamse regering de beslissing om een Vlaams strategisch beleidsplan Kustvisie op te maken. In dat beleidsplan staan zowel de langetermijnvisie om onze kust te blijven beschermen tegen de stijgende zeespiegel als een korte termijn actieplan 2025-2034 met stappen die we dan al moeten zetten.

plan-MER Vlaams strategisch beleidsplan Kustvisie

Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten ervan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Het opmaken en het voorstellen van deze Kennisgeving zijn de eerste formele stappen in de plan-MER procedure. De Kennisgeving beschrijft kort de opzet en ambities van het strategisch beleidsplan Kustvisie. Het document bestaat uit een Kennisgevingsnota, een Onderzoeksnota (met meer details over het beleidsplan Kustvisie) en beschrijft eveneens een juridische en beleidsmatige context.

Deze Kennisgeving brengt de adviesinstanties op de hoogte van het voornemen om een plan-MER voor het strategisch beleidsplan Kustvisie op te stellen. En het vormt meteen ook de uitnodiging om mee te denken over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, over de effecten die kunnen samenhangen met het plan, en over de manier waarop de effecten bestudeerd zullen worden.

Het strategisch beleidsplan Kustvisie zelf zal verder vorm krijgen, in wisselwerking met het onderzoek naar de milieueffecten, omgevingsanalyse en maatschappelijke kosten-batenstudies. Daarbij houdt de Vlaamse overheid ook rekening met de reacties op de Onderzoeksnota en deze Kennisgeving. De Kennisgeving geeft op hoofdlijnen aan wat zal onderzocht worden in het plan-MER, en hoe dat zal gebeuren. Ze vormt daarbij, samen met de adviezen en inspraak bij dit document, de basis voor richtlijnen die zullen opgesteld worden door het Team Omgevingseffecten (vroegere Team Mer).

Inspraakprocedure

U kunt van 2 mei 2023 tot en met 2 juli 2023 de Kennisgeving (inclusief kennisgevingsnota, onderzoeksnota & juridische en beleidsmatige context) inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De Kennisgeving is te raadplegen

 • via volgende link: https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis6804.pdf
 • op het gemeentehuis van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist
 • bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via www.kustvisie.be of ter plekke bij de afdeling Maritieme Toegang, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende
 • bij het Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage te Brussel (www.omgeving.vlaanderen.be)
 • via het digitaal infomoment op maandag 22 mei om 20u (inschrijven via www.kustvisie.be/schrijf-je-in-voor-de-digitale-infosessie)
 • op de volgende 4 infomarkten telkens van 16.00 tot 20.00 uur:
  • maandag 5 juni 2023: voor de zone De Panne, Koksijde en Nieuwpoort in Atrium van Stadhuis Koksijde (Zeelaan 303, 8670 Koksijde).
  • dinsdag 6 juni 2023: voor de zone Middelkerke, Oostende en Bredene in zaal Fabiola van Thermae Palace (Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende).
  • woensdag 7 juni 2023: voor de zone De Haan, Westende en Blankenberge in de Consciencezaal van het Cultuurcentrum Blankenberge (Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge).
  • donderdag 8 juni 2023: voor de zone Zeebrugge en Knokke in Ravelingen (Koudekerkelaan 33, 8300 Knokke-Heist).
 • tijdens de dialoogtafels voor belangenverenigingen en middenveldorganisaties (de deelnemers worden via mail uitgenodigd).

Opmerkingen kunnen bezorgd worden tot en met 2 juli 2023:

 • via mail naar mer@vlaanderen.be
 • via het digitaal inspraakformulier omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota
 • door ze ter plekke te bezorgen aan het Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage in Brussel
 • door ze met de post te versturen naar of ter plekke te bezorgen aan het Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage in Brussel:
  • Departement Omgeving - Team Omgevingseffecten/MER
  • Plan-MER Kustvisie (PLO297)
  • Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel

Meer info?