Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20230525) Project-MER hervergunning grondwaterwinning AGSO

Hervergunning grondwaterwinning

Voor de hervergunning van de grondwaterwinning gelegen op het golfterrein te Knokke-Heist heeft het Autonome Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf (AGSO) Knokke-Heist verzoek tot scopingsadvies voor het projectmilieueffectrapport (project-MER) laten opstellen.

In het document vindt u een beschrijving van wat precies bestudeerd zal worden in het project-MER en van de manier waarop de studie zal uitgevoerd worden. De grondwaterwinning is gelegen in het westen van de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald centraal in de kustgemeente Knokke-Heist. Het waterproductiecentrum (WPC), waar het water van de winning gezuiverd wordt, is gelegen op de site van AGSO en maakt deel uit van voorliggende studie.

Om de winning te kunnen blijven exploiteren, is een vernieuwing van de bestaande grondwatervergunning (vergunning Knokke-Heist geldig tot 21 april 2025) en het waterproductiecentrum aan de orde. Het op te maken project-MER zal de effecten van de grondwaterwinning en het waterproductiecentrum bestuderen en in kaart brengen.

De grondwaterwinning van AGSO in Knokke-Heist heeft momenteel een vergunning voor het oppompen van maximaal 600.000 m³ per jaar. De vergunning is geldig tot 21 april 2025. Daarnaast werd een vergunning verleend voor het waterproductiecentrum, meer bepaald het infiltreren van bedrijfsafvalwater (40.000 m³/jaar) onder rubriek 54 horende bij een waterwinningsbedrijf tot 21 april 2025.

Doelstelling is het verkrijgen van een voorlopig goedgekeurd project-MER in functie van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de hervergunning van de grondwaterwinning van Knokke-Heist. Het project-MER beschrijft de effecten van de grondwaterwinning en de drinkwaterbehandeling op het milieu en onderzoekt eventuele milieueffectverzachtende maatregelen.

Als onderdeel van (en input voor) het project-MER worden een grondwatermodellering en een ecologische voorspellingsmodellering uitgevoerd. Met behulp hiervan zal de ecologische impact van de grondwaterwinning via modelleringen worden beschreven en geëvalueerd.

Deze aanmelding ligt nu 30 dagen ter inzage bij de gemeenten die fysisch grenzen aan het projectgebied. Dit is voor dit project de gemeente Knokke-Heist. Ook bij de initiatiefnemer en Team Mer (www.mervlaanderen.be) ligt dit document ter inzage. Eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het voorgenomen project-MER kunnen via de gemeente of rechtstreeks aan de bevoegde Vlaamse administratie (Team
Mer) worden bezorgd.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 26/04/2023 t/m 25/05/2023 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

U moet uw reactie uiterlijk op 25/05/2023 bezorgen bij één van bovenstaande contactpunten.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren, namelijk het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. Het is een juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd in overleg met de betrokken instanties.

Een (project-)MER is hierbij een informatief instrument en geen beslissingsinstrument. De beslissing die uiteindelijk zal genomen worden door de bevoegde overheid over de goedkeuring van een project onderworpen aan de m.e.r.-plicht, zal naast de milieueffecten immers ook rekening houden met andere sectoren (sociale, economische en technische belangen) en met openbare inspraak.

Het indienen van de aanmelding is de eerste procedurele stap in de opmaak van een project-MER. In de aanmelding wordt beschreven welk project
de initiatiefnemer voor ogen heeft en hoe de gevolgen voor het milieu van het project zullen worden bestudeerd. De aanmelding geeft dus de blauwdruk aan van het eigenlijke milieueffectrapport, dat op basis van dit dossier en van richtlijnen van de bevoegde administratie (Team Mer) zal opgesteld worden.

Op basis van deze aanmelding met verzoek tot scopingsadvies krijgen het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle betrokken instanties de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, en in het bijzonder over de te bestuderen effecten en de manier waarop deze effecten zullen bestudeerd worden. Deze aanmelding is dan ook te beschouwen als een uitnodiging aan alle betrokkenen om mee te denken over de gewenste inhoud van het project-milieueffectenrapport.

Meer info?