Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20230831) Vaststelling van de sectorale voorwaarden voor windturbines

De Vlaamse Regering stelde op 7 juli 2023 een besluit vast met sectorale milieuvoorwaarden , die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.
Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.
In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

Waarom een plan-MER?

In een arrest van 25 juni 2020 in de zaak C-24/19 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat het besluit dat de sectorale voorwaarden voor windturbines in titel II van het VLAREM (afdeling 5.20.6) invoerde en de omzendbrief RO/2006/02 inzake windturbines (onder voorbehoud van verdere beoordeling van de juridische aard van deze omzendbrief door de Raad voor Vergunningsbetwistingen) plan-m.e.r.-plichtig zijn.

Dit arrest kwam er nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen een aantal prejudiciële vragen had gesteld aan het Europees Hof. De Raad moest zich uitspreken over een beroep dat werd ingesteld tegen de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van 5 windturbines. In dit beroep wordt gesteld dat deze vergunning onwettig is omdat zij gebaseerd is op de vermelde sectorale voorwaarden voor windturbines en de vermelde omzendbrief, en dat die niet verenigbaar zijn met de plan-m.e.r.-richtlijn (2001/42/EG). Voor deze regelgeving had volgens de indieners van het beroep een milieueffectrapportage moeten gebeuren.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de invoering van de sectorale voorwaarden voor windturbines in titel II van het VLAREM een “plan of programma” vormt in de zin van de plan-m.e.r.-richtlijn. Voorafgaand aan de invoering moesten deze sectorale voorwaarden dus aan een milieubeoordeling onderworpen worden.

Wat de omzendbrief betreft, stelt het Hof dat het finaal aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen toekomt om de kenmerken ervan te bepalen en te oordelen of deze omzendbrief al dan niet onder het begrip “plannen en programma’s” valt.

Meer info?