Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gemeentelijke milieu- en natuurraad

De milieuraad is een adviserend orgaan dat, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, het gemeentebestuur adviseert over het gemeentelijk milieu-, natuur- en klimaatbeleid.

Onder gemeentelijk milieu-, natuur- en klimaatbeleid wordt verstaan:

 • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente kunnen voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheden behoren;
 • alle aspecten met betrekking tot het behoud, ontwikkeling en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren;
 • adviseren en aanbevelingen geven op het gemeentelijk klimaat-, energie- en mobiliteitsbeleid;
 • het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten;
 • de samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.

De raad komt 4-6 keer per jaar samen.

O.a. volgende thema's zijn reeds aan bod gekomen:

 • Mobiliteit: trage wegen, kruispunt Lippensplein, strooizout, …
 • Afvalcijfers
 • Landbouwfolies
 • Onkruidbeheer openbaar domein
 • Uitleg en input rond RUPsen (Zwin, Zwinpolder, Zwinbosjes, …)
 • Gastheerschap
 • Streekeigen beplanting
 • Wandelnetwerk
 • Stand van zaken: A11, ZTAR, ZENO
 • Meeuwen
 • Zwaluwen
 • Bijen
 • Vogelafweersysteem
 • Maaibeheer
 • Uitleg polderbestuur + waterhuishouding
 • Uitleg en input rond MERs (verbrandingsoven, …)
 • Wetgeving geluid
 • Locatie vuilnisbakjes
 • Energiemaatregelen (intern + extern): FRGE, groepsaankoop, duurzaam bouwen, energiejacht
 • Toelichting waterzuiveringsstation
 • KIMO: toelichting Plastic soup

Meer info?