Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Infovergadering bouwprojecten Heist - 1 juni 2023

Op 1 juni 2023 vond in Ravelingen een infovergadering plaats over de bouwprojecten in Heist. Kon jij er niet bij zijn? Raadpleeg dan hieronder de presentatie.

infovergadering 1 juni.pdf

Vraag en antwoord

Tijdens de vragenronde kregen we heel wat interessante vragen en bekommernissen. We lijsten het merendeel hier voor jullie op:

 • Hellingen aan spoorweg – komt er een oplossing voor mindervalide mensen?
  • Hellingen zullen voldoen aan de normen voor mindervalide mensen. Ze zullen lang en niet te steil zijn. Gemeente heeft de vraag gesteld om liften te kunnen voorzien maar dit is niet weerhouden door NMBS/Infrabel.
  • Nu de gemeente het stationsgebouw heeft aangekocht, kan de toegankelijkheid voor mindervaliden in orde worden gebracht.

 

 • Komt er aan de zuidkant van de spoorweg thv Noordhinder, waar de weide met schapen is en waar de volkstuintjes werden verplaatst, een parking?
  • Op die plaats zal niet gebouwd worden maar het idee bestaat om er eventueel een parking in te richten om de buurtbewoners (voor vb bewoners Pannestraat, Hendrik Consciencestraat, Westkapellestraat, …) te laten parkeren.

 

 • Voor mensen die rolstoel gebonden zijn, is de toegankelijkheid via deuren van openbare gebouwen een moeilijkheid. Kan er een oplossing voorzien worden?
  • Bij nieuwe projecten ligt de nadruk op rolstoelvriendelijkheid en men moet bij met het aanvragen van de vergunning voldoen aan de normen (integrale toegankelijkheid).
  • Vaak zijn er problemen met aannemers die plannen niet goed uitvoeren. Er is veel controle nodig en vaak ook heruitvoering (vb. openbreken van nieuwe trottoirs)

 

 • Men heeft gehoord dat er gebouwd wordt bij garage Nissan en kerkhof. Waarom niets over gehoord in de presentatie:
  • Op het kerkhof wordt er niet gebouwd
  • Wel op de site van Monbaliu en Nissan
  • 3 bouwlagen + dak zal mogelijkheid zijn op de koppen maar voorlopig nog geen plannen voor ingediend
  • 40% betaalbaar wonen
  • Er zal achteruit gebouwd worden ifv veiligheid kruispunt
  • Domicilieplicht voor betaalbaar wonen wat betekent dat er geen tweede verblijvers komen of gespeculeerd kan worden

 

 • Wat gebeurt er met het oud rusthuis in Westkapelle?
  • Grond van de gemeente
  • In hoofdzaak betaalbaar wonen want gemeente zal bouwheer zijn en moet geen winst maken
  • Veel groen
  • Nog andere oefeningen gemaakt: vb oplossing voor verblijf voor seizoensarbeiders, jobstudenten, …

 

 • Gaat het schooltje aan de Heistlaan (Vuurtoren) weg?
  • School verhuist naar Zeebrugge
  • Project met 4 bouwlagen
  • 80% betaalbaar wonen
 • Wordt er in de 3de fase in Heulebrug een uitweg voorzien om niet alle verkeer langs Bakboord te laten gaan? Worden er ook zebrapaden voorzien want nu zijn er weinig voorzieningen voor zwakke weggebruikers?
  • Best navragen aan Openbaar Domein en Verkeerscommissie. Zij bekijken dit dan en kijken of er aangepast kan worden
  • Er wordt onderzocht of zone 30 in de dorpskernen van Knokke en Heist kan worden ingevoerd
  • Kijken voor een oplossing voor doorgaand verkeer dat er eigenlijk niet moet zijn

 

 • Wordt er enkel betaalbaar wonen voorzien in de deelgemeente Heist? Waarom niet in Knokke, Westkapelle of het Zoute?
  • Betaalbaar Wonen kan ook in Zoute maar projectgrond is weinig realistisch door te hoge grondprijzen
  • Zelfde oefening werd gemaakt in Knokke en in Westkapelle waar ook verschillende sites in kaart werden gebracht.

 

 • Wat gebeurt met het stuk Noordstraat (gebruikt als werf voor de Heldentoren – vroeger chirolokalen) – Wat gebeurt met site het Anker?
  • Anker: bestaande volume met 100% betaalbaar wonen want grond gemeente
  • Kasteeltje is beschermd monument maar men kijkt om er een publieke functie in onder te brengen
  • 2 à 3 bouwlagen met 40% BW
  • Parkje rond de site Kasteeltje
  • Nog geen concrete plannen
  • Gepaste tijde infovergadering

 

 • Hoe wordt er gecontroleerd dat tweede verblijvers de entiteiten voor betaalbaar wonen niet kunnen kopen?
 • Domicilieplicht wordt gecontroleerd door politie (wijkagent)
 • Belangrijk dat sociaal weefsel ook in werking treedt en dat mensen melden als er gebruik is voor tweede verblijf
 • Mensen die aankopen worden gecheckt of ze tot de doelgroep behoren door de dienst Wonen: geen eigendom en ook inkomen wordt gecontroleerd

 

 • Wat gebeurt met de site Lidl langs de Knokkestraat?
  • In de buurt werd een verkaveling goedgekeurd voor 4-5 rijwoningen, men dacht dat Lidl daar ook woningen zou willen voorzien
  • Lidl zal blijkbaar blijven

 

 • Hoeveel bouwlagen komen er op de site Hubo:   
  • Belangrijk dat er genoeg bouwlagen mogen gebouwd worden want anders gaat de projectontwikkelaar ook niet mee in een project waar 40% betaalbaar wonen moet gecreëerd worden. Het gevaar bestaat dan dat de sites leeg blijven of verkrotten (vb Snooker Knokke waarbij discussie is met eigenaar die niet wil bouwen of waarmee de gemeente geen overeenkomst kan vinden)
  • Hoeveel bouwlagen er juist zullen komen, moet nog verder onderzocht worden. Het resultaat van het onderzoek zal gepubliceerd worden maar het zullen er geen 8 zijn en we gaan ook niet naar –3!

 

 • Site Kasteeltje is gelukkig geklasseerd – ideaal moment voor meer groen in centrum – vraag om open grond te houden in de kernen
  • Ok Kasteeltje blijft want is geklasseerd en er komt een parkje rond maar wat met de rest van de bouwgrond gebeurt dat weten we niet. De gemeente is geen eigenaar van deze gronden net zoals bij de site Heistlaan (boer Desmet).

 

 • Komt er een rotonde aan hoek Westkapellestraat - Consciencestraat en wanneer zwaar verkeer weg uit dorpskernen?
  • Men probeert grote vrachtwagens te weren en te vragen te leveren met kleinere bestelwagens
  • Er komt geen rotonde aan dat punt

 

 • BW 40% maar hoe is de timing t.o.v. 60% vrije verkoop – hoe tweede verblijvers weren?
  • De timing wordt beslist door de bouwheer. Moeilijk om in te grijpen want de grond/het project is niet van ons

 

 • Wat gebeurt met oud gebouw van Financiën aan Scharpoord?
  • Is geen eigendom van de gemeente
  • Maar gemeente is er mee bezig en onderhandelt met eigenaar

 

 • Op de site Hubo – Aldi kan je op het plan woningblokken zien op plaatsen waar huizen reeds zijn opgekocht. Waarom niet opleggen dat er eengezinswoningen moeten gebouwd worden ipv hoogbouw?
  • Woningen zijn niet winstgevend voor projectontwikkelaar als men ze niet zou verkopen aan heel hoge verkoopprijzen. Op die manier zou betaalbaar wonen ook niet mogelijk zijn

 

 • Mensen twijfelen of betaalbare prijzen wel betaalbaar zijn en of onze jeugd wel betaalbaar zal aankopen:
  • We zoeken voor ieders portefeuille een oplossing met andere woonvormen
  • Dit probleem stelt zich niet niet enkel in KH maar ook in Leuven, Gent, ….

 

 • Jeugdsite is een top idee maar hopelijk wordt er geen 10 jaar gewacht voor de realisatie zodat we de jeugd hier kunnen houden voor activiteiten
  • Voor de jeugdsite moet er niet gewacht worden op het RUP
  • Er wordt begonnen in 2025 met bouwwerken

 

 • In de Bondgenotenlaan zullen volgens het nieuwe RUP 4 bouwlagen mogelijk zijn. Wat met de vele auto’s die hierdoor zullen bijkomen. Er zijn nu al veel problemen met de doorgang in zijstraten…
  • Er komt inderdaad veel bij met ook jeugdsite, site Heistlaan, ….. Mobiliteit vormt een probleem en moet idd bekeken met diensten en bevoegde organen. Scenario’s in gedachten: boven en ondergronds, deelmobiliteit, dubbel gebruik parking school, …

 

 • Waarom enkel in de hoogte en appartementen – waarom niet eengezinswoningen?
  • Beseffen dat we moeten leren om op andere manieren te blijven wonen in KH
  • Appartementen kunnen we meer entiteiten bouwen
  • Er zijn twee projecten in gang met eengezinswoningen: de 24 betaalbare huurwoningen in Heulebrug + de 40 sociale huur- en koopwoningen in Ramskapelle. Project Keuvelwijk met x aantal eengezinswoningen zit jammer genoeg geblokkeerd, maar speelde ook in op die vraag.

 • De banken geven enkel nog financieringen onder zware voorwaarden (eigen inbreng). Hoe zal iemand van 25 betaalbaar wonen kunnen betalen?
  • Dit is inderdaad een probleem en betaalbaar wonen zal helaas niet meer voor iedereen weggelegd zijn
  • En er zullen nog andere vormen van betaalbaar wonen komen
  • Er wordt momenteel onderzocht of het juridisch mogelijk is om de eigen inbreng van de mensen te waarborgen door de gemeente of zelfs renteloze leningen toe te kennen

 

 • Wat gebeurt er met de MAKS in de Evendijk?
  • Blijft scholensite
  • Traject wordt uitgezet om het Anker en het middelbaar onderwijs daar onder te brengen
  • Synergie met Gemeenschapsonderwijs
  • Mobiliteit en parking moet onderzocht worden

 

 • Waarom geen kleine eengezinswoningen, rijwoningen met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin, dit is nog nooit onderzocht geweest. Men spitst zich te veel toe op appartementen en dit is niet wat de doelgroep zoekt:
  • Heulebrug en de sociale woningen in de Kreeft zijn een voorbeeld dat het wel onderzocht werd en gerealiseerd wordt
  • Allemaal woningen zorgen voor minder gezinnen die kunnen blijven
  • ‘Rijwoningen’ in gestapelde vorm worden ook onderzocht
  • Ruimte is schaars
  • Het begrip ‘gezin’ als man, vrouw en kinderen verandert. Het klassieke gezin met 2 kinderen is straks de minderheid.
  • Het project ‘Keuvelwijk’ is tijdelijk stopgezet maar daar was 80% BW en dit waren wel allemaal woningen
  • We moeten ook de contouren volgen die de overheid ons oplegt waar we mogen bouwen

 

 • Site ’t Klein Kasteeltje: graag een park en dus groene long
  • Visserijschool verdwijnt niet en is beschermd
  • Is niet eigendom van de gemeente en men kijkt om er een publieke functie in onder te brengen
  • We kijken al voor ontharding in de buurt
  • Er zijn al plannen om daar ‘principieel’ een groen park te voorzien, zeker tussen ’t klein kasteeltje en Bontgenotenlaan

 

 • Er zijn veel bezwaarschriften over het project ION Heistlaan. Waarom project niet wijzigen in verkaveling met rijhuizen
  • Woningen zouden verkocht worden aan dure marktprijzen en daar hebben we geen grip op
  • Met die 40% BW hebben we wel grip op de prijzen

 

 • Projectontwikkelaars hebben waarschijnlijk al voorkennis/zekerheid door gesprekken of onderhandelingen met de gemeente vooraleer ze iets aankopen en een aanvraag indienen voor vergunning. Vb zijn panden die op voorhand al opgekocht worden aan hoge prijzen dus ze moeten al zekerheid hebben
  • Eigenaar van de Heistlaan is naar de gemeente gekomen om na te gaan wat kon en is de markt op gegaan om zijn eigendom te verkopen. Er kwam bijvoorbeeld een vraag over piste shoppingcenter. Gemeente heeft gezegd dat dit niet kon. Een woonfunctie kon wel voorzien worden mits 40% BW.
  • Heel wat onderhandelingen met projectontwikkelaars. Traject groeit gedurende verschillende maanden/jaren
  • Er is nu ook nog niets definitief beslist.

 

 • Zit de school Heistlaan mee in onderhandelingen met project ION Heistlaan?
  • Zit niet mee in het project Boer Desmet op de Heistlaan. Enerzijds de gronden van ION, anderzijds die van de Scholengemeenschap.
  • Scholengemeenschap weet wat er op hun site kan komen
  • 3 lagen met een dak kan op scholensite
  • Het gaat om 2 aparte dossiers.

 

 • Project Heistlaan: volgens gewestplan een zone voor wonen – volgens BPA zone voor 10 woningen per hectare – het nieuwe RUP Dorpskern Heist werd dan ‘toevallig’ uitgebreid met Vuurtorenwijk.

  Hoe kan een bouwaanvraag aansluiten op een RUP die nog niet bestaat.
  • Contouren van het RUP waren bezig gevormd te worden tijdens onderhandeling voer de scholen
  • Normaal bestaande contouren volgen maar die van de Vuurtorenwijk zaten er nog niet in.
  • Met RUP zet je dingen vast voor jaren en daarom moet er goed over nagedacht worden, onzekere projecten worden niet opgenomen
 • Als het BVK verhuurt aan een gezin waarvan de gezinssamenstelling na bepaalde periode verandert, wordt dit dan herbekeken?
  • De bedoeling is dat er inderdaad na een periode, vb op het einde van de 9-jarige huurovereenkomst, zal gecontroleerd worden of de gezinssamenstelling is gewijzigd. Als dat zo is, dan wordt ofwel een andere woning aangeboden of zal de huurprijs stijgen
 • Bij het project ‘Hoost’ op het Maes en Boereboomplein is er veel schade aan woningen door de ondergrondse bouwlagen. In het nieuwe RUP is er op plaatsen ook -3 bouwlagen voorzien waardoor er terug problemen dreigen te ontstaan?
  • Men gaat niet tot -3 zoals is voorzien
  • In bestaande zones met dichte bebouwing gaat men tot -1 of -2 i.p.v. -3 zoals voorzien
 • Parkeerproblemen – niet alleen denken maar doen – projectontwikkelaars betalen graag boetes om bouwkost te beperken
  • Bij bouwprojecten is men verplicht om garages te voorzien anders zijn er boetes te betalen
  • Boetes zijn nu ook opgetrokken
  • Verandering van perceptie autogebruik door jongeren die meer fiets, openbaar vervoer of deelwagens zullen gebruiken