Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Subsidies nestgelegenheden vogels

SUBSIDIE MUSSEN

De gemeenteraad van 27 augustus 2020 heeft de subsidieregeling goedgekeurd voor het aanmaken van nestgelegenheden voor mussen.
Deze subsidieregeling wil jou stimuleren om nestgelegenheden aan te kopen of te maken voor de mussen en om je tuin vriendelijker te maken voor vogels.

aanvraagformulier

subsidiereglement

Beide documenten zijn te verkrijgen bij de dienst Milieu, Natuur & Landbouw (A. Verweeplein 1).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie is gelijk aan 50% van de aankoopprijs met een maximum van € 100 voor aangekochte nestgelegenheden. De subsidie is gelijk aan € 10 per gecreëerde nestgelegenheid voor zelfgemaakte nestgelegenheden. Er kan maximum € 100 worden gesubsidieerd per adres.

Waarom nesten voor mussen?

Mussen zijn van nature opportunisten, ze passen zich snel aan en halen het beste uit hun situatie. Ze kunnen goed samenleven met de mens, bouwen hun nesten het liefst onder daken en vertoeven graag rond voederplaatsen van kippen. Toch ondervindt de huismus een drastische achteruitgang.

Zowel de grootte van de kolonies als het aantal kolonies daalt. Niet alleen in Vlaanderen maar in heel Europa en zelfs Azië merkt men deze trend op. Er zijn verschillende oorzaken waarom de huismussen steeds zeldzamer worden.

De huismus kon zich goed aanpassen aan het leven in een stad. In openingen onder daken of spleten in muren zagen ze een geschikte nestlocatie. In tuinen met wilde kruiden en bessenrijke struiken of braakliggende percelen vonden ze zaden en insecten als voedselbron voor zichzelf en hun jongen. Ze foerageerden doorheen de hele stad, van struik naar haag, naar een met klimop begroeide muur.

Tegenwoordig zijn de steden te netjes. Daken en muren worden te goed geïsoleerd, ze hebben geen enkele opening meer. Inheemse (on)kruiden en bloemen worden uit de tuinen geweerd en het gras wordt gemillimeterd afgereden. Ruige of verwilderde hoekjes verdwijnen in de steden. Kale pleinen, opgekuiste gevels en ‘steriele’ parken komen in de plaats.

De voor mussen nuttige begroeiing in een stad wordt zeldzaam. Mussen gebruiken deze begroeiing als stapstenen om zich te verplaatsen. De afstand tussen verschillende groene elementen in een stad wordt te groot. De huismussen willen deze afstand liever niet overbruggen. De kolonies raken meer en meer afgesloten van elkaar.

- Particulieren, bedrijven, landbouwers en scholen kunnen gebruikmaken van de subsidie.

- De subsidie heeft betrekking op nestgelegenheden gelegen op het grondgebied van Knokke-Heist.

- De subsidie kan worden toegekend aan inwoners, tweedeverblijvers en scholen. Tweedeverblijvers dienen het recentst uitgereikte aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de gemeentebelasting op de tweedeverblijven van de woongelegenheid voor te kunnen leggen.

- Er worden minimum 3 nestgelegenheden gecreëerd waarvan de invliegopeningen 32-40 mm diameter bedragen.

- Er kan slechts 1 aanvraag per jaar worden ingediend.

- De aangekochte/zelfgemaakte nestgelegenheden mogen binnen een termijn van 2 jaar na aankoop op geen enkele wijze verkocht of geruild worden. Ze moeten gekoppeld blijven aan het domicilieadres van de inwoner en/of het adres van het tweede verblijf.

- De nestkasten moeten op minimum 2 meter hoogte hangen.

- Afmetingen zelfgemaakte kasten:

 • Hoogte: 20-28 cm
 • Breedte: 10-14 cm
 • Diepte: 10-16 cm

 

- De omgeving (straal van 10 meter) waarin de nieuwe nestgelegenheden worden geplaatst moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Een vaste drinkgelegenheid (vijver, drinkfontein, waterschaal)
 • Een besdragende struik en/of een natuurlijke schuilplaats (hagen, heggen, bomen)

Hoe gaat het in zijn werk?

De particulieren, bedrijven, scholen, landbouwers dienen hun aanvraag in aan de hand van het aanvraagformulier. Vervolgens wordt er door een vrijwilliger/ambtenaar, ter plaatse gecontroleerd of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden uit het reglement. Tweejaarlijks worden de aanvragers die voldoen aan de voorwaarden uitbetaald.

 

SUBSIDIE ZWALUWEN

Subsidies zwaluwnestjes

Het beeld van grote groepen zwaluwen die in september op telefoondraden verzamelen vooraleer zuidwaarts te trekken, was bij ons stilaan verleden. Tot de Milieuraad in oktober 2002 met een voorstel op de proppen kwam. Het voorstel kreeg groen licht van de Gemeenteraad en werd verder uitgewerkt door de milieudienst.

Wat houdt het project in?

De gemeente geeft subsidies aan inwoners die zwaluwen "onderdak" verlenen. Deze toelage bedraagt 25 euro per jaar voor een kolonie kleiner dan 3 nesten. Dit bedrag wordt verdubbeld naar 50 euro indien de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie blijft. Indien de aanvrager een beheersovereenkomst ondertekent waarin hij/zij zich engageert om een aantal voorwaarden na te leven ter bescherming van de huis –en boerenzwaluw, kan de subsidie oplopen tot een jaarlijks bedrag van 100 euro.

Voor een grote kolonie (meer dan 3 nesten) bedraagt de subsidie aanvankelijk 65 euro per jaar. Ook hier verdubbelt het bedrag tot 130 euro als de kolonie langer dan een jaar op de locatie blijft. Bij een beheersovereenkomst ontvangt de aanvrager jaarlijks 260 euro.

Voor wie?

Boerenzwaluwen nestelen zich heel graag in boerderijen en stallingen. De huiszwaluw voelt zich meer aangetrokken tot plekken midden in de bebouwde kom. Dus naast de landbouwers komen ook eigenaars of huurders van huizen in woonwijken in aanmerking voor deze subsidie. Op deze manier willen we de mensen aanmoedigen om na het vertrek van de zwaluwen, in september, de nestjes overal te laten hangen.

De lichte overlast, zoals de uitwerpselen onder het nest, wordt ruimschoots gecompenseerd door het plezier dat mensen bij het observeren van zo'n stel zwaluwen hebben én door het financieel steuntje in de rug.

Neem zeker het subsidiereglement door.

Hoe subsidie aanvragen?

Download het formulier Zwaluwen-Subsidie-Formulier.pdf, vul dit in en verzend het formulier naar de dienst Milieu en Natuur.

Wie wenst, kan net iets meer doen voor de zwaluw en een beheerovereenkomst-zwaluwen ondertekenen. Hierbij verklaar je om een boerenzwaluw strikt na te leven.
Download het formulier Zwaluwen-Beheer-Formulier.pdf

 • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of het plafond van de stal.
 • Bij het schoonmaken van de stal of de kroonlijsten worden de nesten gespaard.
 • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond, noch in de nabijheid van de nesten.
 • Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.
 • In de stallen worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen permanent mogelijk te maken.
 • Indien de muren en/of het plafond van de stallen worden gekalkt, mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
 • Indien de nesten bereikbaar zijn voor katten of andere dieren, dan moeten de nodige beschermingsmaatregelen hiertegen getroffen worden.
 • In de nabijheid van de nesten moeten permanent modder, slijk of klei beschikbaar zijn.

 

Wie deze voorwaarden naleeft, verdubbelt zijn subsidie. Dit wordt ook jaarlijks gecontroleerd door een medewerker van de dienst Milieu en Natuur.

Meer info?